2 VSOL 1082/2013-P14-10
KSBR 27 INS 4220/2013 2 VSOL 1082/2013-P14-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Ing. Marie Jalové, rodné číslo 635818/2072, Popovická 927, 664 42 Modřice, adresa pro doručování Hrázského 15, 148 00 Praha-Chodov, o přihlášce pohledávky č. 14 věřitele Martina anonymizovano , anonymizovano , Tábor 521/44B, 602 00 Brno, adresa pro doručování Vrázova 2197/55, 616 00 Brno, rozhodl o odvolání věřitele Martina anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.10.2013, č. j. KSBR 27 INS 4220/2013-P14-2,

takto:

Odvolání věřitele Martina anonymizovano se o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl přihlášenou pohledávku věřitele Martina anonymizovano ve výši 192.000 Kč (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení (výrok II.).

Na odůvodnění usnesení uvedl, že usnesením ze dne 6.8.2013 byl zjištěn úpadek dlužnice Ing. Marie Jalové, na její majetek byl prohlášen konkurs a výrokem IV. byli věřitelé vyzváni k přihlášení pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6.8.2013 v 8.49 hodin. Podání, jímž se Martin Kolínský domáhal přihlášení svých pohledávek v insolvenčním řízení ve výši 192.000 Kč, bylo soudu doručeno dne 29.9.2013 v 21.32 hodin. Lhůta stanovená k řádnému přihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by přihláška pohledávky byla podána k přepravě nejpozději dne 6.9.2013. Předmětná přihláška tedy byla podána až po uplynutí stanovené lhůty. Proto postupoval soud podle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), a § 57 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a přihlášku pohledávky odmítl jako opožděnou. Současně věřitele uvědomil o ukončení jeho účasti v rozsahu přihlášky č. 14 v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel Martin Kolínský. Uvedl, že jeho poslední pokus o mimosoudní řešení vzniklé situace s dlužnicí proběhl dne 6.9.2012. Již v této době věděl, že existuje snaha jiných věřitelů o dražbu majetku dlužnice. Po více než ročním čekání na kladný výsledek přestal pravidelně sledovat insolvenční rejstřík. Od 1.8.2013 do 20.9.2013 byl mimo území České republiky a po návratu zjistil, že na majetek dlužnice byl prohlášen konkurs. I když zákonná lhůta uplynula 5.9.2013, podal svou přihlášku pohledávky. Dále uvedl, že dlužnice nekomunikuje s exekutory ani insolvenčním správcem. V srpnu 2013 (období prázdnin) nepředpokládal, že začne běžet 30 denní lhůta pro podání přihlášek. Navrhl, aby odvolací soud zařadil jeho pohledávky do insolvenčního řízení.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (18.2.2013) je na danou věc uplatnitelný insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014. S účinností od tohoto data byl insolvenční zákon změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II. zákona č. 294/2013 Sb. platí zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném od nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonu, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. Rovněž občanský soudní řád byl s účinností od 1.1.2014 novelizován zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II., bodu 2 tohoto zákona, pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

V přezkoumávané věci podal věřitel odvolání elektronicky prostřednictvím datové schránky, ovšem nikoliv prostřednictvím své datové schránky, ale datové schránky společnosti Consulting pt. s.r.o. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 44608 odvolací soud zjistil, že Martin Kolínský je společníkem a současně jednatelem (statutárním orgánem) této společnosti.

Podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, se úkon učiněný pověřenou osobou považuje za úkon učiněný písemně a podepsaný (§ 18 odst. 2). Takto je však možno nahlížet na věc pouze za předpokladu, že úkon byl písemně učiněn osobou, které byla datová schránka zřízena. V posuzované věci je touto osobou společnost Consulting pt. s.r.o., která ovšem není účastníkem insolvenčního řízení. Ačkoliv je Martin Kolínský osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky společnosti (§ 8 odst. 3 citovaného zákona), podpis se nevztahuje k osobě Martina anonymizovano , ale ke společnosti Consulting pt. s.r.o. Proto postupoval soud prvního stupně správně, pokud usnesením ze dne 31.10.2013, č. j. KSBR 27 INS 4220/2013-P14-4 vyzval jmenovaného k doplnění a opravě podání doručeného soudu dne 21.10.2013 o doložení podepsaného originálu svého podání (buď v listinné podobě, nebo se svým elektronickým podpisem). Toto usnesení bylo Martinu Kolínskému doručeno dne 12.11.2013. Věřitel na toto usnesení sice reagoval podáním ze dne 13.11.2013, avšak učinil je opět z datové schránky společnosti Consulting pt. s.r.o. Lze tedy uzavřít, že odvolání Martina anonymizovano není věřitelem řádně podepsáno.

Za situace, kdy věřitel vady spočívající v absenci podpisu odvolání, které brání jeho projednání v odvolacím řízení, přes výzvu soudu prvního stupně a poučení, kterého se mu dostalo, neodstranil, postupoval odvolací soud podle ust. § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání věřitele proti napadenému usnesení odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Dlužnici, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje také zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 14. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu