2 VSOL 1083/2017-B-122
č. j. KSOL 16 INS 4369/2009 2 VSOL 1083/2017-B-122

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužnice: Ivana anonymizovano , anonymizovano bytem Bohuslava Martinů 20, 772 00 Olomouc

věřitel: Tomáš anonymizovano , anonymizovano bytem Luběnice 43, 783 46 Luběnice zastoupeného advokátkou Mgr. Lucií Novákovou sídlem Dolní hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc

o odvolání věřitele č. 12 (P12) Tomáš anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ostravě- pobočky v Olomouci ze dne 9. 10. 2017, č. j. KSOL 16 INS 4369/2009-B-115

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 9. 10. 2017, č. j. KSOL 16 INS 4369/2009-B-115 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Ostravě-pobočkou v Olomouci (dále jen insolvenční soud ) označeným usnesením odmítl pro opožděnost odvolání věřitele č. 12 (P12): Tomáš Kubáč anonymizovano , bytem Luběnice 43, 783 46 Luběnice (dále jen věřitel č. 12 ) proti usnesení insolvenčního soudu č. j. KSOL 16 INS 4369/2009-B-104 ze dne 9. 6. 2017 doručené soudu dne 7. 9. 2017 (dále jen usnesení o částečném rozvrhu ), neboť napadené usnesení bylo právnímu zástupci věřitele č. 12 doručeno do datové schránky dne 30. 7. 2017, lhůta pro podání odvolání tak věřiteli č. 12 počala běžet dnem následujícím, tedy 31. 7. 2017 a uplynula dne 14. 8. 2017. Právní zástupce věřitele č. 12 odvolání odeslal ze své datové schránky dne 7. 9. 2017, přičemž odvolání bylo doručeno soudu téhož dne.

2. Proti usnesení insolvenčního soudu podal odvolání věřitel č. 12 a namítal, že insolvenční soud nepřihlédl k tvrzeným skutečnostem nebo k označeným důkazům, ačkoli k tomu nebyly splněny předpoklady podle § 118b nebo § 175 odst. 4 části první věty za středníkem, dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 205 odst. 2 písm. e/, f/, g/ o.s.ř.) isir.justi ce.cz -2-KSOL 16 INS 4369/2009

Odvolatel konstatoval, že již v odvolání ze dne 7.9.2017 namítl, že usnesení o částečném rozvrhu neobsahuje řádné poučení o lhůtě k odvolání, protože v poučení nebylo uvedeno, že lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí. V poučení se pouze uvádí: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc k Vrchnímu soudu v Olomouci. Odvoláním lze namítat také to, že nebyly splněny předpoklady pro povolení částečného rozvrhu. Dle ustanovení § 301 odst. 4 IZ o pohledávkách zahrnutých do částečného rozvrhu vydá insolvenční soud rozvrhové usnesení, které doručí dlužníkovi, insolvenčnímu správci a všem věřitelům, kteří jsou do něho zahrnuti. Tyto osoby mohou proti němu podat odvolání. Odvoláním lze namítat také to, že nebyly splněny předpoklady pro povolení částečného rozvrhu. Ustanovení § 74 odst. 2 IZ uvádí: Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen. Ustanovení § 75 odst. 1 IZ uvádí: O zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. V insolvenčním řízení lze doručovat několika způsoby, zpravidla zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku ( doručení vyhláškou ), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení. Při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ). O zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta (§ 75 odst. 1 IZ). Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat. Písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, se doručují zvlášť také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2 IZ). Vedle doručení vyhláškou mohou být v určitých případech zvlášť doručeny i písemnosti, o kterých tak stanoví předseda senátu. Tento postup insolvenčního soudu však nesmí být v rozporu s principem rovnosti účastníků insolvenčního řízení (§ 75 odst. 3 IZ). Ustanovení § 301 odst. 4 IZ sice uvádí, že o pohledávkách zahrnutých do částečného rozvrhu vydá insolvenční soud rozvrhové usnesení, které doručí dlužníkovi, insolvenčnímu správci a všem věřitelům, kteří jsou do něho zahrnuti , ale už nespecifikuje, jakým způsobem se má usnesení doručovat. Neuvádí výslovně, že se má doručovat zvláštním způsobem nebo že se má doručovat zvlášť dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelům. Na rozdíl například od incidenčních sporů, kde ustanovení § 160 odst. 3 IZ výslovně stanoví, že nejde-li o případ podle §80 odst. 1, účastníkům řízení se písemnosti doručují vedle doručení vyhláškou i zvlášť a rozhodnutí ve věci samé do vlastních rukou. V odůvodnění napadeného usnesení insolvenčního soudu se uvádí: Z doručenky založené v insolvenčním spisu bylo zjištěno, že napadené usnesení bylo právnímu zástupci věřitele doručeno do datové schránky dne 30. 7. 2017. Lhůta pro podání odvolání tak věřiteli počala běžet dnem následujícím, tedy 31. 7. 2017 a konec lhůty pro podání odvolání připadl na den 14. 8. 2017. Z toho lze dovodit, že insolvenční soud vykládá ustanovení § 301 odst. 4 IZ tak, že se mělo usnesení o částečném rozvrhu doručovat zvlášť všem věřitelům a že s doručením usnesení zvláštním způsobem byl spojen začátek

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSOL 16 INS 4369/2009

běhu lhůty pro podání odvolání. Pak je ale namístě aplikovat ustanovení § 74 odst. 2 IZ, podle kterého musí být adresát poučen o tom, že lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí . Usnesení o částečném rozvrhu však toto poučení neobsahovalo. Jestliže usnesení o částečném rozvrhu neobsahovalo poučení, že lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí , vyplývalo z něho, že pro plynutí lhůty k odvolání ve vztahu k věřiteli č. 12, který není součástí věřitelského výboru, byl rozhodující den zveřejnění v insolvenčním rejstříku (tj. 13. 6. 2017), nikoli až den zvláštního doručení věřiteli č. 12 (30. 7. 2017), z čehož vyplýval závěr, že odvolání věřitele č. 12 již není přípustné počínaje dnem 29. 6. 2017 (šestnáctým dnem po zveřejnění v ins. rejstříku). Navíc když ustanovení § 301 odst. 4 IZ neuvádí, že by se mělo usnesení o částečném rozvrhu doručovat zvlášť věřitelům. Tento závěr byl podpořen tím, že v insolvenčním rejstříku byla vyznačena právní moc usnesení o částečném rozvrhu ke dni 13. 7. 2017 (to je patrné z šedě vyznačeného řádku na detailu insolvenčního řízení, který navrhoval k důkazu a dával přílohou k odvolání ze dne 7. 9. 2017). Pracovnice příslušného oddělení soudu věřiteli č. 12 po vyznačení právní moci v rejstříku vysvětlila, že se mělo usnesení doručovat pouze věřitelskému výboru (jehož není členem). Protože insolvenční správce nereagoval na výzvu odvolatele ze dne 18. 8. 2017 k vyplacení části jeho pohledávky dle usnesení o částečném rozvrhu, obrátil se věřitel č. 12 na insolvenční soud s žádostí o vyznačení doložky vykonatelnosti na usnesení o částečném rozvrhu. Oddělení soudu dne 7. 9. 2017 sdělilo, že datum právní moci 13. 7. 2017 bylo v insolvenčním rejstříku uvedeno nesprávně a že usnesení o částečném rozvrhu se mělo doručovat všem věřitelům. Ustanovení § 204 odst. 2 o.s.ř. stanoví: Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení. Usnesení o částečném rozvrhu bylo doručeno do datové schránky zástupkyně dne 30. 7. 2017. Avšak s ohledem na to, že usnesení obsahovalo neúplné, tedy nesprávné poučení o odvolání, z něhož vyplývalo, že v době zvláštního doručení věřiteli č. 12 již není odvolání přípustné, činí lhůta k podání odvolání tři měsíce od doručení, tj. do 30. 10. 2017 (§ 204 odst. 2 o.s.ř.) a odvolání doručené insolvenčnímu soudu dne 7. 9. 2017 bylo podáno včas. Jestliže tedy insolvenční soud odvolání ze dne 7. 9. 2017 odmítl pro opožděnost, rozhodl nesprávně. Z uvedených důvodů věřitel č. 12 navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení o odmítnutí odvolání zrušil.

3. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSOL 16 INS 4369/2009

4. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 13.7.2009, odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 9. 10. 2017, proto v odvolacím řízení odvolací soud aplikoval ustanovení IZ ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

5. Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ).

6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

7. Podle ustanovení § 71 IZ: (1) Soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení. (2) Při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění. (3) Povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhláškou různé údaje, stanovená v tomto zákoně, je splněna zveřejněním příslušné písemnosti v insolvenčním rejstříku; při zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku platí odstavec 2 obdobně.

8. Podle ustanovení § 73 IZ: Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje insolvenční soud vyhláškou také soudní rozhodnutí, která podle tohoto zákona vydává před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho skončení; totéž platí pro doručení předvolání, vyrozumění nebo jiné písemnosti, která s vydáním takového soudního rozhodnutí souvisí.

9. Podle ustanovení § 74 IZ: (1) Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti. (2) Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

10. Podle ustanovení § 75 IZ: (1) O zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSOL 16 INS 4369/2009

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat. Písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis16), se doručují zvlášť také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán. (3) Vedle doručení vyhláškou mohou být v určitých případech zvlášť doručeny i písemnosti, o kterých tak stanoví předseda senátu. Tento postup insolvenčního soudu však nesmí být v rozporu s principem rovnosti účastníků insolvenčního řízení.

11. Podle ustanovení § 80a IZ: (1) Osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě. (2) Není-li podání učiněno na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, postupuje insolvenční soud podle § 43 občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak. (3) Odstavce 1 a 2 se použijí také tehdy, zřizuje-li se podle zvláštního právního předpisu datová schránka bez žádosti pouze zástupci osoby, která činí podání, nebo činí-li za dlužníka podání osoba podle § 390a odst. 1.

12. Podle ustanovení § 301 IZ: (1) Umožňuje-li to stav zpeněžení majetkové podstaty, insolvenční správce kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení navrhne insolvenčnímu soudu, aby povolil částečný rozvrh; s jeho návrhem musí souhlasit věřitelský výbor. V návrhu musí uvést, které pohledávky mají být v částečném rozvrhu uspokojeny a do jaké výše. (2) Insolvenční soud povolí částečný rozvrh, jestliže jej umožňuje stav výtěžku zpeněžení majetkové podstaty, jestliže jím nejsou dotčena práva zajištěných věřitelů, jestliže jím nemůže být ohrožen rozvrh po konečné zprávě a jestliže je navrhované uspokojení pohledávek, zahrnutých do částečného rozvrhu, nepochybné. (3) Proti rozhodnutí o povolení částečného rozvrhu není odvolání přípustné. (4) O pohledávkách zahrnutých do částečného rozvrhu vydá insolvenční soud rozvrhové usnesení, které doručí dlužníkovi, insolvenčnímu správci a všem věřitelům, kteří jsou do něho zahrnuti. Tyto osoby mohou proti němu podat odvolání. Odvoláním lze namítat také to, že nebyly splněny předpoklady pro povolení částečného rozvrhu.

13. Podle ustanovení § 201 o.s.ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

14. Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -6-KSOL 16 INS 4369/2009

15. Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

16. Z obsahu spisu je patrno, že usnesení o částečném rozvrhu bylo vyhotoveno s poučením, že proti tomuto usnesení je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení s tím, že odvoláním lze namítat také to, že nebyly splněny předpoklady pro povolení částečného rozvrhu; rozhodnutí bylo zveřejněno vyhláškou dne 13. 6. 2017 ve 14.14 hodin. Insolvenční soud dále usnesení o částečném rozvrhu doručoval rovněž do vlastních rukou adresátů, respektive do datových schránek; tak bylo usnesení o částečném rozvrhu doručeno právnímu zástupci věřitele č. 12 do datové schránky dne 30. 7. 2017. Dne 18. 7. 2017 insolvenční soud vyznačil na usnesení o částečném rozvrhu doložku právní moci dnem 13. 7. 2017, doložka byla škrtnuta s poznámkou CESSAT . Odvolání proti usnesení o částečném rozvrhu právní zástupce věřitele č. 12 odeslal ze své datové schránky dne 7. 9. 2017, přičemž odvolání bylo téhož dne doručeno insolvenčnímu soudu.

17. Insolvenční zákon stanoví zásady insolvenčního řízení primárně tak, že musí být vedeno, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (viz § 5 IZ). Tato zásada jistě platí i pro doručování písemností a rozhodnutí v řízení; doručování v řízení je totiž častým nástrojem obstrukcí osob na řízení zúčastněných. Náležitosti a způsob doručování insolvenční zákon upravuje v hlavě III, §§ 71 a násl. Základním způsobem doručení rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiných písemností insolvenčního soudu nebo účastníků je v insolvenčním řízení pouze zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"). Toliko pro určité případy nebo pro určité osoby zákon stanoví i zvláštní způsob doručení (§ 71 odst. 1 IZ). Takovým zvláštním způsobem doručení zákon míní, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta; doručení písemnosti provedené zvlášť znamená, že jsou označeny osoby, které obesílány odděleně od ostatních subjektů obesílaných hromadně prostřednictvím insolvenčního rejstříku, není tím však určen způsob, kterým jsou obesílány, přestože půjde zpravidla o doručování písemné, písemnosti určené do vlastních rukou adresáta se doručují na adresu pro doručování stanoveným postupem (§ 75 odst. 1 IZ, § 49 o.s.ř.).

18. Odvolací soud konstatuje, že soudní praxe insolvenčních soudů je v otázce doručování usnesení o částečném rozvrhu nejednotná.

19. Z citovaného ustanovení § 71 IZ vyplývá, že nad rámec pravidelného doručení písemnosti vyhláškou se zvláštním způsobem doručuje jen tam, kde to stanoví insolvenční zákon. V dané věci insolvenční soud rozhodl podle § 301 IZ o částečném rozvrhu pohledávek a v odst. 4 uvedeného ustanovení insolvenční zákon stanoví, že se rozvrhové usnesení doručuje dlužníkovi, insolvenčnímu správci a všem věřitelům, které jsou do něho zahrnuti, aniž stanoví zvláštní způsob doručení či dokonce doručení do vlastních rukou. Podle ustanovení § 75 odst. 2 IZ se ovšem písemnost v insolvenčním řízení doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru a také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat, nestanoví-li tento zákon

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -7-KSOL 16 INS 4369/2009

jinak. Z uvedeného vyplývá, že insolvenční soud správně doručil usnesení o částečném rozvrhu věřitelům zahrnutým do částečného rozvrhu vyhláškou, aniž bylo jeho povinností doručit jim písemnost zvláštním způsobem; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru rovněž správně doručil i zvláštním způsobem do vlastních rukou či do datových schránek. Pokud v rozhodnutí neposkytl tomuto okruhu osob poučení podle § 74 odst. 2 IZ, zatížil řízení vadou, která mohla mít vůči nim důsledky dopadající na běh lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu.

20. Insolvenční soud ovšem z nikoli zřejmých důvodů, možná jsa veden zmíněnou nejednotností soudní praxe, včetně praxe soudu odvolacího, neformálně referátem do spisu rozhodl doručovat usnesení o částečném rozvrhu též do vlastních rukou všem věřitelům zahrnutým do částečného rozvrhu. Postupoval tak v intencích § 75 odst. 3 IZ, podle něhož vedle doručení vyhláškou mohou být v určitých případech zvlášť doručeny i písemnosti, o kterých tak stanoví předseda senátu. Potud lze postup insolvenčního soudu akceptovat. Je ovšem třeba zdůraznit, že zákon v ustanovení § 74 odst. 2 IZ ukládá soudu povinnost poučit o začátku běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu pouze okruhu osob, u nichž zákon stanoví zvláštní způsob doručení. Doručoval-li proto insolvenční soud usnesení o částečném rozvrhu vyhláškou i do vlastních rukou rovněž věřitelům zahrnutým do částečného rozvrhu, nešlo o doručení písemnosti, pro kterou zákon u těchto věřitelů stanoví zvláštní způsob doručení, a s doručením do vlastních rukou těmto osobám není spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku; insolvenční soud tedy nepochybil, pokud neposkytl věřitelům zahrnutým do částečného rozvrhu, tedy i odvolateli, poučení o tom, že lhůta k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. Takové poučení by bylo vadné a nezpůsobilé založit běh odvolací lhůty jinak, než od doručení vyhláškou. Absence poučení uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 IZ vůči věřitelům zahrnutým do částečného rozvrhu proto není procesní vadou (srovnej též usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. dubna 2013, č.j. 2 VSOL 991/2012-B-129, KSBR 40 INS 6305/2010 nebo usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. července 2017, č.j. 1 VSPH 2202/2016-B-43, KSPL 52 INS 3418/2014).

21. Odvolací soud shrnuje, že pokud insolvenční zákon vymezuje okruh osob, jimž je třeba doručit rozhodnutí insolvenčního soudu, avšak výslovně nestanoví povinnost doručit zvlášť, je řádným doručením zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (vyhláškou). Usnesení o částečném rozvrhu je insolvenční soud podle § 301 odst. 2 IZ povinen doručit, krom dlužníkovi a insolvenčnímu správci, též všem věřitelům, kteří jsou do něho zahrnuti; pro doručení těmto věřitelům zákon nestanoví insolvenčnímu soudu povinnost doručit zvlášť, proto okruhu těchto věřitelů je řádně doručeno vyhláškou. Počátek běhu odvolací lhůty je spojen s okamžikem řádného, zákonem vyžadovaného doručení, další doručení podle rozhodnutí předsedy senátu (§ 75 odst. 2 IZ) nemá na běh odvolací lhůty žádný vliv.

22. Postup oddělení soudu při vyznačení data právní moci na usnesení o částečném rozvrhu na běh odvolací lhůty nemá rovněž žádný vliv; věřitel č. 12 byl v usnesení řádně poučen o svém právu podat řádný opravný prostředek, o počátku běhu a délce odvolací lhůty, tedy nebyl nijak v procesních právech zkrácen.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -8-KSOL 16 INS 4369/2009

23. Odvolací soud proto nesouhlasí s insolvenčním soudem, že věřiteli č. 12 počala lhůta pro podání odvolání běžet dnem následujícím po doručení do datové schránky jeho zástupce, tedy dne 30. 7. 2017, nýbrž jemu (i ostatním věřitelům zahrnutým do částečného rozvrhu) běh odvolací lhůty začal již po zveřejnění usnesení o částečném rozvrhu vyhláškou, tedy ode dne 14. 6. 2017; lhůta pro podání odvolání tak uplynula dnem 28. 6. 2017. Dlužno podotknout, že odvolatel zmeškal podat odvolání i v 15ti denní lhůtě od doručení usnesení o částečném rozvrhu do vlastních rukou (do 14. 8. 2017); odvolání bylo podáno až dne 7. 9. 2017. 24Správný je proto závěr insolvenčního soudu, pokud odvolání věřitele č. 12 proti usnesení o částečném rozvrhu pro jeho opožděnost odmítl.

24. Odvolací soud z těchto důvodů napadené usnesení jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Olomouc 30. ledna 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá