2 VSOL 1020/2017-B-93
KSOS 34 INS 16750/2014 2 VSOL 1020/2017-B-93

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníků a) Lubomíra anonymizovano , anonymizovano a b) Věry anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Ostravě-Výškovicích, Břustkova 587/27, PSČ 700 30, o splnění oddlužení a osvobození od placení pohledávek, rozhodl o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.8.2017, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-83,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) opravil usnesení ze dne 13.7.2017, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-81 tak, že bere na vědomí splnění oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty (výrok I.), zprošťuje JUDr. Aleše Vídenského funkce insolvenčního správce (výrok II.), osvobozuje dlužníky od placení pohledávek 1) zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, 2) věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a 3) věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit (výrok III.) a osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (výrok IV.). isir.justi ce.cz

V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud vysvětlil důvody, které vedly k vydání usnesení. Zdůraznil, že usnesením ze dne 22.10.2014 rozhodl o úpadku dlužníků a povolil jejich oddlužení, usnesením ze dne 28.5.2015 schválil oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a podáním ze dne 11.7.2017 oznámil insolvenční správce splnění rozvrhového usnesení ze dne 9.5.2017, kdy přihlášené pohledávky byly v rozvrhu uspokojeny v celkové částce 447.513,82 Kč. V dané věci insolvenční soud aplikoval § 413 a § 414 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), vzal na vědomí splnění oddlužení, zprostil správce funkce a osvobodil dlužníky od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Doplnil, že o odměně insolvenčního správce a náhradě hotových výdajů již rozhodl usnesením o schválení konečné zprávy ze dne 17.2.2016, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B45.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání, které nazvali odporem proti protokolu č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-83 . Namítali, že ve věci došlo k překroucení a lživému vyjádření a zneužití pravomoci vůči dlužníkům. V podání ze dne 5.12.2017 dlužníci zopakovali výtky vůči insolvenčnímu správci, exekutorovi a panu Vlhovi v souvislosti se zpeněžením majetku. Insolvenční soud požádali o vysvětlení, proč by měl dlužník platit jmenovaným částku 150.000 Kč.

S účinností od 1.7.2017 byl insolvenční zákon novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. a s účinností od 30.9.2017 zákonem č. 296/2017 Sb.

Odvolání bylo podáno oprávněnými osobami a včas. Proto odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Z pohledu přezkumu správnosti závěrů insolvenčního soudu je rozhodné, že insolvenční soud nejprve usnesením ze dne 13.7.2017, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-81, rozhodl o zrušení konkursu prohlášeného na majetek dlužníků po splnění rozvrhového usnesení podle § 308 odst. 1 písm. c) IZ a insolvenčnímu správci uložil splnit povinnosti dané § 313 odst. 2 IZ. Toto usnesení napadli dlužníci odvoláním ze dne 31.7.2017. Následně insolvenční soud rozhodl nyní přezkoumávaným usnesením, kterým usnesení o zrušení konkursu opravil na usnesení o vzetí splnění oddlužení dlužníků na vědomí a osvobození dlužníků od placení pohledávek .

Za popsané situace je zcela zřejmé, že insolvenční soud pochybil, pokud přistoupil k vydání opravného usnesení proto, že usnesení ze dne 13.7.2017 o zrušení konkursu obsahuje zjevnou písemnou nesprávnost, neboť na majetek dlužníků nebyl prohlášen konkurs, ale schváleno oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Odvolací soud nemá žádné pochybnosti o tom, že v dané věci nejde o chyby v počtech, psaní či jiné zjevné nesprávnosti, které lze odstranit postupem podle § 164 o. s. ř. Usnesení ze dne 13.7.2017 o zrušení konkursu po splnění rozvrhového je formálně bezchybné, a je-li vadné materiálně, nelze vadu napravit vydáním opravného usnesení.

Lze tedy uzavřít, že insolvenční soud zatížil řízení vadou, neboť napadené usnesení neměl vydat. Proto odvolací soud postupoval podle § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. a napadené usnesení zrušil, a to bez dalšího (tedy nevrátil věc insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 20. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu