2 VSOL 104/2011-A-14
KSBR 28 INS 13019/2010 2 VSOL 104/2011-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , Milovice 50, okr. Břeclav, IČ: 71 92 91 51, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.1.2011, č.j. KSBR 28 INS 13019/2010-A-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka. V důvodech usnesení uvedl, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 3.11.2010 domáhal rozhodnutí o úpadku. Vzhledem k tomu, že dlužník nepředložil seznam majetku, závazků, zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek, byl dlužník usnesením ze dne 10.11.2010 vyzván k opravě a doplnění insolvenčního návrhu mj. tak, že tyto přílohy předloží. Na výzvu dlužník reagoval žádostí o prodloužení lhůty, které soud prvního stupně vyhověl a dlužníkovi stanovil usnesením ze dne 29.11.2010 dodatečnou lhůtu 10 dnů. Dne 14.12.2010 dlužník opětovně požádal soud o prodloužení lhůty. I této žádosti bylo vyhověno, usnesením ze dne 28.12.2010 soud prvního stupně poskytl dlužníkovi další dodatečnou lhůtu 10 dnů ode dne doručení. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 7.1.2011, avšak ten nijak nereagoval. Dlužník tedy přes výzvu soudu nepředložil zákonem požadovaný řádný seznam majetku a závazků a seznam zaměstnanců, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě. Soud prvního stupně proto postupoval dle ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání. V něm uvedl, že nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že neuvedl veškeré rozhodné skutečnosti, z nichž mimo jiné plyne, že nebude moci plnit podstatnou část svých závazků . Dále namítal,

že nebyly splněny zákonné podmínky pro odmítnutí jeho návrhu, neboť zdravotní komplikace mu nedovolovaly, aby ve stanovené lhůtě požadované seznamy doložil. Vyjádřil názor, že by mu mělo být prominuto zmeškání lhůty. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ust. § 104 odst. 3 IZ v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké, nebo osoby které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodů nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle ust. § 104 odst. 4 IZ nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitostí, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 3.11.201 domáhal rozhodnutí o úpadku. V návrhu popsal svou finanční situaci, uvedl, že má více věřitelů a není schopen dlouhodobě plnit své závazky, které jsou po lhůtě splatnosti. Jako důkaz označil mimo jiné i soupis majetku a závazků, který však s insolvenčním návrhem nepředložil. Soud prvního stupně jej proto usnesením ze dne 10.11.2010, č.j. KSBR 31 INS 13019/2010-A-3 vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení opravil a doplnil insolvenční návrh tak, že předloží seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců. Současně byl dlužník poučen o tom, že v případě nevyhovění výzvě bude insolvenční návrh odmítnut. Dlužník na usnesení reagoval podáním ze dne 23.11.2010, kterým požádal soud o prodloužení lhůty z důvodu závažných zdravotních problémů. Soud prvního stupně žádosti dlužníka vyhověl a usnesením ze dne 29.11.2010 (č.l. A-5) mu stanovil dodatečnou lhůtu 10 dnů. Na to dlužník podáním ze dne 10.12.2010 opakovaně požádal o prodloužení lhůty, čemuž soud mu vyhověl a usnesením ze dne 28.12.2010 (č.l. A-7) mu stanovil další dodatečnou lhůtu 10 dnů. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 7.1.2011, avšak požadované seznamy nepředložil.

Z uvedeného vyplývá, že dlužník v rozporu s ust. § 104 odst. 1 písm. a) až c) nepřipojil k insolvenčnímu návrhu seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Insolvenční návrh o požadované povinné přílohy nedoplnil ani poté, co byl k předložení příloh řádně vyzván soudem prvního stupně a dostalo se mu vyčerpávajícího poučení o náležitostech těchto seznamů i o následcích nevyhovění výzvě soudu. Soud prvního stupně proto postupoval správně, když podle ust. § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh odmítl.

Dlužníkovy odvolací námitky nejsou důvodné. Především se dlužník mýlí, pokud soudu prvního stupně vytýká nesprávné posouzení rozhodujících skutečností v insolvenčním návrhu. Z odůvodnění napadeného usnesení, jak bylo reprodukováno výše, jednoznačně vyplývá, že k odmítnutí návrhu došlo pro vady (absenci) příloh dle ust. § 128 odst. 2 IZ, nikoliv pro vady insolvenčního návrhu samotného (nedostatečnost skutkových tvrzení) dle ust. § 128 odst. 1 IZ. Důvodem pro zrušení napadeného usnesení nemůže být ani dlužníkovo tvrzení, že mu v předložení příloh bránily zdravotní důvody. Podle ust. § 83 IZ totiž v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty (ani k předložení povinných příloh insolvenčního návrhu) přípustné.

Ze všech uvedených důvodů vyplývá, že napadené usnesení o odmítnutí dlužníkova návrhu je věcně správné, proto bylo odvolacím soudem dle ust. § 219 o.s.ř. potvrzeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu zvláštním způsobem k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Olomouci dne 28. dubna 2011 Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu