2 VSOL 102/2018-B-17
č. j. KSOL 16 INS 13037/2017 2 VSOL 102/2018-B-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužníka: Oldřich Oliver anonymizovano , anonymizovano bytem Nerudova 1721, 753 01 Hranice I-Město

proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 4. 1. 2018, č. j. KSOL 16 INS 13037/2017-B-8

takto:

I. Odvolání dlužníka proti výroku I. usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 4. 1. 2018, č. j. KSOL 16 INS 13037/2017-B-8 se odmítá.

II. Usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 4. 1. 2018, č. j. KSOL 16 INS 13037/2017-B-8 se ve výrocích II., III., IV. a V. potvrzuje.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením rozhodl Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci (dále jen insolvenční soud ) tak, že schválil zprávu o přezkumu zveřejněnou dne 4. 10. 2017 na č. d. B-3 (výrok I), neschválil oddlužení dlužníka Oldřicha Olivera anonymizovano (výrok II.), insolvenční řízení dlužníka zastavil (výrok III.), insolvenční správkyni Mgr. Gabriele Nejedlíkové určil odměnu ve výši 5 445 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 1 089 Kč včetně DPH s tím, že část odměny a hotových výdajů ve výši 5.445 Kč bude insolvenční správkyni vyplacena z prostředků státního rozpočtu ČR (výrok IV.) a insolvenční správkyni zprostil funkce (výrok V.).

2. V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení ze dne 21. 6. 2017 (č. d. A-1), rozhodl usnesením ze dne 3. 8. 2017 (č. d. A-6), kterým zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho oddlužení. Z předložených zpráv pro oddlužení a o přezkumu, proti kterým nebyly podány námitky, zjistil, že u dlužníka jsou dány skutečnosti odůvodňující zamítnutí návrhu isir.justi ce.cz -2-KSOL 16 INS 13037/2017

na povolení oddlužení, neboť tento není schopen žádným ze způsobů oddlužení uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Insolvenční soud zprávu o přezkumu schválil. Za situace, kdy předpokládaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů představuje u oddlužení plněním splátkového kalendáře 6,32 %, u oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je z důvodu nemajetnosti dlužníka nulová a dlužník i přes svůj příslib své příjmy minimálně o částku 5.400 Kč měsíčně nenavýšil, nezbylo insolvenčnímu soudu než oddlužení dlužníka neschválit. Protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, rozhodl insolvenční soud současně o zastavení insolvenčního řízení a insolvenční správkyni zprostil funkce. O odměně a hotových výdajů insolvenční správkyně za období od srpna 2017 (rozhodnuto o úpadku a povolení oddlužení) do vydání rozhodnutí o neschválení oddlužení v lednu 2018, rozhodl insolvenční soud tak, že s ohledem na délku, rozsah a náročnost její činnosti určil odměnu ve výši 5.445 Kč s DPH a hotové výdaje v částce 1.089 Kč s DPH. Protože dlužník na zálohách uložených mu v rozhodnutí o úpadku zaplatil insolvenčnímu správci pouze 1.089 Kč, bude zbývající částka 5.445 Kč uhrazena státem.

3. Proti tomuto usnesení podal odvolání dlužník, který namítal, že minimální částka nutná pro oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 15.500 Kč měsíčně je neúměrně vysoká, neboť jeho čistý měsíční příjem činí 18.700 Kč a je mu z něj strhávána částka 2.000 Kč na výživné. Dále uvedl, že při jednání u insolvenční správkyně byl nucen podepsat všechny pohledávky přihlášené od exekutorů, ačkoliv s těmito nesouhlasil. Proto žádá, aby proběhlo nové jednání o oddlužení a byl mu přidělen nový insolvenční správce.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006), v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní úpravy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání.

6. V souladu s těmito přechodnými ustanoveními postupoval odvolací soud dle insolvenčního zákona, ve znění účinném od 1. 7. 2017, ačkoli samotné insolvenční řízení bylo zahájeno dne 21. 6. 2017.

7. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSOL 16 INS 13037/2017

řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

8. Odvolací soud po zjištění, že odvolání proti napadenému usnesení bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně ve výroku I., jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5, odst. 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům.

9. Z obsahu insolvenčního spisu zjistil odvolací soud tento skutkový stav: -dne 21. 6. 2017 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení (č. d. A-1), ve kterém dlužník uvedl, že má nezajištěné závazky vůči 12 věřitelům v celkové výši 515 079,67 Kč a za svého čistého příjmu ve výši cca 18 000 Kč je při oddlužení plněním splátkového kalendáře schopen (po odečtení výživného 2 000 Kč měsíčně a odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1 089 Kč) uhradit částku 248 400 Kč, tj. 48,2 % nezajištěných závazků, -insolvenční soud usnesením ze dne 3. 8. 2017 (č. d. A-6), rozhodl o úpadku dlužníka, povolil jeho oddlužení a do funkce insolvenční správkyně ustanovil Mgr. Gabrielu Nejedlíkovou, -ze zprávy pro oddlužení vypracované insolvenční správkyní dne 4. 10. 2017 (č. d. B-3) vyplývá, že dlužník je ženatý a dále má dvě vyživovací povinnosti a soudem stanovené výživné činí 2.400 Kč měsíčně, výše zjištěných nezajištěných závazků dlužníka činí 1.363.996,99 Kč, jeho příjem je mzda v čisté výši 15.347 Kč (postižitelná je částka 5.102 Kč), dlužník je nemajetný, předpokládaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činí při oddlužení plněním splátkového kalendáře 6,32 % (při zpeněžení majetkové podstaty je nulová) a proto dlužník přislíbil, že do 12. 10. 2017 předloží darovací smlouvu na částku 5.400 Kč měsíčně, -ze zprávy o přezkumu ze dne 21. 9. 2017 a jejích příloh (č. d. B-3) vyplývá, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásilo své pohledávky v celkové výši 1.363.996,99 Kč 26 věřitelů, ve všech případech jde o pohledávky nezajištěné (z toho vykonatelné pohledávky představují částku 1.172.745,12 Kč) a žádná z pohledávek nebyla popřena insolvenční správkyní, dlužníkem nebo jiným přihlášeným věřitelem, -ze zprávy o jednání s dlužníkem ze dne 21. 9. 2017 (č. d. B-3), kterou dlužník podepsal, je zřejmé, že se dlužník na předvolání dostavil k insolvenční správkyni, kde byl seznámen s přihlášenými pohledávkami a byl poučen o svém právu tyto pohledávky popírat, když následně bylo vyjádření dlužníka k jednotlivým přezkoumávaným pohledávkám zapsáno do přehledu přihlášených pohledávek s uvedením popěrného úkonu dlužníka a výsledek přezkumu je součástí zprávy o přezkumu, o řešení úpadku konkursem dlužník nepožádal, -přípisem ze dne 19. 10. 2017 (č. d. B-4) insolvenční správkyně sdělila, že dlužník avizovanou darovací smlouvu na částku 5.400 Kč měsíčně nepředložil a rovněž neuhradil zálohu na odměnu a hotové výdaje za měsíc září 2017, -vyhláškou ze dne 8. 11. 2017 (č. d. B-4) zveřejnil insolvenční soud zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení na č. d. B-3 a účastníky insolvenčního řízení poučil, že do 7 dnů od zveřejnění této vyhlášky mohou podat proti těmto zprávám námitky, -námitky proti zprávě o přezkumu ani proti zprávě pro oddlužení nebyly podány.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSOL 16 INS 13037/2017

10. Podle § 398a odst. 1 IZ zprávu pro oddlužení s návrhem na způsob řešení oddlužení předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu spolu se zprávou o přezkumu podle § 410 odst. 2 ve lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. f).

11. Podle § 398a odst. 4 IZ o zprávě o přezkumu a o zprávě pro oddlužení po jejich úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že tyto zprávy zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 7 dnů od zveřejnění zprávy o přezkumu a zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku mohou proti nim podat námitky; námitky nelze uplatnit vůči popěrnému úkonu.

12. Podle § 410 odst. 3 IZ (3) O zprávě o přezkumu rozhodne insolvenční soud bez jednání nejpozději v rozhodnutí podle § 404 nebo 405 tak, že a) schválí předloženou zprávu o přezkumu, nejsou-li vůči ní podány žádné námitky podle § 398a odst. 4 nebo podané námitky nejsou důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu zprávy o přezkumu, jestliže shledá, že některé z námitek podle § 398a odst. 4 proti ní jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, nebo c) odmítne zprávu o přezkumu, shledá-li, že námitky podle § 398a odst. 4 proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby znovu provedl přezkoumání přihlášených pohledávek a předložil novou zprávu o přezkumu a novou zprávu pro oddlužení ve lhůtě, kterou určí.

13. Podle § 410 odst. 4 IZ rozhodnutí podle odstavce 3 nemusí obsahovat odůvodnění, jestliže proti zprávě o přezkumu nebyly podány námitky. Rozhodnutí podle odstavce 3 doručuje insolvenční soud zvlášť pouze insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno; odvolání proti tomuto rozhodnutí není přípustné.

14. Za situace, kdy po zveřejnění a poskytnutém poučení nebyly proti zprávě o přezkumu podány námitky, insolvenční soud tuto zprávu schválil a proti jeho rozhodnutí není odvolání přípustné. Z toho důvodu odvolací soud s odkazem na § 218 písm. c) o. s. ř. odvolání dlužníka proti výroku I. napadeného rozhodnutí odmítl (výrok I.).

15. Podle § 405 odst. 1 IZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

16. Podle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

17. Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem insolvenčního soudu, který za situace, kdy předpokládaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činí při oddlužení plněním splátkového kalendáře 6,32 % a při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je nulová, dospěl k závěru, že ekonomická nabídka dlužníka nepostačuje k naplnění zákonné podmínky upokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v míře alespoň 30 % (souhlas těchto věřitelů s nižším plněním nebyl předložen). Insolvenční soud tak nepochybil, když oddlužení dlužníka neschválil (§ 395 odst. 1 písm. b\ IZ).

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSOL 16 INS 13037/2017

18. Namítá-li dlužník, že chce své dluhy splatit, avšak měsíční splátku pro oddlužení plněním splátkového kalendáře vyčíslenou insolvenční správkyní na částku minimálně 10.500 Kč (nikoli 15.500 Kč jak dlužník nesprávně uvádí) není schopen ze svých příjmů zajistit, pak je třeba připomenout, že v návrhu na povolení oddlužení dlužník uvedl, že má nezajištěné závazky ve výši 515.079,67 Kč a jeho čistý měsíční příjem činí 18.000 Kč, avšak zjištěny byly pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 1.363.996,99 Kč a čistá mzda dlužníka byla doložena toliko ve výši 15.347 Kč. Je proto zjevné, že dlužník v návrhu na povolení oddlužení uvedl (zřejmě ve snaze zajistit si příznivé rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení) o svých závazcích a příjmech údaje, které zjevně neodpovídají skutečnosti.

19. Další námitku dlužníka, že byl insolvenční správkyní donucen k uznání pohledávek považuje odvolací soud za účelovou, když ze záznamu z jednání s dlužníkem vyplývá, že insolvenční správkyně dlužníka seznámila s přihlášenými pohledávkami a poskytla mu řádné poučení o jeho popěrném právu, avšak dlužník, žádnou z přezkoumávaných pohledávek nepopřel. Dlužník bez jakýchkoliv připomínek tuto zprávu podepsal, po zveřejnění zprávy pro oddlužení a zprávy o přezkumu i přes poučení ze strany insolvenčního soudu proti jejich obsahu námitky nepodal a ani v podaném odvolání zcela konkrétně neuvedl, které z přezkoumaných pohledávek zamýšlel popřít. Odvolací soud v této souvislosti rovněž připomíná, že ze zjištěných pohledávek věřitelů v celkové výši 1.363.996,99 Kč činí téměř z 90 % pohledávky vykonatelné.

20. Podle § 405 odst. 2 IZ jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2 požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

21. Podle § 405 odst. 3 věta první IZ nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 2, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

22. Dle názoru odvolacího soudu insolvenční soud nepochybil, pokud s ohledem na neschválení oddlužení rozhodl o zastavení insolvenčního řízení, neboť dlužník za situace, kdy návrh na povolení oddlužení podal společně s insolvenčním návrhem a jeho majetek je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, při jednání s insolvenčním správcem o řešení svého úpadku konkursem nepožádal (§ 405 odst. 2 písm. c\ a odst. 3 IZ).

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -6-KSOL 16 INS 13037/2017

23. S rozhodnutím o zastavení insolvenčního řízení, jehož právní mocí se insolvenční řízení končí, insolvenční soud správně spojil také rozhodnutí o zproštění insolvenční správkyně její funkce a určil její odměnu a hotové výdaje.

24. O výši odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně a jejich úhradě státem pak bylo po doplnění usnesením insolvenčního soudu ze dne 18. 1. 2018 (č. d. B-11) rozhodnuto v souladu s ustanoveními § 38 odst. 1, 2 a 7 a dle vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů, když do této části napadeného rozhodnutí odvolací námitky dlužníka nesměřovaly.

25. Odvolací soud tedy s ohledem na shora uvedené postupoval podle § 219 o. s. ř. a napadené rozhodnutí insolvenčního soudu ve výrocích II. až V. jako věcně správné potvrdil (výrok II.).

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustné podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 27. února 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá