2 VSOL 1082/2017-P33-13
KSOS 37 INS 4477/2017 2 VSOL 1082/2017-P33-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka VÍTKOVICE REVMONT a.s., identifikační číslo 25828258, se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava-Vítkovice, zastoupeného JUDr. Kateřinou Martínkovou, LL.M., advokátkou, se sídlem Sokolská třída 966/22, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, o přihlášce pohledávky evidované pod číslem 33 věřitele č. 30 Raiffeisenbank a.s., identifikační číslo 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, rozhodl o odvolání věřitele č. 30 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 9. 2017, č. j. KSOS 33 INS 4477/2017-P33-6

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že dílčí pohledávky č. 10-18 přihlášené v přihlášce pohledávky evidované pod číslem 33 věřitelem č. 30 Raiffeisenbank a.s., zjištěné co do pravosti a výše v částce 26.028.929,43 Kč jako pohledávky podmíněné, se budou nadále považovat za zajištěné v rozsahu uvedeném v přihlášce pohledávky, kromě zajištění zástavním právem k pohledávkám z obchodního styku zřízeného na základě zástavní smlouvy k pohledávkám č. ZP 500/2002/23 ze dne 6. 3. 2003 uvedeným v nabídce zástavy pohledávek ze dne 30. 5. 2016, s výjimkou pohledávek za společností VÍTKOVICE ENVI, a.s., čísla transakce 16260171 a 16260170, které nadále existují. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) rozhodl, že dílčí pohledávky č. P 33/10-18 (dále jen předmětné pohledávky ) věřitele č. 30 Raiffeisenbank a.s. (dále jen věřitel ) vyplývající z obchodního styku specifikované v nabídce zástavy pohledávek ze dne 30. 5. 2016 dle zástavní smlouvy k pohledávkám ze dne 6. 3. 2013 č. ZP 500/2002/23 (kromě pohledávek za VÍTKOVICE ENVI a.s., čísla transakce 16260171 a 16260170, které stále existují), se budou nadále považovat za pohledávky podmíněné a nezajištěné.

V odůvodnění usnesení insolvenční soud uvedl, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka svoji pohledávku evidovanou pod číslem 33, skládající se mimo jiné z dílčích pohledávek 10-18 v celkové výši 26.028.929,43 Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 8. 6. 2017 insolvenční správce a dlužník shodně popřeli předmětné pohledávky co do pořadí. Podáním ze dne 16. 6. 2017 byl věřitel insolvenčním správcem vyrozuměn, že jeho zajištěné a nevykonatelné pohledávky byly na přezkumném jednání insolvenčním správcem a dlužníkem popřeny. Insolvenční správce současně upozornil věřitele, že může své právo uplatnit žalobou na určení podanou u insolvenčního soudu proti insolvenčnímu správci a dlužníkovi do 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Vyrozumění o popření pohledávky bylo věřiteli doručeno dne 20. 6. 2017. Usnesení o povolení reorganizace bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 13. 6. 2017. Protože věřitel ve stanovené lhůtě žalobu nepodal, budou se předmětné pohledávky, vyplývající z obchodního styku specifikované v nabídce zástavy pohledávek ze dne 30. 5. 2016 dle zástavní smlouvy k pohledávkám ze dne 6. 3. 2013 č. ZP 500/2002/23 (kromě pohledávek za VÍTKOVICE ENVI a.s., čísla transakce 16260171 a 16260170, které stále existují), nadále považovat za pohledávky podmíněné a nezajištěné.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Uvedl, že dílčí pohledávky č. P33/10-18 byly přihlášeny zajištěné jednak zástavním právem k nemovitostem zřízeným na základě smluv o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN 500/2002/23-26 a dále zástavním právem k pohledávkám z obchodního styku zřízeném na základě zástavní smlouvy k pohledávkám č. ZP 500/2002/23 ze dne 6. 3. 2003. Na přezkumném jednání konaném dne 8. 6. 2017 sice insolvenční správce i dlužník popřely předmětné pohledávky co do pořadí, avšak jen pro pořadí ze zástavní smlouvy k pohledávkám, a to pouze ve vztahu k pohledávkám specifikovaným v nabídce zástavy pohledávek ze dne 30. 5. 2016 (vyjma pohledávek za VÍTKOVICE ENVI, a.s., čísla transakce 16260171 a 16260170), a to z důvodu, že tyto pohledávky již nejsou v majetku dlužníka. S ohledem na obsah popěrných úkonů insolvenčního správce i dlužníka jsou pohledávky věřitele i nadále zajištěny nejen zástavním právem k nemovitostem, ale i zástavním právem k pohledávkám v rozsahu, na který popěrné úkony nedopadají. Tuto skutečnost insolvenční soud zjevně přehlédl a nesprávně rozhodl, že předmětné pohledávky věřitele jsou pohledávkami nezajištěnými. Proto věřitel nevrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu změnil tak, že zohlední existenci zajištění předmětných pohledávek v rozsahu, v němž nebylo insolvenčním správcem a dlužníkem popřeno.

Dlužník ve svém vyjádření k odvolání věřitele uvedl, že se s odvoláním věřitele ztotožňuje a navrhovanou změnu napadeného rozhodnutí považuje za odpovídající obsahu jeho popěrných úkonů.

Insolvenční správce se k podanému odvolání nevyjádřil.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud na základě odvolání, které bylo podáno osobou oprávněnou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Skutkový stav, tak jak byl insolvenčním soudem zjištěn a popsán v odůvodnění napadeném rozhodnutí, modifikuje odvolací soud pouze tak, že:

(1) Předmětné pohledávky byly věřitelem přihlášeny ve výši 26.028.929,43 Kč jako pohledávky nevykonatelné a podmíněné a dále jako zajištěné, a to: a) zástavním právem k nemovitostem dlužníka zřízeným na základě: (i) smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN 500/2002/23 ze dne 22. 12. 2009, (ii) smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN 500/2002/24 ze dne 13. 12. 2010, (iii) smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN 500/2002/25 ze dne 2. 2. 2011, (iv) smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN 500/2002/25 ze dne 23. 1. 2012 a (v) smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN 500/2002/26 ze dne 20. 3. 2013, b) zástavním právem k pohledávkám na základě smlouvy zástavního práva k pohledávkám z vkladů č. ZN 500/2002/23 ze dne 8. 4. 2009,

c) zástavním právem k pohledávkám na základě zástavní smlouvy k pohledávkám č. ZP 500/2002/23 ze dne 6. 3. 2003 (č. d. P32-1).

(2) Předmětné pohledávky byly dle upraveného seznamu přihlášených pohledávek (č. d. B-12) na přezkumném jednání konaném dne 8. 6. 2017 shodně popřeny insolvenčním správcem a dlužníkem co do existence práva na uspokojení ze zajištění (pořadí) pouze tak, že bylo popřeno pořadí vyplývající ze zástavní smlouvy k pohledávkám č. ZP 500/2002/23 ze dne 6. 3. 2003, konkrétně k pohledávkám z obchodního styku specifikovaným v nabídce zástavy pohledávek ze dne 30. 5. 2016 dle zástavní smlouvy k pohledávkám č. ZP 500/2002/23 ze dne 6. 3. 2003, kromě pohledávek za VÍTKOVICE ENVI a.s. čísla transakce 16260171 a 16260170, které existují.

(3) Podle prezenční listiny (č. d. B-12) se věřitel přezkumného jednání konané dne 8. 6. 2017 nezúčastnil.

Podle § 192 odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

Podle § 192 odst. 3 IZ není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Podle § 195 IZ jde o popření pohledávky co do jejího pořadí tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. Ten, kdo popírá pořadí pohledávky, musí současně uvést, v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena.

Podle § 196 odst. 1 věty druhé IZ popření pořadí pohledávky nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a); tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 nebo § 410 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 336 odst. 1IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek v reorganizaci obdobně § 190 až 202.

Podle § 336 odst. 2 IZ popření pohledávky dlužníkem má v reorganizaci tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo dříve, než nastaly účinky povolení reorganizace, nastávají účinky tohoto popření v reorganizaci dnem, kdy nastaly účinky povolení reorganizace; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Se závěry insolvenčního soudu souhlasí odvolací soud potud, že byl-li věřitel o popření pořadí (existence práva na uspokojení ze zajištění) své přihlášené pohledávky insolvenčním správcem řádně vyrozuměn, a to včetně poučení v rozsahu vyplývajícím z § 13 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a v zákonné lhůtě žalobu na určení pořadí pohledávky (existence práva na uspokojení ze zajištění) u insolvenčního soudu nepodal, pak je jeho pohledávka zjištěna v pořadí uvedeném při jejím popření.

Insolvenční soud však opomněl zohlednit, že v přezkoumávané věci jsou předmětné pohledávky zajištěny souběžně několika zástavními právy (zástavou jsou jednak nemovitosti a dále pohledávky), přičemž k popření došlo toliko ve vztahu k části předmětu zajištění, tj. bylo popřeno právo na uspokojení ze zajištění z některých zastavených pohledávek. Za této situace byly předmětné pohledávky zjištěny nejen co do pravosti a výše, nýbrž i co do existence práva na uspokojení ze zajištění v rozsahu, ve kterém toto právo nebylo insolvenčním správcem a dlužníkem (jehož úpadek je řešen reorganizací) na přezkumném jednání popřeno. Ustanovení § 179 IZ se v tomto případě neuplatní.

Proto insolvenční soud pochybil, jestliže v napadeném rozhodnutí stanovil, že předmětné pohledávky budou v dalším průběhu insolvenčního řízení považovány za pohledávky nezajištěné.

Z důvodů shora uvedených odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu s odkazem na ustanovení § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli č. 30 a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu