2 VSOL 1073/2016-P2-15
KSBR 28 INS 27304/2015 2 VSOL 1073/2016-P2-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční dlužníka: Baseland s.r.o., IČ: 29274222, se sídlem Mečová 358/8, Brno-město, 602 00, Brno, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně se sídlem Mozartova 3, Brno, PSČ 601 52, o přihlášce pohledávky č. 2 původně podané věřitelem Glory Daze Associated S.A. se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, reg.č. 584444, zastoupeným Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Praha 1, Karlovo náměstí 24, PSČ 110 00, o procesním nástupnictví, o odvolání společnosti RONKOL House s.r.o., se sídlem č.p. 49, 391 36 Sudoměřice u Tábora, IČ: 02549450, proti usnesení Krajského soudu v Brně dne 15. července 2016, č.j. KSBR 28 INS 27304/2015-P2-7

takto:

Odvolací řízení o odvolání společnosti RONKOL House s.r.o., se sídlem č.p. 49, 391 36 Sudoměřice u Tábora, IČ: 02549450 proti usnesení Krajského soudu v Brně dne 15. července 2016, č.j. KSBR 28 INS 27304/2015-P2-7 se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že v řízení o přihlášce pohledávky č. 2 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví rozhodnutí bude od účinnosti tohoto rozhodnutí dále pokračováno s věřitelem Glory Daze Associated S.A. (výrok I.), dále že v řízení o přihlášce pohledávky č. 2 uplatněné v rámci isir.justi ce.cz insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví rozhodnutí se účast věřitele RONKOL House s.r.o. účinností tohoto rozhodnutí ukončuje (výrok II.), a vyslovil, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním řízení (výrok III.).

Proti tomuto usnesení podala společnost RONKOL House s.r.o. podáním ze dne 18.7.2016 odvolání, které však dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, vzala bez odůvodnění podáním ze dne 9.8.2016 v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

S ohledem na to, že společnost RONKOL House s.r.o. vzala své podané odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud (aniž bylo třeba zabývat se včasností a přípustností podaného odvolání) podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. rozhodl o zastavení odvolacího řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, věřiteli Glory Daze Associated S.A. a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu