2 VSOL 1029/2016-P10-49
KSOS 33 INS 19438/2011 2 VSOL 1029/2016-P10-49

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužnice Aleny Gašperíkové, nar. 5.7.1960, bytem Petruškova 2764/16, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, o přihlášce pohledávky č. P10 věřitele č. 10 Vojtěcha anonymizovano , anonymizovano , bytem Komenského 653/33, Kravaře ve Slezsku, PSČ 74721, adresa pro doručování: Glazkovova 1673/12, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 19438/2011-P10-29 ze dne 12.10.2015 ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 19438/2011-P10-37 ze dne 16.5.2016,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v části výroku, pokud jím bylo rozhodnuto o ustanovení JUDr. Petra Chyly, advokáta se sídlem Sokolská třída 451/11, Ostrava -Moravská Ostrava, zástupcem věřitele pro dovolací řízení, p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně změnil usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 19438/2011-P10-26 ze dne 29.9.2015 tak, že věřiteli č. 10 přiznal osvobození od placení soudních poplatků za dovolací řízení a jeho zástupcem pro dovolací řízení ustanovil JUDr. Petra Chylu, advokáta se sídlem Sokolská třída 451/11, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00.

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel č. 10 v odvolacím řízení osvědčil, že jeho majetkové poměry odůvodňují přiznání osvobození isir.justi ce.cz od placení soudních poplatků za dovolací řízení i ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto řízení, a proto podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) k odvolání věřitele usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 19438/2011-P10-26 ze dne 29.9.2015 (kterým soud nevyhověl žádosti věřitele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce v dovolacím řízení) změnil.

Proti tomuto usnesení, pokud jde o ustanovení advokáta JUDr. Petra Chyly zástupcem věřitele pro dovolací řízení, podal věřitel odvolání. Uvedl, že využil svého práva a požádal o ustanovení advokáta, soudem ustanoveného advokáta JUDr. Petra Chylu však vůbec nezná. Poukázal na to, že u Okresního soudu v Ostravě ve věci vedené pod sp. zn. 129 C 34/2013, ve které je žalována dlužnice, mu byl ustanoven advokát Mgr. Petr Miketa, se sídlem Jaklovecká 18, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, který je již s problematikou blíže seznám, a je ustanoven ve stejné věci. Žádá proto, aby mu byl ustanoven místo advokáta JUDr. Petra Chyly tento advokát, neboť považuje za hospodárnější ustanovit místo dvou advokátů pouze jednoho advokáta. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil tak, že mu bude ustanoven jako zástupce pro dovolací řízení advokát Mgr. Petr Miketa.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal usnesení soudu v napadeném rozsahu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že věřitel č. 10 Vojtěch Keprt podáním ze dne 31.8.2014 podal dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č. j. KSOS 33 INS 19438/2011, 2 VSOL 310/2014-P10-16 ze dne 16.6.2014, kterým bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 19438/2011-P10-5 ze dne 19.12.2013 o odmítnutí jeho přihlášky pohledávky č. P10, a současně podal žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně o této žádosti věřitele rozhodl usnesením č. j. KSOS 33 INS 19438/2011-P10-26 ze dne 29.5.2015 tak, že věřiteli Vojtěchu Keprtovi se právní zástupce pro dovolací řízení neustanovuje a osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení se nepřiznává. Proti tomuto usnesení podal věřitel podáním ze dne 29.9.2015 odvolání, na základě kterého pak soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením.

Podle § 30 o.s.ř., účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

V přezkoumávané věci soud prvního stupně vyšel z toho, že u věřitele jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 30 odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., když věřitel byl soudem osvobozen od soudních poplatků v dovolacím řízení, ve kterém je povinné zastoupení advokátem, a proto mu soud ustanovil pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů.

Podle odvolacího soudu však námitka odvolatele, v rámci které nesouhlasí s ustanovením konkrétní osoby z řad advokátů, neobstojí.

Nutno zdůraznit, že soud prvního stupně tím, že žalobci, u něhož jsou naplněny předpoklady uvedené v § 30 odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., ustanovil na jeho žádost zástupce z řad advokátů, řádně splnil povinnost ukládající soudům zajistit účastníkům stejné možnosti k uplatnění jejich práv. Tím současně došlo i k naplnění článku 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, a to od počátku řízení. Soud však není povinen vyhovět žádosti účastníka řízení na ustanovení konkrétního advokáta.

Důvody, odvolatelem v podaném odvolání uvedené, neshledal odvolací soud natolik závažnými, aby odůvodňovaly změnu v osobě soudem prvního stupně ustanoveného advokáta. Skutečnost, že advokát Mgr. Petr Miketa, který byl ustanoven zástupcem věřitele v jiném řízení (vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 129 C 34/2013), je s problematikou blíže seznámen, je bez významu, neboť v daném případě byl žalobci ustanoven advokát pouze pro dovolací řízení, ve kterém dovolání věřitele směřuje proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci jako soudu odvolacího, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele. Nadto z obsahu spisu vyplývá, že soudem ustanovený advokát JUDr. Petr Chyla již věřitelem podané dovolání doplnil (podáním ze dne 2.11.2015 doručeným soudu prvního stupně dne 6.11.2015).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Olomouci dne 7. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu