2 VSOL 1053/2017-A-28
č. j. KSBR 27 INS 22703/2016 2 VSOL 1053/2017-A-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Wontrobové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužníka: Ing. Petr anonymizovano , anonymizovano , IČO 60673931 bytem Račín 19, PSČ 592 11

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. srpna 2017, č. j. KSBR 27 INS 22703/2016-A-15

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. srpna 2017, č. j. KSBR 27 INS 22703/2016-A-15 se potvrzuje. Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně (dále jen soud ) odmítl insolvenční návrh dlužníka. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 24. 10. 2016, č. j. KSBR 27 INS 22703/2016-A-4 odmítl insolvenční návrh dlužníka, toto rozhodnutí Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 17. 3. 2017, č. j. KSBR 27 INS 22703/2016, 2 VSOL 1494/2016-A-9 změnil tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá s tím, že rozhodnutí o odmítnutí návrhu předčasné a je nutno vyzvat dlužníka k předložení řádného seznamu závazků. Usnesením ze dne 9. 5. 2017, č. j. KSBR 27 INS 22703/2016-A- 13 soud vyzval dlužníka k předložení řádného seznamu závazků ve stanovené lhůtě s poučením, že nebude-li insolvenční návrh řádně o tuto přílohu doplněn, soud insolvenční návrh odmítne. Tato výzva byla dlužníku doručena dne 26. 5. 2017 a dlužník na ni reagoval dne 31. 5. 2017 emailovým podáním, ve kterém uvedl, že jeho návrh obsahuje vše potřebné. Soud uzavřel, že dlužník řádný seznam závazků s údaji o splatnosti jeho závazků ve stanovené lhůtě k návrhu nepřipojil. Soud proto podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) odmítl.

2. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Podle jeho názoru jeho příloha k insolvenčnímu návrhu označená jako závazky (seznam závazků) dostatečně podrobně isir.justi ce.cz -2-KSBR 27 INS 22703/2016

a přesně identifikuje jeho závazky a jejich věřitele, a proto není zcela jasné, co je třeba doplnit.

3. Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

4. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

5. Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník podal dne 4. 10. 2016 u soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhá rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. K návrhu připojil seznam závazků, ve kterém označil závazky vůči 18 věřitelům tak, že uvedl právní důvod a výši závazků, a dále datum, od kdy závazky nejsou hrazeny. Usnesení ze dne 24. 10. 2016, KSBR 27 INS 22703/2016-A- 4 soud odmítl insolvenční návrh dlužníka s odkazem na ustanovení § 128 odst. 1 IZ, tj. z důvodu, že insolvenční návrh dlužníka neobsahuje skutková tvrzení osvědčující jeho úpadek. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 17. 3. 2017, č. j. KSBR 27 INS 22703/2016, 2 VSOL 1494/2016-A-9 toto rozhodnutí změnil tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá. V rozhodnutí vyslovil závazný názor, že důvod k odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ pro vady bránící pokračování v řízení ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 IZ není dán, v dané věci však připadá v úvahu postup podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, tj. k výzvě soudu k odstranění vad povinné přílohy insolvenčního návrhu-seznamu závazků, a to pro absenci zákonem stanovené náležitosti tohoto seznamu-údaje o splatnosti závazků. Usnesením ze dne 9. 5. 2017, č. j. KSBR 27 INS 22703/2016-A-13 byl dlužník vyzván k předložení aktuálního seznamu závazků s uvedením svých věřitelů s poučením o jeho náležitostech, včetně údaje o výši a splatnosti jednotlivých závazků, a o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě insolvenční návrh doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 26. 5. 2017. Podáním ze dne 31. 5. 2017 dlužník pouze sdělil, že v souvislosti s žádostí o doplnění údajů po opětovném přečtení svého návrhu a jeho přílohy je přesvědčen, že obsahuje vše potřebné a splňuje podmínky kladené zákonem.

6. Podle § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

7. Podle § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 27 INS 22703/2016

tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

8. Podle § 104 odst. 4 IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

9. Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

10. V posuzované věci odvolací soud dospěl k závěru, že dlužník k insolvenčnímu návrhu nepřipojil seznam závazků, který má náležitosti stanovené v ustanovení § 104 odst. 3 IZ, neboť dlužník v seznamu závazků, který připojil k insolvenčnímu návrhu, ani přes výzvu soudu (s poučením o jeho náležitostech a o následcích nesplnění této výzvy) neuvedl údaj o splatnosti všech svých závazků. Údaj o tom, od kdy jednotlivé závazky dlužník nehradí, není údajem o splatnosti závazku. Soud proto postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

11. Na základě shora uvedeného odvolací soud napadené rozhodnutí jako věcně správné podle ustanovení § 219 o. s. ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Olomouc 28. února 2018

JUDr. Ivana Wontrobová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá