2 VSOL 1066/2016-P2-15
KSBR 28 INS 27031/2015 2 VSOL 1066/2016-P2-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Helenou Myškovou v insolvenční věci dlužníka Montebello Invest s. r. o., se sídlem v Brně, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo 24799378, o přihlášce pohledávky věřitele č. 2 Glory Daze Associated S. A., reg. č. 584444, se sídlem 33 Porter Road, P. O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, PSČ 110 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem v Brně, Mozartova 3, PSČ 602 00, o procesním nástupnictví, o odvolání RONKOL House s. r. o., se sídlem v Sudoměřicích u Tábora č. p. 49, PSČ 391 36, identifikační číslo 02549450, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 7. 2016, č. j. KSBR 28 INS 27031/2015-P2-7,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) rozhodl, že v řízení o přihlášce pohledávky č. 2 uplatněné v insolvenčním řízení dlužníka bude s účinností tohoto rozhodnutí dále pokračováno s věřitelem Glory Daze Associated S. A. (výrok I.), účast věřitele RONKOL House s. r. o. se účinností tohoto rozhodnutí ukončuje (výrok II.) a účinky rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

Proti tomuto usnesení podal odvolání RONKOL House, s. r. o. (dále jen odvolatel ). Učinil tak podáním ze dne 18.7.2016, v němž se domáhal zrušení usnesení insolvenčního soudu a vydání rozhodnutí, kterým bude potvrzena jeho účast v řízení jako věřitele. isir.justi ce.cz

Podáním ze dne 9.8.2016 vzal odvolatel své odvolání v celém rozsahu zpět, a to bez bližšího odůvodnění.

Podle § 7 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 207 odst. 2 o. s. ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzal odvolatel své odvolání účinně zpět, než bylo o jeho odvolání rozhodnuto. Proto odvolací soud podle § 207 odst. 2 a § 218c o. s. ř. odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení insolvenčního soudu nastane v souladu s § 222 odst. 1 o. s. ř., jako kdyby k podání nedošlo.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníkovi, státnímu zastupitelství, insolvenčnímu správci, věřiteli č. 2 a odvolateli se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 4. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu