2 VSOL 1049/2013-B-16
KSOS 8 INS 19553/2011 2 VSOL 1049/2013-B-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrádek 419, PSČ 739 97, rozhodl o odvolání insolvenčního správce Ing. Petra Kluse, CSc., Řeznická 33, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 8 INS 19553/2011-B-9 ze dne 8.10.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil insolvenčnímu správci Ing. Petru Klusovi, CSc. pořádkovou pokutu ve výši 10.000 Kč (výrok I.) a dále mu uložil, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení usnesení předložil soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 31.1.2012 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a uložil insolvenčnímu správci vždy s dlužníkem předkládat k 15.8. a 15.2. písemnou zprávu o výsledcích své činnosti a přehled příjmů dlužníka za jednotlivé kalendářní měsíce a jejich rozdělení. Insolvenční správce nesplnil povinnost předložit k 15.8.2012 zprávu o plnění oddlužení, a proto byl usnesením ze dne 18.10.2012 vyzván k předložení zprávy o průběhu plnění splátkového kalendáře dlužníkem za období od března 2012 do září 2012 s poučením, že mu může být v případě nesplnění povinnosti uložena pořádková pokuta až do výše 200.000 Kč. Podáním doručeným soudu dne 23.10.2012 insolvenční správce předložil zprávu o plnění oddlužení pouze za období od února 2012 do července 2012, a proto soud usnesením ze dne 22.4.2013 vyzval insolvenčního správce k předložení zprávy o průběhu plnění pokračování-2-splátkového kalendáře dlužníkem za období od srpna 2012 do ledna 2013 s poučením o možnosti uložení pořádkové pokuty. Splnění této povinnosti soud urgoval přípisy ze dne 31.5.2013 a 31.7.2013, avšak insolvenční správce ani přes tyto opakované výzvy soudu zprávu nepředložil. Insolvenční správce tak nesplnil povinnost podle ustanovení § 36 odst. 2 a § 412 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ). Soud proto rozhodl podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ o uložení pořádkové pokuty insolvenčnímu správci ve výši 10.000 Kč, když se jedná o první pořádkové opatření.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční správce odvolání. Uvedl, že v lednu 2013 došlo k technické havárii postupně dvou počítačů kanceláře, včetně zálohového externího disku, čímž přišel o veškerá data všech insolvenčních řízení a řízení o likvidaci společnosti, ve kterých byl jmenován. Poukázal na to, že se snaží v co nejkratší době zrekonstruovat veškerá data, je likvidátorem ve 178 firmách a 126 insolvenčních řízeních, a proto nebylo v jeho silách rekonstrukci dat provést v kratším termínu, čímž se dostal do prodlení s předkládáním zpráv o stavu řízení. Dále uvedl, že veškeré své povinnosti splní nejpozději do 31.12.2013. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č. j. KSOS 8 INS 19553/2011-B-3 ze dne 31.1.2012 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. V poučení usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužník a insolvenční správce jdou povinni vždy k 15.8. a k 15.2. kalendářního roku písemně informovat soud o výsledcích své činnosti a překládat přehled příjmů dlužníka od plátců příjmu za jednotlivé kalendářní měsíce a jejich rozdělení dle předmětného usnesení za uplynulých 6 kalendářních měsíců, dále že insolvenční správce je povinen vykonávat dohled nad činností dlužníka po dobu trvání účinku schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře s poukazem na ustanovení § 412 odst. 2 IZ. Usnesením č. j. KSOS 8 INS 19553/2011-B-4 ze dne 18.10.2012 soud vyzval insolvenčního správce, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení podal soudu zprávu o stavu insolvenčního řízení, zejména o průběhu plnění splátkového kalendáře a o plnění povinnosti dlužníka podle ustanovení § 412 IZ za období březen 2012 až září 2012 (tj. příjem za měsíce únor až srpen pokračování-3-

2012), toto usnesení bylo insolvenčnímu správci doručeno dne 18.10.2012. Insolvenční správce podáním doručeným soudu prvního stupně dne 23.10.2012 podal zprávu o plnění oddlužení za období únor 2012 až červenec 2012. Usnesením č. j. KSOS 8 INS 19553/2011-B-6 ze dne 22.4.2013 soud prvního stupně vyzval insolvenčního správce, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení podal soudu zprávu o stavu insolvenčního řízení, zejména o průběhu plnění splátkového kalendáře dlužníka a o plnění povinnosti dlužníka podle ustanovení § 412 IZ za období srpen 2012 až leden 2013 (tj. příjem za měsíce červenec 2012 až prosinec 2012), toto usnesení bylo insolvenčnímu správci doručeno dne 22.4.2013. Přípisem ze dne 31.5.2013 soud prvního stupně urgoval insolvenčního správce, aby ve lhůtě 7 dnů splnil usnesení ze dne 22.4.2013, tento přípis byl insolvenčnímu správci doručen dne 3.6.2013. Přípisem ze dne 31.7.2013 soud prvního stupně opětovně urgoval insolvenčního správce, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení splnil povinnost, uložil mu usnesením ze dne 22.4.2013 urgovanou přípisem ze dne 31.5.2013, tento přípis byl insolvenčnímu správci doručen dne 1.8.2013. Po vydání napadeného usnesení insolvenční správce (podáním doručeným soudu prvního stupně dne 10.10.2013) podal zprávu o plnění oddlužení za období srpen 2012 až červenec 2013.

Ustanovení § 36 IZ výslovně formuluje obecné požadavky na činnost správce při výkonu funkce, zejména požadavek, aby insolvenční správce při výkonu funkce postupoval svědomitě a s odbornou péčí a vyvinul veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře, který koresponduje se zásadami insolvenčního řízení (§ 5 písm. a/ IZ), jakož i s jeho odpovědností za škodu nebo jinou újmu (§ 37 IZ). Porušením povinností stanovených v ustanovení § 36 IZ (řádného výkonu své funkce) se insolvenční správce vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty dle ustanovení § 81 IZ a případně i následnému postupu insolvenčního soudu ve smyslu jeho zproštění z funkce dle ustanovení § 32 IZ. Z ustanovení § 81 odst. 2 IZ vyplývá možnost uložení pořádkové pokuty (procesní sankce) insolvenčnímu správci až do částky 200.000 Kč, a to za nesplnění povinnosti uložené mu soudem nebo za nesplnění jiné jeho povinnosti, což odpovídá procesnímu postavení insolvenčního správce a jeho přísnější odpovědnosti, přičemž pořádková pokuta může být insolvenčnímu správci uložena i opakovaně, avšak úhrn takto uložených pokut nesmí převýšit částku 200.000 Kč.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně v tom, že v přezkoumávané věci insolvenční správce neplnil řádně své povinnosti, když opakovaně nesplnil svoji povinnost předložit zprávu o stavu insolvenčního řízení, která mu byla uložena insolvenčním soudem, přičemž navíc tato povinnost insolvenčního správce vyplývá přímo ze zákona (§ 36 odst. 2 IZ). Insolvenční správce na opakované výzvy insolvenčního soudu k předložení zprávy o jeho činnosti (doručené mu 22.4.2013, 3.6.2013 a 1.8.2013) reagoval až podáním zprávy dne 10.10.2013, tedy po vydání napadeného rozhodnutí. Insolvenční správce neplnění svých povinností a pokynů soudu nijak nevysvětlil, neuvedl žádné okolnosti, které mu v tom případně bránily. Odvolací soud proto shodně se soudem prvního pokračování-4-stupně uzavírá, že insolvenční správce tak porušil své povinnosti, a proto byl dán důvod pro uložení pořádkové pokuty podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ. Insolvenční zákon vyžaduje pravidelné informování soudu (a věřitelského orgánu) insolvenčním správcem, bez takových informací insolvenční soud nemůže řádně vykonávat dohlédací činnost podle ustanovení § 11 IZ a může tak dojít k narušení řádného běhu insolvenčního řízení.

Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně, pokud insolvenčnímu správci podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ uložil pořádkovou pokutu. Odvolací soud rovněž shledává přiměřenou výši soudem stanovené pokuty, když je nutné přihlédnout k tomu, že prodlení správce se splněním pokynu soudu trvalo několik měsíců, a proto pořádková pokuta ve výši 10.000 Kč (stanovené v její dolní hranici) je zcela přiměřená. Pokud insolvenční správce ve svém odvolání poukazoval na skutečnosti, které mu bránily v plnění jeho povinností od ledna 2013, měl takto již reagovat na výzvy insolvenčního soudu ke splnění jeho povinností a případně požádat o prodloužení lhůty k jejich splnění, což však insolvenční správce neučinil.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 16. prosince 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu