2 VSOL 1051/2015-B-19
KSOS 8 INS 4631/2013 2 VSOL 1051/2015-B-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužnice Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , bytem v Karviné, Einsteinova 2833/18, PSČ 733 01, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2015, č. j. KSOS 8 INS 4631/2013-B-11,

tak to :

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) zamítl žádost dlužnice ze dne 8. 6. 2015 o stanovení jiné výše měsíčních splátek.

Insolvenční soud posoudil podání dlužnice ze dne 8.6.2015 ( žádost o navýšení společného příjmu ) jako návrh dlužnice ve smyslu § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ). Dospěl k závěru, že dlužnicí uvedené skutečnosti nesvědčí o podstatné změně okolností a že nejsou dány podmínky pro stanovení jiné výše měsíčních splátek podle § 407 odst. 3 IZ. Dlužnice odůvodnila svou žádost tím, že v současné době má problémy se zuby a potřebnou dlouhodobou postupnou opravu není schopna pokrýt ze stávajícího příjmu. Z tvrzení dlužnice však neplyne, že od schválení oddlužení, to je od 21. 11. 2013 (tedy za cca půl roku) se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Skutečnost, že dlužnice uhradí 100 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů, neodůvodňuje snížení splátek, stejně jako výše výdajů vyplývající z potřebných zákroků.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Předně zdůraznila, že splátkový kalendář trvá již 22 měsíců, nikoliv půl roku, jak uvedl insolvenční soud. Během této doby se dlužnici i jejímu manželovi zhoršil stav chrupu a nemají na úhradu zákroků. Oba pracují s lidmi a jsou s nimi ve stálém kontaktu, což vyžaduje nutnost opravy chrupu. V doplnění odvolání dlužnice uvedla, že se domáhá zvýšení finanční částky platu, který spravuje insolvenční správkyně. Zvýšením by pokryla náklady na lékařské zákroky související s opravou chrupu a nákupy léků.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení insolvenčního soudu včetně řízení, které jeho vydání přecházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Insolvenční soud zcela správně posoudil podání dlužnice ze dne 8. 6. 2015 jako návrh na změnu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dle § 407 odst. 3 IZ. Rovněž správná jsou zjištění, která učinil insolvenční soud z obsahu insolvenčního spisu a která rozvedl v prvním odstavci odůvodnění napadeného usnesení. Vyplývá z nich, že insolvenční soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře usnesením ze dne 21. 11. 2013, č. j. KSOS 8 INS 4631/2013-B-3 ve znění opravného usnesení ze dne 2. 12. 2013. V průběhu plnění oddlužení splátkovým kalendářem přistoupil insolvenční soud ke změně poměru uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice, a to nejprve usnesením ze dne 2. 6. 2014 a následně usnesením ze dne 31. 3. 2015. Po stránce skutkové je nutno přisvědčit dlužnici, která v odvolání namítala, že splátkový kalendář plní nikoliv půl roku, ale 22 měsíců. V tomto směru je tedy nutno závěr insolvenčního soudu o délce plnění oddlužení splátkovým kalendářem korigovat.

Změní-li se po rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře podstatně okolnosti rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, insolvenční soud podle § 407 odst. 3 IZ může toto rozhodnutí (i bez návrhu) změnit. To znamená, že pokud dlužníkovy příjmy generují zákonnou měsíční splátku umožňující uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu vyšším než 50 % (nebo vyšším než s věřiteli dohodnutém), avšak jeho ostatní poměry se po schválení splátkového kalendáře podstatně změnily, anebo pokud dlužník nově dosahuje takových příjmů a jeho stávající poměry to odůvodňují, může insolvenční soud podle § 407 odst. 3 IZ určit dlužníku nižší splátku. To ovšem za splnění obdobných podmínek, jaké jsou zákonem stanoveny pro posouzení žádosti o nižší splátky podávané s návrhem na povolení oddlužení, tedy i za trvání kritéria minimálně 50 % uspokojení nezajištěných věřitelů (či minimálně té nižší míry uspokojení, na níž se s dlužníkem dohodli).

V posuzované věci se odvolací soud ztotožňuje s názorem insolvenčního soudu, že dlužnicí zvažovanou opravu jejího chrupu a s ní spojené výdaje na lékařské zákroky není možno považovat za podstatnou změnu okolností rozhodných pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Proto insolvenční soud správně uzavřel, že za dané situace nejsou splněny podmínky pro aplikaci § 407 odst. 3 IZ.

K řečenému lze doplnit, že úprava obsažená v § 398 odst. 4 větě třetí a čtvrté IZ ponechává insolvenčnímu soudu určitou míru uvážení k tomu, aby v mezích zákonem definovaných kritérií v každém jednotlivém případě určil, zda a v jakém rozsahu stanoví dlužníku v rozsahu vytčeném § 398 odst. 4 větou třetí IZ nižší než zákonem určené měsíční splátky.

V poměrech dané věci insolvenční soud důvody návrhu dlužnice správně vyhodnotil a správně uzavřel, že dlužnicí uvedené skutečnosti nesvědčí o podstatné změně okolností ve smyslu § 407 odst. 3 IZ. Proto odvolací soud napadené usnesení insolvenčního soudu jako věcně správné potvrdil podle § 219 o. s. ř.

Poučen í: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 13. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu