2 VSOL 108/2018-B-35
č. j. KSBR 29 INS 19533/2014 2 VSOL 108/2018-B-35

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Wontrobové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužníka: Libor anonymizovano , anonymizovano bytem Braníškov 28, PSČ 664 71

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. prosince 2017, č. j. KSBR 29 INS 19533/2014-B-29

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. prosince 2017, č. j. KSBR 29 INS 19533/2014-B-29 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně (dále jen soud ) zrušil schválené oddlužení dlužníka (výrok I.), insolvenční řízení zastavil (výrok II.), schválil odměnu insolvenčního správce Burián & Penka, insolvence, v.o.s. ve výši 58.611,69 Kč včetně DPH a jeho hotové výdaje ve výši 4.719 Kč včetně DPH (výrok III.) a zprostil insolvenčního správce funkce (výrok IV.).

2. V důvodech rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 25. 9. 2015, č. j. KSBR 29 INS 19533/2014-B-17 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním doručeným soudu dne 20. 4. 2017 insolvenční správce sdělil, že dlužníkem není řádně plněno oddlužení, neboť nezasílá finanční prostředky tak, aby nezajištění věřitelé byli uspokojeni minimálně ve výši 30 % svých pohledávek. Podáním doručeným soudu dne 18. 9. 2017 insolvenční správce sdělil, že dlužník i nadále neplní své povinnosti v oddlužení plněním splátkového kalendáře, na účet majetkové podstaty od června 2016 nebyla připsána žádná platba, mimo platby představující výtěžek z hodnoty nabyté dědictvím, vznikl dluh na jeho odměně ve výši 16.335 Kč a plnění nezajištěným věřitelům dosud činí 9,08 %. S odkazem na ustanovení isir.justi ce.cz -2-KSBR 29 INS 19533/2014

§ 418 odst. 1, odst. 4 a odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) soud uzavřel, že je nepochybné, že dlužník není schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře a neplní své povinnosti, a proto nelze jinak, než schválené oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a písm. b) IZ zrušit. Vzhledem k tomu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující a současně nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu (dlužník o prohlášení konkursu nepožádal), soud rozhodl o zastavení insolvenčního řízení a zproštění insolvenčního správce funkce. Současně rozhodl o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

3. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že pro účely oddlužení uzavřel smlouvu o důchodu se svým bratrem, který byl v té době zaměstnán a měl dostatečný příjem, avšak v průběhu oddlužení přišel o práci a dostal se tak do problémů s úhradou plnění dle smlouvy o důchodu. Plátce důchodu je již opět zaměstnán, zavázal se k plnění uzavřené smlouvy a k úhradě přislíbených částek i do budoucna, jakož i za několik měsíců zpětně, a proto na účet majetkové podstaty uhradil částku ve výši 115.200 Kč, která má pokrýt dlužnou odměnu insolvenčního správce i část jeho dluhu. Současně pro účely splnění podmínek oddlužení uzavřel smlouvu o důchodu s dalším plátcem, který rovněž bude do jeho oddlužení přispívat. Poukázal na to, že ke konci roku 2016 byla zpeněžena jeho nemovitost, kterou nabyl dědictvím, získaná částka byla použita pro účely oddlužení. Domníval se, že výtěžek zpeněžení bude rozdělován mezi věřitele, jakož i použit na odměnu insolvenčního správce. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení. K odvolání připojil potvrzení o úhradě částky 80.000 Kč dne 10. 1. 2018 a 35.200 Kč dne 12. 1. 2018, dále smlouvu o důchodu uzavřenou dne 10. 1. 2018 mezi Michalem anonymizovano , narozeným 3. 6. 1989, jako poskytovatelem důchodu a dlužníkem jako příjemcem důchodu na částku 7.300 Kč měsíčně.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Na odvolací řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

6. Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, obsahuje způsobilé odvolací důvody podle ustanovení § 205 odst. 2 písm. f) a písm. g) o. s. ř., přezkoumal

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 29 INS 19533/2014

napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

8. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 25. 9. 2015 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře počínaje měsícem říjen 2015. Insolvenční správce ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 20. 4. 2017 uvedl, že k měsíci březnu 2017 činila míra uspokojení věřitelů 9,08 % jejich pohledávek, očekávaná míra uspokojení věřitelů činí 30,26 % pohledávek. Ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 18. 9. 2017 insolvenční správce sdělil, že od června 2016 nebyla na účet majetkové podstaty dlužníka připsána žádná platba, poslední platba představuje výtěžek z hodnoty nabyté dědictvím, dlužník na jeho výzvy nijak nereaguje, očekávaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů poklesla pod hodnotu 23 % a vznikl dluh na jeho odměně ve výši 16.335 Kč. Usnesením ze dne 3. 11. 2017 byl insolvenční správce vyzván, aby vyčíslil odměnu a náhradu hotových výdajů ke dni 30. 11. 2017. Podáním ze dne 14. 11. 2017 (doručeným soudu dne 29. 11. 2017) insolvenční správce vyúčtoval odměnu a náhradu hotových výdajů. Poté soud rozhodl napadeným usnesením.

9. Podle § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

10. Podle § 418 odst. 4 IZ, insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

11. Podle § 418 odst. 5 IZ, jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5.

12. Podle § 418 odst. 7 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

13. Z ustanovení § 418 odst. 7 IZ (dříve ustanovení § 418 odst. 4 IZ ve znění účinném do 30. 6. 2017) vyplývá, že rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení,

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 29 INS 19533/2014

a to po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor, a v případě, že zrušení schváleného oddlužení navrhl věřitel dlužníka, i tohoto věřitele.

14. Promítnuto do poměrů projednávané věci to znamená, že pokud soud rozhodl o zrušení schváleného oddlužení, aniž by za tím účelem nařídil jednání (a věc projednal), ačkoli jednání ve věci nařízeno být mělo, odňal účastníku řízení možnost jednat před soudem prvního stupně. Soud tak zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava), ke které odvolací soud musel přihlédnout. Odvolací soud proto, aniž by zkoumal správnost závěru soudu, napadené usnesení podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. věc vrátil soudu k dalšímu řízení.

15. V dalším řízení soud důsledně dodrží postup podle ustanovení § 418 odst. 7 IZ, přitom přihlédne ke všem skutečnostem, které doposud vyšly v řízení najevo.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. k/ o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 20. února 2018

JUDr. Ivana Wontrobová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá