2 VSOL 1029/2014-A-14
KSOL 10 INS 12427/2014 2 VSOL 1029/2014-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Pavlíny anonymizovano , anonymizovano , bytem Řezáčova 12, Olomouc, PSČ 779 00, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci č. j. KSOL 10 INS 12427/2014-A-9 ze dne 25.8.2014

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužnice spojila insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, její insolvenční návrh obsahoval vady v povinných přílohách, a proto soud podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), vyzval dlužnici usnesením ze dne 15.7.2014, aby doplnila seznam závazků, ve kterém uvede, u kterého z věřitelů se jedná o závazky zajištěné a u kterého o závazky nezajištěné s tím, že za zajištěného věřitele je považován i takový věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právním smluvním i zástavním právem exekutorským. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 7.8.2014. Dlužnice na výzvu soudu ve stanovené lhůtě reagovala tak, že doplnila seznam závazků, avšak z tohoto seznamu není patrno, u kterého z věřitelů se jedná o závazky zajištěné a u kterého závazky nezajištěné, respektive dlužnice v seznamu závazků uvedla jako závazky zajištěné i závazky nezajištěné a jako závazky nezajištěné i závazky zajištěné (v rozporu se skutečnostmi zjištěnými z výpisu z katastru nemovitostí). Soud proto podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že vzhledem ke stěhování ve ztížené životní situaci nemá k dispozici původní listiny dokládající závazky, charakter zajištěných závazků může proto dovodit pouze z exekučního řízení ve srovnání se zápisem v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu se odvolává a trvá na návrhu na oddlužení.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 104 odst. 3 věty čtvrté IZ, má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 5.5.2014 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhá rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. V návrhu uvedla, že v současné době má 13 závazků, z toho 3 závazky nezajištěné, nevykonatelné a zbývající závazky (pod č. 4 až č. 13) nezajištěné a vykonatelné, všechny závazky jsou více než 30 dnů po splatnosti. K tomu odkázala na připojený seznam závazků, ve kterém označila věřitele, uvedla výši, splatnost a právní důvod závazků, označila exekuční řízení, u všech závazků uvedla, že se jedná o závazky nezajištěné, které nepopírá co do důvodu a výše. Podáním doručeným soudu dne 9.5.2014 dlužnice předložila seznam majetku, shodný seznam závazků a k jednotlivým závazkům doložila listiny. Usnesením č.j. KSOL 10 INS 12427/2014-A-6 ze dne 15.7.2014 (doručeným dlužnici dne 28.7.2014) byla dlužnice vyzvána, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení doplnila insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení mimo jiné tak, že doplní seznam závazků, aby byl úplný a správný, když v seznamu závazků uvede, u kterého z jednotlivých věřitelů se jedná o závazky zajištěné a u kterého o závazky nezajištěné, když za zajištěného věřitele je považován i takový věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jak zástavním právem smluvním, tak i zástavním právem exekutorským (§ 2 písm. g/ IZ s odkazem na § 109 odst. 1 písm. b/ IZ). Současně byla dlužnice v usnesení poučena, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítne. Na tuto výzvu reagovala dlužnice podáním doručeným soudu dne 31.7.2014, ve kterém sdělila, že veškeré doklady dodá do 7 dnů. Podáním doručeným soudu dne 12.8.2014 předložila nový seznam závazků, ve kterém označila 8 závazků nezajištěných a 5 závazků zajištěných (vůči věřitelům ČEZ Prodej, s.r.o., BENSTAR s.r.o., VIVACO s.r.o., Evě Otrubové a TIPGAMES a.s.).

Odvolací soud v dané věci dospěl k závěru, že v podaném insolvenčním návrhu dlužnice řádně vylíčila rozhodující skutečnosti osvědčující její úpadek. Její insolvenční návrh je tak projednatelný ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 IZ.

Podává-li insolvenční návrh dlužník, je povinen připojit k insolvenčnímu návrhu přílohy uvedené v ustanovení § 104 odst. 1 IZ, které musí splňovat náležitosti požadované zákonem (§ 104 odst. 2, odst. 3 a odst. 4 IZ). Vady příloh (které nejsou součástí insolvenčního návrhu) nejsou samy o sobě důvodem pro odmítnutí insolvenčního návrhu postupem podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ. Insolvenční soud tak nejprve musí vyzvat insolvenčního navrhovatele postupem podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ k doplnění insolvenčního návrhu o přílohy (nejsou-li přiloženy k insolvenčnímu návrhu) nebo k odstranění vad příloh (nemají-li zákonem požadované náležitosti). V přezkoumávané věci soud prvního stupně sice správně dospěl k závěru, že je třeba dlužnici vyzvat k doplnění insolvenčního návrhu o řádný seznam závazků tak, aby dlužnice v seznamu označila zajištěné závazky (když tyto skutečnosti vyplývaly z výpisu z katastru nemovitostí), avšak k tomu poučil dlužnici pouze tak, že za zajištěného věřitele je považován i takový věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jak zástavním právem smluvním, tak i zástavním právem exekutorským. Odvolací soud shledává takto formulované poučení nedostatečné ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 věty druhé o.s.ř., jehož přiměřené použití vyplývá z ustanovení § 7 IZ. Dlužnice měla být poučena o tom, jaké konkrétní vady příloh má odstranit, tedy aby u závazků ve výzvě konkrétně označených uvedla, zda se jedná o zajištěný závazek s poukazem na to, že tyto skutečnosti vyplývají z výpisu z katastru nemovitostí. Dlužnice nadto na výzvu soudu reagovala a závazky (u kterých je jí známo) označila jako zajištěné. Měl-li soud prvního stupně i poté za to, že seznam závazků není správný, měl dlužnici vyzvat k odstranění konkrétního rozporu a nikoliv bez dalšího insolvenční návrh dlužnice postupem podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítnout. Lze proto uzavřít, že vzhledem k nedostatečnému konkrétnímu poučení o tom, jak má dlužnice odstranit vady přílohy insolvenčního návrhu (seznamu závazků), nebyly splněny podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ. Napadené usnesení je tedy předčasné, a proto nesprávné.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V dalším řízení soud prvního stupně opětovně vyzve dlužnici postupem podle ustanovení § 43 o.s.ř. k odstranění vad seznamu závazků, přičemž dlužnici konkrétně poučí, jak má s ohledem na rozporné skutečnosti vyplývající z jejího seznamu závazků a zápisu stavu v katastru nemovitostí vady této povinné přílohy odstranit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, přičemž přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Dlužnici se doručuje i zvlášť, přičemž lhůta k podání dovolání počíná běžet od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 18. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu