2 VSOL 1033/2017-A-66
KSBR 31 INS 30977/2015 2 VSOL 1033/2017-A-66

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka: Miloš anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Rotalova 1110/28, PSČ 614 00, zastoupeného Mgr. Jiřím Lukešem, advokátem se sídlem Smetanova 347/9, Brno, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu věřitele: De Winter Group, s.r.o., se sídlem Vyškov-Vyškov-Město, Masarykovo náměstí 47/33, PSČ 682 01, identifikační číslo 28301871, o úpadku a způsobu jeho řešení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 31 INS 30977/2015-A-49 ze dne 5. září 2017,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně (dále jen soud ) zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), prohlásil na majetek dlužníka konkurs (výrok II.), ustanovil insolvenčním správcem společnost VELEBA, MILICHOVSKÝ a spol. (výrok III.), učinil výzvy věřitelům a osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi (výroky IV. až VI.), nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 8.12.2017 (výroky VII. a VIII.), uložil povinnosti dlužníkovi a insolvenčnímu správci (výroky IV. a X.), vyslovil, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok XI.) a že je založena příslušnost Krajského soudu v Brně (výrok XII.).

V důvodech rozhodnutí soud uvedl, že dlužník dne 18.12.2015 přistoupil k závazkům Jiřího anonymizovano (ohledně kterého je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 27069/2015 a dne 13.10.2016 byl zjištěn úpadek) ze smluv o půjčce uzavřených mezi Jiřím anonymizovano jako dlužníkem isir.justi ce.cz a Ing. Radomilem Přibilíkem jako věřitelem dne 4.10.2013 na částku 95.000 Kč, dne 1.4.2014 na částku 256.000 Kč, dne 5.5.2014 na částku 185.000 Kč, dne 2.6.2014 na částku 185.000 Kč a dne 17.9.2013 na částku 95.000 Kč, postoupených společnosti De Winter Group, s.r.o. (dále jen věřitel ) smlouvou ze dne 30.1.2015, a zavázal se uhradit veškeré tyto závazky společně a nerozdílně s dlužníkem Jiřím anonymizovano . Současně notářským zápisem svolil k vykonatelnosti pohledávek v celkové výši 113.036,99 Kč, 684.606,86 Kč a 113.739,73 Kč. Pohledávky věřitele soud považuje za osvědčené. K obraně dlužníka soud uzavřel, že neobstojí námitka dlužníka, že pohledávky věřitele nevznikly, neboť smlouvy o půjčkách jsou neplatné pro rozpor s právní úpravou spotřebitelských úvěrů. V řízení nebylo prokázáno, že by Jiří anonymizovano uvedl jiný důvod pro jejich uzavření, než snahu realizovat svůj projekt, i když finanční prostředky získané těmito půjčkami využil i jiným způsobem. Rovněž neobstojí námitka dlužníka, že nedošlo k předání finančních prostředků, neboť sám dlužník uvedl, že u jejich předání nebyl, pouze podepisoval příslušné listiny, naopak Jiří anonymizovano ve své svědecké výpovědi předání prostředků ze smluv o půjčce nikdy nezpochybnil, v notářském zápise tyto závazky uznal, čímž převzetí finančních prostředků potvrdil. Pokud dlužník namítal, že novými smlouvami o půjčkách byly hrazeny závazky Jiřího anonymizovano z dříve uzavřených a nesplacených smluv o půjčkách, pak tento postup není v rozporu se zákonem (contra legem). Rovněž neobstojí námitka dlužníka, že dne 18.2.2015 nedošlo k novaci původních závazků, neboť byly uzavřeny dohody o splátkách dluhu Jiřího anonymizovano včetně dohod o jiné splatnosti. Věřitel je proto aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu. Dalším věřitelem dlužníka je Ing. Radomil Přibilík, jehož směnečná pohledávka ve výši 185.000 Kč ze směnky ze dne 1.7.2014 (uvedená věřitelem v insolvenčním návrhu) je sice promlčena s ohledem na datum její splatnosti (dne 31.8.2014), když námitku promlčení dlužník uplatnil. Tento věřitel má však za dlužníkem pohledávky z titulu vlastních směnek vystavených dne 1.8.2014 se splatností dne 30.9.2014, dne 1.9.2014 se splatností dne 31.10.2014, dne 1.10.2014 se splatností dne 30.11.2014, dne 3.11.2014 se splatností dne 31.12.2014, dne 8.12.2014 se splatností dne 31.1.2015, dne 8.1.2015 se splatností dne 28.2.2015, dne 3.2.2015 se splatností dne 31.3.2015, všechny na směnečnou sumu ve výši 185.000 Kč, dále z titulu vlastních směnek vystavených dne 6.3.2015 se splatností dne 30.4.2015, dne 9.4.2015 se splatností dne 31.5.2015, dne 5.5.2015 se splatností dne 30.6.2015, dne 2.6.2015 se splatností dne 30.7.2015, dne 8.7.2015 se splatností dne 31.8.2015 a dne 7.8.2015 se splatností dne 30.9.2015, všechny na směnečnou sumu ve výši 115.000 Kč, které vzhledem k datu jejich splatnosti nelze mít za promlčené. Soud tak dospěl k závěru, že u dlužníka je osvědčen úpadek pro platební neschopnost, a proto rozhodl o úpadku dlužníka. O způsobu řešení úpadku dlužníka soud rozhodl konkursem, neboť dlužník návrh na povolení oddlužení nepodal.

Proti tomuto usnesení, výslovně proti jeho výrokům I. a II., podal dlužník odvolání. Namítl, že na základě jeho obrany bylo potřeba provést rozsáhlé dokazování, které však v rámci insolvenčního řízení nelze provádět, a proto soud měl dospět k závěru, že pohledávka věřitele není osvědčena a pro nedostatek aktivní legitimace věřitele měl insolvenční návrh zamítnout. Poukázal na to, že notářský zápis se svolením vykonatelnosti nemá hmotněprávní, nýbrž procesní povahu, tedy má jen formální charakter, neboť notář při jeho sepisu nezkoumá jeho podklad v hmotném právu. Pokud se notářský zápis liší od skutečného obsahu závazkového vztahu (neodpovídá hmotnému právu), není vykonatelný. Podle jeho názoru dohody o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu jsou dohodami o pohledávkách Ing. Radomila anonymizovano za Jiřím anonymizovano z titulu spotřebitelských půjček, postoupených následně věřiteli, jsou absolutně neplatné s ohledem na mechanismus jejich uzavírání, na který v průběhu řízení poukazoval. Nedošlo-li k předání finančních prostředků, nemůže platně vzniknout závazek ze smlouvy o půjčce. K tomu poukázal na výpověď svědka Ing. Radomila anonymizovano , který uvedl, že není schopen určit, kolik smluv s Jiřím anonymizovano uzavřel, ve kterých smlouvách dlužník vystupoval jako aval, ani v jaké výši a z titulu té které půjčky poskytl Jiřímu anonymizovano tvrzené finanční prostředky. Rovněž nebyly předloženy doklady stvrzující reálné odevzdání peněžních prostředků z titulu smluv o půjčkách, Ing. Radomil Přibilík v průběhu řízení nedoložil žádnou ze smluv o půjčce, na základě kterých měl získat finanční prostředky pro Jiřího anonymizovano . Zdůraznil, že Ing. Radomil Přibilík dlouhodobě podniká v oblasti půjčování finančních prostředků, jakož i spotřebitelských úvěrů, že mezi Jiřím anonymizovano a ním byly ke dni 30.1.2015 uzavřeny více jak dvě desítky smluv o půjčce v objemu přibližně 3.600.000 Kč, na které nebylo v průběhu tří let hrazeno ničeho, a přesto tento věřitel dále Jiřímu anonymizovano půjčky poskytoval. Skutečnost, že se jednalo o spotřebitelské úvěry, je prokázána živnostenským oprávněním Ing. Radomila anonymizovano , jakož i výpověďmi dlužníka a svědka Viktora Šitavance, kteří shodně uvedli, že Jiří anonymizovano sháněl prostředky k různým účelům. Nadto Jiří anonymizovano v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 32 INS 27069/2015 u odvolacího jednání dne 8.2.2017 sám vypověděl, že půjčky za účelem podnikání uzavíral pouze do roku 2011, další půjčky již sloužily k obstarání finančních prostředků pro jeho osobní potřebu. Ačkoli Ing. Přibilíkem byly postoupeny pohledávky za Jiřím anonymizovano v objemu přibližně ve výši 1.000.000 Kč za částku 100.000 Kč, přesto dne 3.2.2015 bylo uzavřeno dalších šest až sedm smluv o půjčce v objemu více než 750.000 Kč. Jednatel věřitele je advokát, jeho společnost poskytuje úvěry, sám uvedl, že zkoumal platnost smluv o půjčce, tedy podle jeho názoru si byl vědom jejich nedostatků, a proto také přistoupil k uzavření dohod o novaci. Namítl, že dlužník nebyl zavázán ze smluv o půjčce, bylo využito neznalosti dlužníka a ostatních zúčastněných osob a jejich tísně, když při uzavření dohod o novaci bylo prezentováno, že všichni dluží finanční prostředky. Podle jeho názoru byla při sjednávání dohod o novaci porušena zásada stanovená v ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.z. ). Věřitel věděl, že původní dlužník a osoby přistupující k jeho dluhu nejsou schopni plnit závazky, tomu odpovídá i příslušenství sjednané v dohodách. K osvědčení úpadku dlužníka nedošlo ani z důvodu nesplnění podmínky mnohosti věřitelů, neboť závazky dlužníka ze směnek vůči Ing. Radomilu Přibilíkovi nikdy platně nevznikly, jelikož nelze zajistit směnkou splacení půjčky, která se považuje za spotřebitelský úvěr. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil tak, že insolvenční návrh zamítne.

Věřitel se k odvolání dlužníka vyjádřil tak, že soud hodnotil úpadkovou situaci dlužníka, insolvenční správce před vydáním rozhodnutí soudu jeho pohledávky za dlužníkem uznal, v rámci stanoviska pro přezkumné jednání uvedl, že je pravděpodobné, že v nějaké výši tyto pohledávky jsou po právu a spor je dán pouze ohledně jejich výše. Poukázal na to, že Jiří anonymizovano uznal, že obdržel finanční prostředky, a dlužník neuvedl žádná konkrétní tvrzení k neexistenci konkrétních půjček. Pokud jde o bezúročnost půjčky, Ing. Jiří Přibilík mu vysvětlil, že se má podílet na zisku Jiřího anonymizovano z jeho projektu, což tuto skutečnost vysvětluje.

S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

V dané věci bylo insolvenční řízení zahájeno dne 14.12.2015 (k tomuto dni nastaly účinky insolvenčního návrhu), odvolací soud proto v odvolacím řízení aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném do 30.6.2017 (dále jen IZ ).

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou a že obsahuje způsobilé odvolací důvody podle ustanovení § 205 odst. 2 písm. a), písm. e) a písm. g) o.s.ř., přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a po provedeném dokazování dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že věřitel podal dne 14.12.2015 u soudu insolvenční návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka a způsobu řešení jeho úpadku konkursem. V návrhu tvrdil za dlužníkem splatné pohledávky z titulu smluv o půjčce uzavřených mezi věřitelem Ing. Radomilem Přibilíkem a dlužníkem Jiřím anonymizovano jako dlužníkem, ke kterým dlužník přistoupil v dohodách o novaci závazku, přistoupení a splacení dluhu, a to pohledávku ve výši 196.167,69 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 4.10.2013 na částku 95.000 Kč, pohledávku ve výši 1.104.665,86 Kč ze smluv o půjčce ze dne 1.4.2014 na částku 256.000 Kč, ze dne 5.5.2014 na částku 185.000 Kč, ze dne 2.6.2014 na částku 185.000 Kč (celkem na částku 626.000 Kč), a pohledávku ve výši 159.563,73 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 17.9.2013 na částku 95.000 Kč, vykonatelné na základě notářských zápisů sepsaných dne 18.2.2015, které mu byly postoupeny smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.1.2015 s Ing. Radomilem Přibilíkem. Věřitel v návrhu označil dalšího věřitele dlužníka Ing. Radomila anonymizovano se směnečnou pohledávkou ve výši 185.000 Kč ze směnky vlastní vystavené dne 1.7.2014 Jiřím anonymizovano jako výstavcem a avalované dlužníkem, splatné dne 31.8.2014. Usnesením č. j. KSBR 31 INS 30977/2015-A-3 ze dne 4.1.2016 byl dlužník vyzván, aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu, předložil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců; současně byl dlužník poučen, že má-li za to, že splňuje podmínky pro řešení úpadku oddlužením ve smyslu ustanovení § 389 a násl. IZ, může podat do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu návrh na povolení oddlužení; podle ustanovení § 389 IZ může podat návrh na povolení oddlužení dlužník, který je právnickou osobou, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo fyzickou osobou, která nemá dluhy z podnikání, přičemž dluh z podnikání nebrání řešení úpadku dlužníka nebo jeho hrozícího úpadku oddlužením, jestliže s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d) IZ, anebo jde o pohledávku zajištěného věřitele; návrh lze podat pouze na předepsaném formuláři, jenž je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz; návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne, prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 7.1.2016. Podáním ze dne 19.1.2016 se dlužník vyjádřil k insolvenčnímu návrhu tak, že věřitelem uvedené smlouvy o půjčce tvoří jen zlomek série smluv o půjčce, které byly uzavírány v průběhu let 2013 až 2015 se stejným obsahem, pouze s odlišnými částkami, přičemž počet půjček je sám o sobě podezřelý. Smlouvy o půjčce jako aval podepisoval. Důvodem jejich uzavření byla skutečnost, že Jiří anonymizovano neměl na úplné zaplacení předchozích půjček, a proto byla podepsána nová smlouva o půjčce, do které se uvedla částka odpovídající částce nesplacené původní půjčky s navýšením o úroky z prodlení či smluvní pokutu. K jejich podpisu docházelo v kavárnách v Brně, k předání peněžních prostředků však nedošlo, a proto pohledávky z těchto smluv neexistují, nemohlo tak dojít ani k jejich platnému postoupení. Dohody o novaci závazku, přistoupení a splacení dluhu ze dne 18.2.2015 sice podepsal, avšak s ohledem na skutečnost, že se jednalo o neexistující pohledávky z titulu smluv o půjčce, nemohlo dojít k jejich platnému sjednání, ani k uznání neexistujícího dluhu. V domnění, že půjčky je povinen splácet,

Ing. Radomilu Přibilíkovi zaplatil nejméně částku 132.667 Kč, Jiří anonymizovano pak uhradil nejméně částku 90.000 Kč. Současně doložil seznam závazků (ve kterém uvedl pouze závazek ze smlouvy o úvěru vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s. ve výši 638.273,70 Kč), seznam zaměstnanců a seznam majetku. K důkazu dlužník mimo jiné označil a připojil smlouvy o půjčce uzavřené mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako věřitelem a Jiřím anonymizovano jako dlužníkem v období od května 2013 do července 2015, mimo jiné smlouvy o půjčce ze dne 4.10.2013, 1.4.2014, 5.5.2014, 2.6.2014 a 17.9.2013. K prokázání skutkových okolností ohledně půjček dále navrhl výslechy svědků Jiřího anonymizovano , Jaroslava anonymizovano , Mgr. Jitky anonymizovano , Viktora Šitavance a Ing. Radomila anonymizovano . V podání ze dne 15.11.2016 dlužník namítl, že k osvědčení splatné pohledávky věřitele je s ohledem na jeho důkazní návrhy třeba provést rozsáhlé dokazování, účelem insolvenčního řízení však není vyřešení individuálního sporu o pohledávku mezi věřitelem (insolvenčním navrhovatelem) a jeho dlužníkem, nýbrž řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka některým ze zákonem stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Není proto povinností insolvenčního soudu provádět v insolvenčním řízení dokazování o tom, zda pohledávka věřitele podle práva skutečně existuje, a proto je dán důvod k zamítnutí insolvenčního návrhu.

Odvolací soud provedl dokazování následujícími listinami, z nichž zjistil tyto skutečnosti:

Z výpisu z živnostenského rejstříku dlužníka (pořízeného prostřednictvím internetu), že dlužník podniká jako fyzická osoba pod identifikačním číslem 60523620, od 1.12.2010 do 1.1.2020 má přerušeno provozování živnosti.

Z výpisu z živnostenského rejstříku Ing. Radomila anonymizovano , anonymizovano , (pořízeného prostřednictvím internetu), že tento podniká jako fyzická osoba pod identifikačním číslem 67009565, v období od 1.1.2011 do 4.9.2017 podnikal v předmětu podnikání-zprostředkování spotřebitelského úvěru (poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru).

Z přihlášky pohledávky (evidované v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 31 INS 30977/2015 pod č. P1), že věřitel De Winter Group, s.r.o. dne 14.12.2015 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky v celkové částce 1.460.397,28 Kč, a to dílčí pohledávku č. 1 v částce 196.167,69 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 4.10.2013 uzavřené mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako věřitelem a Jiřím anonymizovano jako dlužníkem na částku 95.000 Kč, postoupenou věřiteli smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 30.1.2015, s tím, že k tomuto dluhu přistoupil dlužník dohodou o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015 a pohledávka je vykonatelná pro částku 113.036,99 Kč dle notářského zápisu sp. zn. N 13/2015, NZ 13/2015 sepsaného dne 18.2.2015 Mgr. Petrem Ondrůškem, notářem v Uherském Hradišti, pohledávka je splatná v částce 113.036,99 Kč ke dni 21.4.2015, ve zbývající části ke dni 10.12.2015, dílčí pohledávku č. 2 v částce 1.104.665,86 Kč ze smluv o půjčce uzavřených mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako věřitelem a Jiřím anonymizovano jako dlužníkem dne 1.4.2014 na částku 256.000 Kč, dne 5.5.2014 na částku 185.000 Kč, dne 2.6.2014 na částku 185.000 Kč postoupených věřiteli smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30.1.2015, s tím, že k těmto dluhům přistoupil dlužník dohodou o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015, pohledávka je vykonatelná pro částku 664.486,86 Kč dle notářského zápisu sp. zn. N 14/2015, NZ 14/2015 sepsaného dne 18.2.2015 Mgr. Petrem Ondrůškem, notářem v Uherském Hradišti, pohledávka je splatná v částce 664.486,86 Kč ke dni 21.5.2015 a ve zbývající části ke dni 10.12.2015, dílčí pohledávku č. 3 v částce 1.460.397,28 Kč z titulu smlouvy o půjčce uzavřené mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako věřitelem a Jiřím anonymizovano jako dlužníkem dne 17.9.2013 na částku 95.000 Kč, postoupené věřiteli smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30.1.2015, s tím, že k tomuto dluhu dlužník přistoupil v dohodě o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015, pohledávka je vykonatelná pro částku 113.739,73 Kč dle notářského zápisu sp. zn. N 15/2015, NZ 15/2015 sepsaného dne 18.2.2015 Mgr. Petrem Ondrůškem, notářem v Uherském Hradišti, pohledávka je splatná v částce 113.739,73 Kč ke dni 21.8.2015, ve zbývající části je splatná ke dni 10.12.2015.

Ze smlouvy o půjčce ze dne 4.10.2013, že tuto smlouvu uzavřeli Ing. Radomil Přibilík jako věřitel a Jiří anonymizovano jako dlužník, ve smlouvě je sjednáno, že věřitel tímto zapůjčuje dlužníkovi částku 95.000 Kč, a to hotově do rukou dlužníka, podpisem smlouvy dlužník potvrzuje převzetí částky. Dlužník se zavazuje poskytnutou peněžní částku vrátit věřiteli nejpozději do 4.11.2013. Dále je sjednáno, že dlužník při podpisu smlouvy vystavil na řad věřitele směnku s vyplněnou směnečnou sumou odpovídající jistině půjčky, směnka je avalována shora uvedenými avaly, tj. avalem č. 1 Mgr. Jitkou anonymizovano a avalem č. 2 Milošem anonymizovano (dlužníkem). Pro případ prodlení dlužníka je sjednána smluvní pokuta ve výši 17 % z celkové dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení. Smlouva je podepsána věřitelem, dlužníkem a oběma avaly.

Ze smlouvy o půjčce ze dne 1.4.2014, že tuto smlouvu uzavřeli Ing. Radomil Přibilík jako věřitel a Jiří anonymizovano jako dlužník, ve smlouvě je sjednáno, že věřitel tímto zapůjčuje dlužníkovi částku 256.000 Kč, a to hotově do rukou dlužníka, podpisem smlouvy dlužník potvrzuje převzetí částky. Dlužník se zavazuje poskytnutou peněžní částku vrátit věřiteli v sedmi splátkách (níže uvedených), poslední splátka je splatná do 30.5.2014. Dále je sjednáno, že dlužník při podpisu této smlouvy vystavil na řad věřitele směnku s vyplněnou směnečnou sumou odpovídající jistině půjčky, směnka je avalována shora uvedenými avaly, tj. avalem č. 1 Milošem anonymizovano (dlužníkem) a avalem č. 2 Viktorem anonymizovano . Pro případ prodlení dlužníka je sjednána smluvní pokuta ve výši 17 % z celkové dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení. Smlouva je podepsána věřitelem, dlužníkem a oběma avaly.

Ze smlouvy o půjčce ze dne 5.5.2014, že tuto smlouvu uzavřeli Ing. Radomil Přibilík jako věřitel a Jiří anonymizovano jako dlužník, ve smlouvě je sjednáno, že věřitel tímto zapůjčuje dlužníkovi částku 185.000 Kč, a to hotově do rukou dlužníka, podpisem smlouvy dlužník potvrzuje převzetí částky. Dlužník se zavazuje poskytnutou peněžní částku vrátit věřiteli v sedmi splátkách (níže uvedených), poslední splátka je splatná do 30.6.2014. Dále je sjednáno, že dlužník při podpisu této smlouvy vystavil na řad věřitele směnku s vyplněnou směnečnou sumou odpovídající jistině půjčky, směnka je avalována shora uvedenými avaly, tj. avalem č. 1 Milošem anonymizovano (dlužníkem) a avalem č. 2 Viktorem anonymizovano . Pro případ prodlení dlužníka je sjednána smluvní pokuta ve výši 17 % z celkové dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení. Smlouva je podepsána věřitelem, dlužníkem a oběma avaly.

Ze smlouvy o půjčce ze dne 2.6.2014, že tuto smlouvu uzavřeli Ing. Radomil Přibilík jako věřitel a Jiří anonymizovano jako dlužník, ve smlouvě je sjednáno, že věřitel tímto zapůjčuje dlužníkovi částku 185.000 Kč, a to hotově do rukou dlužníka, podpisem smlouvy dlužník potvrzuje převzetí částky. Dlužník se zavazuje poskytnutou peněžní částku vrátit věřiteli v pěti splátkách (níže uvedených), poslední splátka je splatná do 30.7.2014. Dále je sjednáno, že dlužník při podpisu této smlouvy vystavil na řad věřitele směnku s vyplněnou směnečnou sumou odpovídající jistině půjčky, směnka je avalována shora uvedenými avaly, tj. avalem č. 1 Milošem anonymizovano (dlužníkem) a avalem č. 2 Viktorem anonymizovano . Pro případ prodlení dlužníka je sjednána smluvní pokuta ve výši 17 % z celkové dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení. Smlouva je podepsána věřitelem, dlužníkem a oběma avaly.

Ze smlouvy o půjčce ze dne 17.9.2013, že tuto smlouvu uzavřeli Ing. Radomil Přibilík jako věřitel a Jiří anonymizovano jako dlužník, ve smlouvě je sjednáno, že věřitel tímto zapůjčuje dlužníkovi částku 95.000 Kč, a to hotově do rukou dlužníka, podpisem smlouvy dlužník potvrzuje převzetí částky. Dlužník se zavazuje poskytnutou peněžní částku vrátit věřiteli nejpozději do 17.10.2013. Dále je sjednáno, že dlužník při podpisu smlouvy vystavil na řad věřitele směnku s vyplněnou směnečnou sumou odpovídající jistině půjčky, směnka je avalována shora uvedenými avaly, tj. avalem č. 1 Milošem anonymizovano (dlužníkem), avalem č. 2 Viktorem anonymizovano a avalem č. 3 Mgr. Jitkou anonymizovano . Pro případ prodlení dlužníka je sjednána smluvní pokuta ve výši 17 % z celkové dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení. Smlouva je podepsána věřitelem, dlužníkem a všemi avaly.

Z dohody o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015, že tuto dohodu uzavřeli společnost De Winter Group, s.r.o. jako věřitel, Jiří anonymizovano jako dlužník, Mgr. Jitka anonymizovano jako přistupující dlužník 1 a Miloš anonymizovano jako přistupující dlužník 2. V článku I. dohody je uvedeno, že na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 4.10.2013 mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako věřitelem a dlužníkem měl Ing. Radomil Přibilík za dlužníkem pohledávku ve výši 95.000 Kč s příslušenstvím splatnou dne 4.11.2013. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.1.2015 mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako postupitelem a věřitelem jako postupníkem byla pohledávka postoupena na věřitele. Dlužník své dluhy odpovídající pohledávce ze shora uvedeného titulu a ve shora uvedené výši výslovně uznává. Věřitel a dlužník se dohodli, že věřitel má za období od poskytnutí půjčky do dne uzavření této dohody právo na fixní úroky z půjčené částky, a to ve výši 18.036,99 Kč. Ke dni uzavření této dohody tak suma dluhů dlužníka vůči věřiteli na jistině a úrocích z půjčené částky činila 113.036,99 Kč, ode dne následujícího po dni uzavření této dohody má věřitel nárok na úroky z půjčené částky ve výši 15 % ročně z nesplacené jistiny pohledávky do jejího úplného zaplacení. Přistupující dlužník 1 a přistupující dlužník 2 ve smyslu ustanovení § 1892 o. z. přistupují k dluhu dlužníka odpovídajícího pohledávce včetně veškerého příslušenství a zavazují se jej uhradit věřiteli společně a nerozdílně s dlužníkem. Věřitel s přistoupením k dluhu souhlasí. V článku II. dohody je uvedeno, že dlužník se zavazuje dlužnou částku včetně úroků z půjčené částky v celkové výši 113.036,99 Kč uhradit do 20.4.2015. Přistupující dlužník 1 a přistupující dlužník 2 se zavazují uhradit dlužnou částku společně a nerozdílně s dlužníkem. Pokud bude dlužník v prodlení s úhradou dlužné částky nebo její části, je věřitel oprávněn účtovat dlužníkovi ode dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z dlužné částky. Veškeré úroky, úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou dlužník, přistupující dlužník 1 a přistupující dlužník 2 povinni platit věřiteli společně a nerozdílně. Dohoda je všemi účastníky podepsána, podpisy jejích účastníků (za věřitele je smlouva podepsána jednatelem JUDr. Karlem Střelcem, Ph.D.) jsou úředně ověřeny.

Z notářského zápisu sp. zn. N 13/2015, NZ 13/2015 sepsaného dne 18.2.2015 Mgr. Petrem Ondruškem, notářem v Uherském Hradišti, že účastníky notářského zápisu jsou společnost De Winter Group jako věřitel a osoba oprávněná, Jiří anonymizovano jako dlužník a osoba povinná, Mgr. Jitka anonymizovano jako spoludlužník a osoba povinná, Miloš anonymizovano jako spoludlužník a osoba povinná. V zápise věřitel, dlužník a spoludlužníci prohlásili, že dlužník Jiří anonymizovano uzavřel dne 4.10.2013 s Ing. Radomilem Přibilíkem smlouvu o půjčce, na základě které si Jiří anonymizovano půjčil částku 95.000 Kč, a že na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.1.2015 mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako postupitelem a věřitelem-obchodní společností De Winter Group, s.r.o. jako postupníkem byla výše uvedená pohledávka postoupena na věřitele. Dále prohlásili, že dne 18.2.2015 uzavřeli dohodu o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu, na základě které dlužník výslovně uznal svůj dluh odpovídající výše uvedené pohledávce co do důvodu a výše a na základě které došlo ke změně dosavadních závazků vyplývajících ze shora uvedené smlouvy o půjčce tak, že věřitel má za období od poskytnutí shora uvedené půjčky do dnešního dne právo na fixní úrok z půjčené částky ve výši 18.036,99 Kč, že dlužník se zavázal uhradit věřiteli dluh na jistině a úrocích z půjčené částky, tj. celkem částku ve výši 113.036,99 Kč, a že dlužník se zavázal na základě dohody o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015 celý dluh ve výši 113.036,99 Kč uhradit nejpozději do 20.4.2015. Dále prohlásili, že na základě dohody o novaci závazků, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015 se dohodli ve smyslu ustanovení § 1892 o. z., že Mgr. Jitka anonymizovano a Miloš anonymizovano přistupují k dluhu dlužníka odpovídající pohledávce ze smlouvy o půjčce ze dne 4.10.2013 včetně veškerého příslušenství a zavazují se jej uhradit věřiteli společně a nerozdílně s dlužníkem a že věřitel s tímto postoupením souhlasil. Dále prohlásili, že dlužník a spoludlužníci dluží k dnešnímu dni společně a nerozdílně věřiteli celkem částku ve výši 113.036,99 Kč. Současně tímto notářským zápisem věřitel, dlužník a spoludlužníci uzavřeli dohodu o svolení k vykonatelnosti podle § 71b notářského řádu.

Z dohody o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015, že tuto dohodu uzavřeli společnost De Winter Group, s.r.o. jako věřitel, Jiří anonymizovano jako dlužník, a Miloš anonymizovano jako přistupující dlužník 1 a Viktor Šitavanc jako přistupující dlužník 2. V článku I. dohody je uvedeno, že na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 1.4.2014 mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako věřitelem a dlužníkem měl Ing. Radomil Přibilík za dlužníkem pohledávku ve výši 256.000 Kč s příslušenstvím splatnou v sedmi splátkách od 5.5.2014 do 30.5.2014, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 5.5.2014 mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako věřitelem a dlužníkem měl Ing. Radomil Přibilík za dlužníkem pohledávku ve výši 185.000 Kč s příslušenstvím splatnou v pěti splátkách od 6.6.2014 do 30.6.2014 a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 2.6.2014 mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako věřitelem a dlužníkem měl Ing. Radomil Přibilík za dlužníkem pohledávku ve výši 185.000 Kč s příslušenstvím splatnou v pěti splátkách od 4.7.2014 do 30.7.2014. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.1.2015 mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako postupitelem a věřitelem jako postupníkem byla pohledávka postoupena na věřitele. Dlužník své dluhy odpovídající pohledávkám 1 až 3 ze shora uvedených titulů a ve shora uvedených výších výslovně uznává. Věřitel a dlužník se dohodli, že věřitel má za období od poskytnutí půjčky do dne uzavření této dohody právo na fixní úroky z půjčených částek, a to ve výši 26.827,40 Kč v případě pohledávky 1, ve výši 17.030,14 Kč v případě pohledávky 2 a ve výši 14.794,323 Kč v případě pohledávky 3. Ke dni uzavření této dohody tak suma dluhů dlužníka vůči věřiteli na jistině a úrocích z půjčené částky činila 684.606,86 Kč, ode dne následujícího po dni uzavření této dohody má věřitel nárok na úroky z půjčené částky ve výši 15 % ročně z nesplacené jistiny jednotlivých pohledávek do jejich úplného zaplacení. Přistupující dlužník 1 a přistupující dlužník 2 ve smyslu ustanovení § 1892 o. z. přistupují k dluhům dlužníka odpovídajícím pohledávkám 1 až 3 včetně veškerého příslušenství a zavazují se je uhradit věřiteli společně a nerozdílně s dlužníkem. Věřitel s přistoupením k dluhu souhlasí. V článku II. dohody je uvedeno, že dlužník se zavazuje dlužnou částku včetně úroků z půjčené částky v celkové výši 684.606,86 Kč uhradit v následujících splátkách (v dohodě konkrétně stanovených co do výše a splatnosti), poslední splátka je splatná do 20.8.2015. Přistupující dlužník 1 a přistupující dlužník 2 se zavazují uhradit dlužnou částku ve shora uvedených částkách společně a nerozdílně s dlužníkem. Smluvní strany si dále sjednávají ztrátu výhody splátek a pro případ prodlení dlužníka s úhradou splátky nebo její části smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z dlužné částky. Veškeré úroky, úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou dlužník, přistupující dlužník 1 a přistupující dlužník 2 povinni platit věřiteli společně a nerozdílně. Dohoda je všemi účastníky podepsána, podpisy jejích účastníků (za věřitele je smlouva podepsána jednatelem JUDr. Karlem Střelcem, Ph.D.) jsou úředně ověřeny.

Z notářského zápisu sp. zn. N 14/2015, NZ 14/2015 sepsaného dne 18.2.2015 Mgr. Petrem Ondruškem, notářem v Uherském Hradišti, že účastníky notářského zápisu jsou společnost De Winter Group jako věřitel a osoba oprávněná, Jiří anonymizovano jako dlužník a osoba povinná, Miloš anonymizovano jako spoludlužník a osoba povinná, a Viktor Šitavanc jako spoludlužník a osoba povinná. V zápise věřitel, dlužník a spoludlužníci prohlásili, že dlužník Jiří anonymizovano uzavřel s Ing. Radomilem Přibilíkem smlouvy o půjčce, na základě kterých si Jiří anonymizovano půjčil celkem 626.000 Kč, a to na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.4.2014 částku 256.000 Kč, smlouvy o půjčce ze dne 5.5.2014 částku 185.000 Kč a smlouvy o půjčce ze dne 2.6.2014 částku 185.000 Kč, a že na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.1.2015 mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako postupitelem a věřitelem-obchodní společností De Winter Group, s.r.o. jako postupníkem byly výše uvedené pohledávky postoupeny na věřitele. Dále prohlásili, že dne 18.2.2015 uzavřeli dohodu o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu, na základě které dlužník výslovně uznal své dluhy odpovídající výše uvedeným pohledávkám co do důvodu a výše a na základě které došlo ke změně dosavadních závazků vyplývajících ze shora uvedených smluv o půjčce tak, že věřitel má za období od poskytnutí jednotlivých shora uvedených půjček do dnešního dne právo na fixní úrok z půjčené částky v celkové výši 58.606,86 Kč, že dlužník se zavázal uhradit věřiteli dluh na jistině a úrocích z půjčených částek, tj. celkem částku ve výši 684.606,86 Kč, a že dlužník se zavázal na základě dohody o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015 celý dluh ve výši 684.606,86 Kč uhradit prostřednictvím pěti splátek (blíže specifikovaných) nejpozději k 20.8.2015. Dále prohlásili, že na základě dohody o novaci závazků, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015 se dohodli ve smyslu ustanovení § 1892 o. z., že Miloš anonymizovano a Viktor Šitavanc přistupují k dluhům dlužníka odpovídajícím pohledávkám ze smluv o půjčce ze dne 1.4.2014, ze dne 5.5.2014 a ze dne 2.6.2014 včetně veškerého příslušenství a zavazují se je uhradit věřiteli společně a nerozdílně s dlužníkem a že věřitel s tímto postoupením souhlasil. Dále prohlásili, že dlužník a spoludlužníci dluží k dnešnímu dni společně a nerozdílně věřiteli celkem částku ve výši 684.606,86 Kč. Současně tímto notářským zápisem věřitel, dlužník a spoludlužníci uzavřeli dohodu o svolení k vykonatelnosti podle § 71b notářského řádu.

Z dohody o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015, že tuto dohodu uzavřeli společnost De Winter Group, s.r.o. jako věřitel, Jiří anonymizovano jako dlužník, Miloš anonymizovano jako přistupující dlužník 1, Viktor Šitavanc jako přistupující dlužník 2 a Mgr. Jitka anonymizovano jako přistupující dlužník 3. V článku I. dohody je uvedeno, že na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.9.2013 mezi

Ing. Radomilem Přibilíkem jako věřitelem a dlužníkem měl Ing. Radomil Přibilík za dlužníkem pohledávku ve výši 95.000 Kč s příslušenstvím splatnou dne 17.10.2013. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 30.1.2015 mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako postupitelem a věřitelem jako postupníkem byla pohledávka postoupena na věřitele. Dlužník své dluhy odpovídající pohledávce ze shora uvedeného titulu a ve shora uvedené výši výslovně uznává. Věřitel a dlužník se dohodli, že věřitel má za období od poskytnutí půjčky do dne uzavření této dohody právo na fixní úroky z půjčené částky, a to ve výši 18.739,73 Kč. Ke dni uzavření této dohody tak suma dluhů dlužníka vůči věřiteli na jistině a úrocích z půjčené částky činila 113.739,73 Kč, ode dne následujícího po dni uzavření této dohody má věřitel nárok na úroky z půjčené částky ve výši 15 % ročně z nesplacené jistiny pohledávky do jejího úplného zaplacení. Přistupující dlužník 1, přistupující dlužník 2 a přistupující dlužník 3 ve smyslu ustanovení § 1892 o. z. přistupují k dluhu dlužníka odpovídajícího pohledávce včetně veškerého příslušenství a zavazují se jej uhradit věřiteli společně a nerozdílně s dlužníkem. Věřitel s přistoupením k dluhu souhlasí. V článku II. dohody je uvedeno, že dlužník se zavazuje dlužnou částku včetně úroků z půjčené částky v celkové výši 113.739,73 Kč uhradit do 20.8.2015. Přistupující dlužník 1, přistupující dlužník 2 a přistupující dlužník 3 se zavazují uhradit dlužnou částku společně a nerozdílně s dlužníkem. Pokud bude dlužník v prodlení s úhradou dlužné částky nebo její části, je věřitel oprávněn účtovat dlužníkovi ode dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z dlužné částky. Veškeré úroky, úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou dlužník, přistupující dlužník 1, přistupující dlužník 2 a přistupující dlužník 3 povinni platit věřiteli společně a nerozdílně. Dohoda je všemi účastníky podepsána, podpisy jejích účastníků (za věřitele je smlouva podepsána jednatelem JUDr. Karlem Střelcem, Ph.D.) jsou úředně ověřeny.

Z notářského zápisu sp. zn. N 15/2015, NZ 15/2015 sepsaného dne 18.2.2015 Mgr. Petrem Ondruškem, notářem v Uherském Hradišti, že účastníky notářského zápisu jsou společnost De Winter Group jako věřitel a osoba oprávněná, Jiří anonymizovano jako dlužník a osoba povinná, Miloš anonymizovano jako spoludlužník a osoba povinná, Viktor Šitavanc jako spoludlužník a osoba povinná a Mgr. Jitka anonymizovano jako spoludlužník a osoba povinná. V zápise věřitel, dlužník a spoludlužníci prohlásili, že dlužník Jiří anonymizovano uzavřel dne 17.9.2013 s Ing. Radomilem Přibilíkem smlouvu o půjčce, na základě které si Jiří anonymizovano půjčil částku 95.000 Kč, a že na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.1.2015 mezi Ing. Radomilem Přibilíkem jako postupitelem a věřitelem-obchodní společností De Winter Group, s.r.o. jako postupníkem byla výše uvedená pohledávka postoupena na věřitele. Dále prohlásili, že dne 18.2.2015 uzavřeli dohodu o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu, na základě které dlužník výslovně uznal svůj dluh odpovídající výše uvedené pohledávce co do důvodu a výše a na základě které došlo ke změně dosavadních závazků vyplývajících ze shora uvedené smlouvy o půjčce tak, že věřitel má za období od poskytnutí shora uvedené půjčky do dnešního dne právo na fixní úrok z půjčené částky ve výši 18.739,73 Kč, že dlužník se zavázal uhradit věřiteli dluh na jistině a úrocích z půjčené částky, tj. celkem částku ve výši 113.739,73 Kč, a že dlužník se zavázal na základě dohody o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015 celý dluh ve výši 113.739,73 Kč uhradit nejpozději do 20.8.2015. Dále prohlásili, že na základě dohody o novaci závazků, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015 se dohodli ve smyslu ustanovení § 1892 o. z., že Miloš Alpetauer, Viktor Šitavanc a Mgr. Jitka anonymizovano přistupují k dluhu dlužníka odpovídající pohledávce ze smlouvy o půjčce ze dne 17.9.2013 včetně veškerého příslušenství a zavazují se jej uhradit věřiteli společně a nerozdílně s dlužníkem a že věřitel s tímto postoupením souhlasil. Dále prohlásili, že dlužník a spoludlužníci dluží k dnešnímu dni společně a nerozdílně věřiteli celkem částku ve výši 113.739,73 Kč. Současně tímto notářským zápisem věřitel, dlužník a spoludlužníci uzavřeli dohodu o svolení k vykonatelnosti podle § 71b notářského řádu.

Ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.1.2015, že tuto uzavřeli Ing. Radomil Přibilík jako postupitel a společnost De Winter Group, s.r.o. jako postupník. Předmětem postoupení jsou pohledávky, které má postupitel za dlužníkem Jiřím anonymizovano , mimo jiné pohledávka ve výši 95.000 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o půjčce ze dne 4.10.2013, pohledávka ve výši 256.000 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1.4.2014, pohledávka ve výši 185.000 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o půjčce ze dne 5.5.2014, pohledávka ve výši 185.000 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o půjčce ze dne 2.6.2014 a pohledávka ve výši 95.000 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o půjčce ze dne 17.9.2013, všechny smlouvy uzavřené mezi postupitelem jako věřitelem a dlužníkem Jiřím anonymizovano , zajištěné směnkou vlastní vystavenou při uzavření smlouvy o půjčce dlužníkem a avalovanou.

Z přihlášky pohledávky věřitele Ing. Radomila anonymizovano evidované pod č. P4 v insolvenčním řízení dlužníka, že tento věřitel dne 3.11.2017 přihlásil do insolvenčního řízení směnečné pohledávky v celkové výši 2.635.000 Kč dle směnek vlastních, mimo jiné pohledávku č. 4 ze směnky vlastní ze dne 7.8.2015 ve výši 115.000 Kč splatnou dne 30.9.2015, pohledávku č. 7 ze směnky vlastní ze dne 8.1.2015 ve výši 185.000 Kč splatnou dne 28.2.2015, pohledávku č. 13 ze směnky vlastní ze dne 5.5.2015 ve výši 115.000 Kč splatnou dne 30.6.2015, pohledávku č. 14 ze směnky vlastní ze dne 9.4.2015 ve výši 115.000 Kč splatnou dne 31.5.2015, pohledávku č. 15 ze směnky vlastní ze dne 6.3.2015 ve výši 115.000 Kč splatnou dne 30.4.2015 a pohledávku č. 16 ze směnky vlastní ze dne 3.2.2015 ve výši 185.000 Kč splatnou dne 31.3.2015. K přihlášce tyto směnky v kopii doložil.

Z přihlášky pohledávky věřitele Ing. Radomila anonymizovano evidované pod č. P41 v insolvenčním řízení dlužníka Jiřího anonymizovano vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 27069/2015), že tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka dne 8.12.2016 směnečné pohledávky v celkové výši 5.782.000 Kč z titulu směnek vlastních, mimo jiné pohledávku č. 41 ze směnky vlastní ze dne

7.8.2015 ve výši 115.000 Kč splatnou dne 30.9.2015, pohledávku č. 26 ze směnky vlastní ze dne 8.1.2015 ve výši 185.000 Kč splatnou dne 28.2.2015, pohledávku č. 34 ze směnky vlastní ze dne 5.5.2015 ve výši 115.000 Kč splatnou dne 30.6.2015, pohledávku č. 32 ze směnky vlastní ze dne 9.4.2015 ve výši 115.000 Kč splatnou dne 31.5.2015, pohledávku č. 29 ze směnky vlastní ze dne 6.3.2015 ve výši 115.000 Kč splatnou dne 30.4.2015 a pohledávku č. 27 ze směnky vlastní ze dne 3.2.2015 ve výši 185.000 Kč splatnou dne 31.3.2015, které dle úředního záznamu ze dne 8.5.2017 byly předloženy soudu v originále.

Ze směnky vlastní ze dne 7.8.2015, že tuto směnku vystavil v Brně dne 7.8.2015 Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Halasovo náměstí 112/2, Brno, na řad Ing. Radomila anonymizovano , bytem Výškovická 759, Bučovice v Brně, s doložkou bez protestu , na směnečnou sumu 115.000 Kč splatnou dne 30.9.2015 v místě placení-Výškovická 759, Bučovice, směnka je avalována Milošem anonymizovano , anonymizovano , bytem Rotalova 1110/28, Brno, a Viktorem anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 700/19, Brno.

Ze směnky vlastní ze dne 8.1.2015, že tuto směnku vystavil v Brně dne 8.1.2015 Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Halasovo náměstí 112/2, Brno, na řad Ing. Radomila anonymizovano , bytem Výškovická 759, Bučovice v Brně, s doložkou bez protestu , na směnečnou sumu 185.000 Kč splatnou dne 28.2.2015 v místě placení-Výškovická 759, Bučovice, směnka je avalována Milošem anonymizovano , anonymizovano , bytem Rotalova 1110/28, Brno, a Viktorem anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 700/19, Brno.

Ze směnky vlastní ze dne 5.5.2015, že tuto směnku vystavil v Brně dne 5.5.2015 Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Halasovo náměstí 112/2, Brno, na řad Ing. Radomila anonymizovano , bytem Výškovická 759, Bučovice v Brně, s doložkou bez protestu , na směnečnou sumu 115.000 Kč splatnou dne 30.6.2015 v místě placení-Výškovická 759, Bučovice, směnka je avalována Milošem anonymizovano , anonymizovano , bytem Rotalova 1110/28, Brno, a Viktorem anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 700/19, Brno.

Ze směnky vlastní ze dne 9.4.2015, že tuto směnku vystavil v Brně dne 9.4.2015 Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Halasovo náměstí 112/2, Brno, na řad Ing. Radomila anonymizovano , bytem Výškovická 759, Bučovice v Brně, s doložkou bez protestu , na směnečnou sumu 115.000 Kč splatnou dne 31.5.2015 v místě placení-Výškovická 759, Bučovice, směnka je avalována Milošem anonymizovano , anonymizovano , bytem Rotalova 1110/28, Brno, a Viktorem anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 700/19, Brno.

Ze směnky vlastní ze dne 6.3.2015, že tuto směnku vystavil v Brně dne 6.3.2015 Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Halasovo náměstí 112/2, Brno, na řad Ing. Radomila anonymizovano , bytem Výškovická 759, Bučovice v Brně, s doložkou

bez protestu , na směnečnou sumu 115.000 Kč splatnou dne 30.4.2015 v místě placení-Výškovická 759, Bučovice, směnka je avalována Milošem anonymizovano , anonymizovano , bytem Rotalova 1110/28, Brno, a Viktorem anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 700/19, Brno.

Ze směnky vlastní ze dne 3.2.2015, že tuto směnku vystavil v Brně dne 3.2.2015 Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Halasovo náměstí 112/2, Brno, na řad Ing. Radomila anonymizovano , bytem Výškovická 759, Bučovice v Brně, s doložkou bez protestu , na směnečnou sumu 185.000 Kč splatnou dne 31.3.2015 v místě placení-Výškovická 759, Bučovice, směnka je avalována Milošem anonymizovano , anonymizovano , bytem Rotalova 1110/28, Brno, a Viktorem anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 700/19, Brno.

Podle § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost).

Podle § 3 odst. 2 IZ, se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 105 IZ, podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku.

Podle § 136 odst. 1 IZ, insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle § 141 odst. 1 IZ, proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele se může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Odvolací soud se předně zabýval tím, zda věřitel doložil, že má za dlužníkem splatné pohledávky, aniž by k prokázání jejich existence bylo nutno provádět rozsáhlé dokazování přesahující rámec insolvenčního řízení.

Odvolateli lze přisvědčit v tom, že Nejvyšší soud České republiky v rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 30/2009 ze dne 29.4.2010 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 14/2011), vyslovil závěr, že účelem insolvenčního řízení není vyřešení individuálního sporu o pohledávku mezi věřitelem (insolvenčním navrhovatelem) a jeho dlužníkem, nýbrž řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů (§ 1 písm. a/ IZ). Insolvenční řízení není a nemůže být nástrojem nahrazujícím (ve sporu o pohledávku mezi věřitelem a dlužníkem) cestu nalézání práva před orgány k tomu povolanými, není povinností insolvenčního soudu provádět v insolvenčním řízení dokazování o tom, zda pohledávka věřitele (insolvenčního navrhovatele) v právu skutečně existuje. K tomu lze doplnit, že právě v situaci, kdy insolvenční zákon (oproti zákonu o konkursu a vyrovnání, jenž takovou úpravu neobsahoval) zbavuje dlužníka, jehož věřitel s insolvenčním návrhem uspěl, pro odvolací řízení námitky vážící se k doložení splatné pohledávky insolvenčním navrhovatelem (§ 141 odst. 2 IZ), jsou na požadavky osvědčení pohledávky insolvenční navrhovatelem kladeny vyšší nároky, než tomu bylo při předchozí zákonné úpravě. Osvědčení pohledávky insolvenčního navrhovatele je proto u insolvenčního návrhu věřitele jedním z předpokladů, jehož nesplnění v řízení před soudem prvního stupně vede k zamítnutí insolvenčního návrhu (§ 143 odst. 2 věta první IZ).

Promítnuto do poměrů přezkoumávané věci odvolací soud uzavírá, že z listinných důkazů, a to z předmětných smluv o půjčce (předložených samotným dlužníkem), dohod o novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu a notářských zápisů má osvědčeny splatné pohledávky věřitele za dlužníkem, jejichž splatnost nastala nejpozději v dubnu a srpnu 2015 a jejichž výše představuje nejméně součet jednotlivých částek, které byly předmětem smluv o půjčce, tj. částku 816.000 Kč. Přitom skutečnost, že na tyto pohledávky dle tvrzení dlužníka byla zaplacena částka 132.667 Kč dlužníkem a částka 90.000 Kč Jiřím anonymizovano , nemá vliv pro osvědčení aktivní legitimace věřitele (insolvenčního navrhovatele), neboť tato skutečnost zakládá pouze spornost jejich výše. Podle odvolacího soudu je rozhodné, že ve smlouvách o půjčce původní dlužník potvrdil převzetí finančních prostředků v hotovosti, a proto mu platně vznikl závazek z těchto smluv vůči původnímu věřiteli.

K námitce dlužníka, že se jednalo o spotřebitelský úvěr, odvolací soud uzavírá, že z označení věřitele Ing. Radomila anonymizovano v těchto smlouvách nevyplývá, že v nich vystupoval jako podnikatel, a že spotřebitelským úvěrem (půjčkou) se rozumí poskytnutí peněžních prostředků, za které je spotřebitel povinen platit. V dané věci však předmětné smlouvy o půjčce byly sjednány bezúročně (bezúplatně), nejednalo se tak o půjčku úplatnou, kterou v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti poskytuje podnikatel spotřebiteli, nýbrž o půjčku ve smyslu ustanovení § 657 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, účinného do 31.12.2013

(smlouvy ze dne 17.9.2013 a 4.10.2013) a ve smyslu ustanovení § 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1.1.2014, dále jen o. z. (smlouvy ze dne 1.4.2014, 5.5.2014 a 2.6.2014), které věřitel nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.1.2015 (§ 1879 o. z.). Dohodami o novaci závazků, přistoupení k dluhu a splacení dluhu ze dne 18.2.2015 k těmto závazkům dlužník přistoupil, tedy stal se novým dlužníkem, který je zavázán společně a nerozdílně s původním dlužníkem (§ 1892 o. z.).

K odvolací námitce, že předmětnými dohodami novaci závazku, přistoupení k dluhu a splacení dluhu nedošlo k novaci závazků ze smluv o půjčce, pak odvolací soud dospěl k závěru, že tyto dohody mění původní závazek v dohodnutém rozsahu, tj. mění jednotlivé práva a povinnosti stran (ve vztahu ke splatnosti, úrokům a sankcím), tedy trvá právní důvod původního závazku (původní právní vztah nezaniká) a k němu kumulativně přistupuje další právní skutečnost opřená o smlouvu o novaci, tj. dohoda, kterou si strany mění vzájemná práva a povinnosti, čímž se pouze mění obsah původního závazku. Jde tedy o tzv. kumulativní novaci podle ustanovení § 1902 o. z. Pro osvědčení aktivní legitimace věřitele je pak zcela nerozhodné, zda jeho pohledávka je pohledávkou vykonatelnou či nevykonatelnou.

Za této situace odvolací soud uzavírá, že pokud soud prováděl dokazování výpověďmi svědků a dlužníka, provedl sice dokazování přesahující rámec insolvenčního řízení, avšak s ohledem na shora uvedený závěr odvolacího soudu, tedy že pohledávka věřitele je osvědčena jen listinami, považuje odvolací soud provedení těchto důkazů za nadbytečné, a proto nejde o vadu řízení, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Pokud jde o dalšího věřitele dlužníka, pak odvolací soud shledává správný závěr soudu, že pohledávka tohoto věřitele ze směnky vlastní ze dne 1.7.2014 je s ohledem na datum splatnosti (dne 31.8.2014) promlčena (§ 70 zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového, ve znění pozdějších předpisů), avšak tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka jiné směnečné pohledávky, jejichž splatnost nastala před rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka, a to pohledávky, které má za dlužníkem z titulu směnečného rukojemství splatné v únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu a září 2015, které doložil originály směnek (byť v jiném řízení) a které promlčeny nejsou.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud dospěl k závěru, že byl osvědčen úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) IZ, neboť dlužník má závazky vůči více (dvěma) věřitelům, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a které není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Odvolací soud proto podle ustanovení § 219 o.s.ř. napadené rozhodnutí ve výrocích I. a II. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, navrhujícímu věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 7. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu