2 VSOL 1096/2015-B-37
KSBR 24 INS 4808/2009 2 VSOL 1096/2015-B-37

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka Lestro s. r. o., se sídlem ve Starých Hutích č. p. 13, PSČ 686 01, identifikační číslo 26955351, o uložení pořádkové pokuty, rozhodl o odvolání insolvenčního správce Mgr. Allana Hampla, se sídlem v Uherském Hradišti, Jana Lucemburského 229, PSČ 686 06, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.7.2015, KSBR 24 INS 4808/2009-B-27,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) uložil insolvenčnímu správci Mgr. Allanu Hamplovi pořádkovou pokutu ve výši 15.000 Kč. Podle odůvodnění usnesení postupoval insolvenční soud podle § 81 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), neboť insolvenční správce Mgr. Allan Hampl nesplnil povinnost uloženou mu ve výzvě insolvenčního soudu ze dne 4.6.2015. Na tuto výzvu nereagoval a nepředložil opravenou a doplněnou konečnou zprávu. Při stanovení výše pokuty vyšel insolvenční soud z toho, že nesplnění povinností insolvenčním správcem má zvlášť závažný charakter, když vyhotovení úplné konečné zprávy, která je prosta chyb a nejasností, má zásadní význam pro další postup řízení. Nečinnost insolvenčního správce vede ke zbytečnému protahování insolvenčního řízení a v dané věci se jedná již o druhé pořádkové opatření, které bylo insolvenčnímu správci uloženo z téhož důvodu.

Proti tomuto usnesení podal odvolání insolvenční správce Mgr. Allan Hampl. Tvrdil, že veškeré podklady zaslal insolvenčnímu soudu dne 9.7.2015 (před udělením pořádkové pokuty), a to doporučeně prostřednictvím pošty. Uvedl, že téhož dne zasílal na Krajský soud v Brně dva doporučené dopisy a odkázal na podací lístek České pošty č. R714161982CZ. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení v plném rozsahu zrušil.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Obecné požadavky na činnost správce při výkonu funkce jsou formulovány v § 36 IZ. Jde zejména o požadavek, aby insolvenční správce při výkonu funkce postupoval svědomitě a s odbornou péčí a k uspokojení věřitelů v co nejvyšší míře vyvinul veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat. Tento požadavek koresponduje se zásadami insolvenčního řízení (§ 5 písm. a/ IZ) a s odpovědností insolvenčního správce za škodu nebo jinou újmu (§ 37 IZ). Porušením povinností stanovených v § 36 IZ (řádného výkonu své funkce) se insolvenční správce vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty dle § 81 IZ a případně i následnému zproštění z funkce dle § 32 IZ. Z dikce § 81 odst. 2 IZ vyplývá možnost uložení pořádkové pokuty (procesní sankce) insolvenčnímu správci až do částky 200.000 Kč, a to za nesplnění povinnosti uložené mu soudem nebo za nesplnění jiné jeho povinnosti.

Z pohledu přezkumu správnosti závěrů insolvenčního soudu je v dané věci podstatné, že insolvenční soud vyzval insolvenčního správce (telefonicky) dne 6.11.2014 k předložení konečné zprávy, přičemž insolvenční správce informoval soud, že konečnou zprávu předloží do 20.11.2014. Usnesením ze dne 8.1.2015 byl insolvenční správce opakovaně vyzván k předložení konečné zprávy. Konečnou zprávu předložil insolvenčnímu soudu až dne 29.1.2015. Usnesením ze dne 3.2.2015 insolvenční soud vyzval insolvenčního správce k opravě a doplnění konečné zprávy v naznačených směrech. Na tuto výzvu insolvenční správce nereagoval, proto insolvenční soud usnesením ze dne 17.3.2015 opakovaně vyzval insolvenčního správce k opravě a doplnění konečné zprávy. Jelikož insolvenční správce na tyto výzvy insolvenčního soudu nereagoval, insolvenční soud usnesením ze dne 20.4.2015, č. j. KSBR 24 INS 4808/2009-B-24 uložil insolvenčnímu správci pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč. V tomto usnesení současně zdůraznil, že uložení pokuty nezbavuje insolvenčního správce povinnosti splnit soudem uložené pokyny. Ani poté, co insolvenční soud uložil insolvenčnímu správci pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč, insolvenční správce nepředložil opravenou a doplněnou verzi konečné zprávy. Proto insolvenční soud usnesením ze dne 4.6.2015 uložil insolvenčnímu správce opravenou a doplněnou konečnou zprávu předložit ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Na tuto výzvu insolvenční správce opět nereagoval.

Za této situace se odvolací soud zcela ztotožňuje se závěrem insolvenčního soudu, že v přezkoumávané věci insolvenční správce neplnil řádně své povinnosti, když nesplnil povinnost předložit insolvenčnímu soudu konečnou zprávu opravenou a doplněnou tak, jak insolvenční soud po insolvenčním správci opakovaně vyžadoval. Do dne vydání napadeného usnesení insolvenční správce na žádnou výzvu insolvenčního soudu k předložení řádné konečné zprávy nijak nereagoval. Až ve svém odvolání tvrdil, že svou povinnost splnil, když dne 9.7.2015 zaslal insolvenčnímu soudu veškeré podklady prostřednictvím pošty. Ani v tomto odvolání však insolvenční správce neplnění svých povinností a pokynů insolvenčního soudu za dobu od 29.1.2015 do 21.7.2015 nijak nevysvětlil. Neuvedl žádné okolnosti, které mu případně bránily ve splnění pokynů insolvenčního soudu. Odvolací soud proto sdílí názor insolvenčního soudu, že insolvenční správce porušil své povinnosti zásadním způsobem a důvod pro uložení pořádkové pokuty podle § 81 odst. 2 IZ byl dán.

Insolvenční soud postupoval zcela správně, pokud konečnou zprávu sám přezkoumal a na základě pokynů obsažených ve výzvách k doplnění a opravě konečné zprávy požadoval po insolvenčním správci odstranit vytčené chyby a nejasnosti. Bez řádné konečné zprávy včetně vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce nemůže insolvenční soud přistoupit k projednání konečné zprávy dle § 304 odst. 2, 3 a 4 IZ. Správný je tedy i závěr insolvenčního soudu, že nesplnění pokynů insolvenčním správcem má zvlášť závažný charakter a dochází k narušení řádného chodu insolvenčního řízení.

Shodně s insolvenčním soudem považuje odvolací soud za přiměřenou i výši uložené pořádkové pokuty. Tuto výši insolvenční soud v odůvodnění svého usnesení výstižně a přiléhavě odůvodnil.

Námitka insolvenčního správce, že své povinnosti splnil, když požadované podklady odeslal insolvenčnímu soudu prostřednictvím pošty, není opodstatněná. Předně měl insolvenční správce tímto způsobem reagovat mnohem dříve (na první výzvu insolvenčního soudu). Zejména však insolvenčním správcem doložená fotokopie podacího lístku ze dne 9.7.2015 nevypovídá ničeho o tom, že obsahem této zásilky byla právě opravená a doplněná konečná zpráva. Závěrem odvolací soud poznamenává (bez vlivu na správnost napadeného usnesení), že opravenou verzi konečné zprávy nepředložil insolvenční správce insolvenčnímu soudu ani do dne tohoto rozhodnutí odvolacího soudu.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení insolvenčního soudu podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 8. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu