2 VSOL 1057/2014-A-21
KSBR 28 INS 30692/2013 2 VSOL 1057/2014-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníků a) Petra anonymizovano , anonymizovano , b) Heleny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Na Předlískách 1150, Jemnice, PSČ 675 31, o insolvenčním návrhu dlužníků, rozhodl o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 30692/2013-A-15 ze dne 25.8.2014,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. m ě n í tak, že insolvenční návrh se neodmítá a záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000 Kč se dlužníkům nevrací.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh (výrok I.), rozhodl, že dlužníkům bude vrácena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000 Kč složená na účet soudu dne 27.12.2013 ve lhůtě 60 dnů od právní moci rozhodnutí (výrok II.), a uložil dlužníkům povinnost sdělit soudu do 15 dnů od doručení usnesení číslo bankovního účtu za účelem vrácení zálohy (výrok III.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužníci podali dne 1.11.2013 insolvenční návrhy, usnesením ze dne 25.11.2013 byla insolvenční řízení dlužníků spojena do jednoho řízení. Usnesením ze dne 1.8.2014 dlužníci byli vyzváni, aby ve lhůtě 7 dnů doplnili insolvenční návrh mimo jiné tak, aby se vyjádřili k přihlášce pohledávky věřitele Karla anonymizovano , a doplnili seznam závazků, v němž uvedou všechny své věřitele a aktuální výši závazků ke dni podání insolvenčních návrhů. Toto usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 11.8.2014, dlužníci na něj reagovali podáním doručeným soudu dne 15.8.2014, ve kterém sdělili, že pohledávku věřitele Karla anonymizovano již v roce 2007 zcela uhradili, a proto tohoto věřitele neuvedli v seznamu závazků, a že v seznamu závazků byly jejich závazky uvedeny v aktuální výši, předložené seznamy závazků jsou úplné a správné. Dlužníci tak byli usnesením soudu vyzváni, aby předložili řádný seznam závazků, v němž uvedou své závazky v aktuální výši, včetně příslušenství jednotlivých závazků, a to ke dni podání těchto návrhů, když jeden ze svých závazků (vůči věřiteli Citibank Europe Plc.) dlužníci uvedli ve výši nižší, než jaká vyplývá z předložených listin. Tento závazek dlužníci doložili exekučním příkazem ze dne 10.7.2013, ze kterého je zřejmé, že dlužníci neuvedli tento závazek v aktuální výši, neboť neuvedli příslušné úroky a úroky z prodlení, které jsou také exekučně vymáhány. V případě dalšího závazku (vůči věřiteli PPF B1 B.V.) tento dlužníci doložili listinou již z listopadu 2012, přičemž tento závazek se jistě navýšil o úroky z prodlení a v případě, že exekutor přistoupil k provedení exekuce, navýšil se i o náklady exekutora. Z tohoto důvodu dlužníky předložený seznam závazků není možno považovat za řádný, neboť v něm nebyly uvedeny závazky dlužníků v aktuální výši ke dni podání insolvenčních návrhů. Soud proto podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) insolvenční návrh dlužníků odmítl.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání. Uvedli, že v seznamu závazků je kalkulováno i s úroky, penále, náklady řízení i exekučními náklady. Poukázali na to, že písemně i telefonicky kontaktovali jejich věřitele ohledně výše dlužných částek, kteří jim neochotně sdělili dlužné částky telefonicky, tyto závazky jsou uvedeny včetně jejich příslušenství. Z tohoto důvodu žádají o nové projednání jejich insolvenčního návrhu.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 104 odst. 3 věty třetí IZ, dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že dlužníci podali dne 1.11.2013 u soudu prvního stupně samostatné insolvenční návrhy spojené s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhali rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Současně požádali o spojení jejich insolvenčních řízení z důvodu, že jsou manželé a mají společné dluhy. V návrhu dlužníci uvedli dva závazky, a to závazek vůči nezajištěnému věřiteli Česká spořitelna, a.s. ve výši 182.070 Kč splatný v září 2013, a vůči zajištěnému věřiteli Citibank Europe Plc. ve výši 134.027 Kč splatný v srpnu 2011 s tím, že jejich závazky po splatnosti jsou ve výši přibližně 396.000 Kč. K návrhu doložili mimo jiné seznam závazků. Dlužnice v seznamu závazků uvedla shodné závazky jako v návrhu, dlužník v seznamu závazků uvedl nezajištěný závazek vůči společnosti PPF B1 B.V. ve výši 78.978 Kč splatný v prosinci 2011 a nezajištěný závazek vůči Citibank Europe Plc. ve výši 134.027 Kč splatný v srpnu 2011. Na základě výzvy soudu usnesením č. j. KSBR 28 INS 30692/2013-A-4 ze dne 12.11.2013 a usnesením č. j. KSBR 28 INS 30694/2013-A-4 ze dne 12.11.2013 dlužníci předložili nový seznam závazků, ve kterém uvedli závazky vůči věřitelům PPF B1 B.V. ve výši 78.978 Kč splatný v prosinci 2011, České spořitelně, a.s. ve výši 182.070 Kč splatný v září 2013 a Citibank Europe Plc. ve výši 134.027 Kč splatný v srpnu 2011. Tyto seznamy závazků obsahují výslovné prohlášení, že seznam závazků je úplný a správný, oba seznamy závazků jsou podepsány oběma dlužníky. Usnesením č. j. KSBR 28 INS 30692/2013-A-8 ze dne 19.12.2013 soud prvního stupně spojil insolvenční řízení ve věci dlužnice vedené pod sp. zn. KSBR 28 INS 30692/2013 a insolvenční řízení dlužníka vedené pod sp. zn. KSBR 28 INS 30694/2013 ke společnému řízení tak, že bude nadále vedeno pod sp. zn. KSBR 28 INS 30692/2013. Usnesením č. j. KSBR 28 INS 30692/2013-A-9 ze dne 20.12.2013 soud uložil dlužníkům, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatili společně a nerozdílně na účet soudu specifikovaný ve výroku zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000 Kč. Usnesením č. j. KSBR 28 INS 30692/2013-A-13 ze dne 1.8.2013 byli dlužníci vyzváni mimo jiné k tomu, aby se vyjádřili k přihlášce pohledávky věřitele Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Šumná 34, Zálesí ve výši 7.385,70 Kč a připojili seznam svých závazků, ve kterém uvedou všechny své závazky v aktuální výši (včetně příslušenství) a řádně identifikují své věřitele v souladu s § 103 IZ, tento seznam opatří prohlášením, že je úplný a správný, a vlastnoručně podepíší. Na tuto výzvu soudu dlužníci reagovali podáním doručeným soudu dne 15.8.2014, ve kterém uvedli, že závazek vůči Karlu Březinovi nemají, neboť jej uhradili, v přiložených seznamech závazků uvedli závazky v jim známé výši, nejsou schopni zjistit jejich aktuální výši, neboť jim věřiteli bylo sděleno, že dokud nezaplatí dlužné částky, nepodají jim žádné informace. Seznamy závazků jsou úplné a správné, což stvrzují jejich vlastnoručními podpisy.

Přílohy vyjmenované v ustanovení § 104 IZ jsou obligatorními přílohami návrhu na zahájení insolvenčního řízení předloženého dlužníkem. Nesplnění povinnosti dlužníka předložit seznamy uvedené v ustanovení § 104 odst. 1 IZ uložené mu insolvenčním soudem vede k uplatnění vyvratitelné domněnky o platební neschopnosti dlužníka ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. d) IZ. Povinnost předložit k výzvě soudu seznam závazků, včetně uvedení jejich výše a údajů o jejich splatnosti, slouží insolvenčnímu soudu k posouzení otázky platební neschopnosti dlužníka, kterou lze konstatovat jen na základě řádných a úplných seznamů závazků. Dlužník, který předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců neopatří jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný, povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem řádně nesplní a údajů v takovém seznamu obsažených se nemůže dovolávat ani pro účely posouzení, zda splnil povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Seznam závazků tak slouží ke zjištění, zda jsou splněny předpoklady pro prohlášení dlužníkova úpadku, jde výlučně k tíži dlužníka, že této své povinnosti nedostál. Viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 22/2009 ze dne 20.5.2010 (publikované v časopise Soudní judikatura, ročník 2012, pod č. 26/2012) a sp. zn. 29 NSČR 38/2010 ze dne 1.3.2012 (publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 83/2012).

V přezkoumávané věci lze přisvědčit soudu prvního stupně v tom, že nezbytnou obsahovou náležitostí seznamu závazků musí být uvedení výše závazku a jeho splatnosti, neboť bez těchto údajů seznam závazků není schopen plnit svou základní funkci, tj. osvědčit úpadek dlužníka. Lze shrnout, že povinnost dlužníka uvést v seznamu závazků výši každého závazku a jeho splatnost, plyne již z požadavku, aby šlo o seznam závazků dlužníka, tedy seznam věřitelů dlužníka s jejich pohledávkami. V přezkoumávané věci však dlužníci na základě výzvy soudu již před spojením jejich insolvenčních řízení předložili řádné seznamy závazků, když v těchto závazcích řádně označili věřitele-právnické osoby (názvem, sídlem a identifikačním, případně registračním číslem), uvedli výši, splatnost a právní důvod závazků včetně toho, zda se jedná o závazky zajištěné a vykonatelné, s tím, že závazky uznávají, žádný z věřitelů není jim osobou blízkou nebo osobou, se kterou by tvořili koncern a závazky vznikly za dobu trvání manželství. V těchto seznamech závazků výslovně prohlásili, že seznam závazků je úplný a správný, a podepsali jej. Skutečnost, že podle soudu prvního stupně z přiložených listin k insolvenčnímu návrhu vyplývá jiná výše závazků dlužníků, odvolací soud v této fázi insolvenčního řízení (při posouzení náležitostí povinné přílohy-seznamu závazků podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ), nepovažuje za důvod pro postup podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ. Tato skutečnost podle odvolacího soudu může mít toliko vliv až v další fázi insolvenčního řízení, a to při věcném posouzení insolvenčního návrhu a řešení otázky přípustnosti oddlužení (zamítnutí návrhu na povolení oddlužení) nebo posouzení jeho věcné opodstatněnosti (neschválení oddlužení). Z tohoto důvodu soud prvního stupně neměl důvod vyzývat dlužníky k odstranění vady přílohy-seznamu závazků tak, aby uvedli aktuální výši závazků ke dni podání insolvenčního návrhu, a nemohl tak dospět k závěru, že pro nesplnění této výzvy soudu je třeba insolvenční návrh dlužníků odmítnout. Soud prvního stupně proto nesprávně postupoval podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, když z tohoto důvodu insolvenční návrh dlužníků odmítl.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. ve výroku I. změnil tak, že insolvenční návrh dlužníků se neodmítá, přičemž současně změnil i výrok II. napadeného rozhodnutí, neboť o vrácení zálohy na náklady insolvenčního řízení je vázáno na právní moc rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu. Výrok III. napadeného rozhodnutí je tímto rozhodnutím odstraněn jako výrok závislý.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, přičemž přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání počíná běžet od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 25. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu