2 VSOL 102/2016-A-13
KSBR 44 INS 31136/2015 2 VSOL 102/2016-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka: Kamil anonymizovano , anonymizovano , IČO 88133826, 768 61 Vítonice 70, o insolvenčním návrhu věřitele: Credit Post, s. r. o., IČO 29146178, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, o odvolání věřitele Credit Post, s. r. o. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. ledna 2016, č.j. KSBR 44 INS 31136/2015-A-8

takto:

Usnesení Krajského soudu Brně ze dne 8. ledna 2016, č.j. KSBR 44 INS 31136/2015-A-8 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným usnesením odmítl jako opožděné odvolání věřitele Credit Post, s. r. o. (dále jen věřitel ) proti usnesení č.j. KSBR 44 INS 31136/2015-A-4 ze dne 15.12.2015, kterým soud insolvenční návrh věřitele jako neprojednatelný odmítl a rozhodl o nákladech řízení; toto rozhodnutí bylo věřiteli doručeno dne 16.12.2015, lhůta pro podání odvolání věřiteli marně uplynula dne 31.12.2015. Jelikož odvolání věřitele bylo odesláno a dodáno do datové schránky soudu dne 4.1.2016, stalo se tak až po uplynutí zákonné 15-ti denní lhůty.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání a namítal, že do lhůty pro odvolání se počítají svátky vánoční 24. 12. 2015 , proto považuje odvolání podané dne 4. 1. 2016 za učiněné v odvolací lhůtě. Věřitel navrhl, aby soud zjistil úpadek dlužníka. isir.justi ce.cz

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh věřitel podal soudu dne 15. prosince 2015, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř. rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ustanovení § 74 odst. 2 IZ, je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředků nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle ustanovení § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání soud prvního stupně usnesením odmítne.

Podle ustanovení § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

V projednávané věci se z obsahu spisu soudu prvního stupně podává, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele dne 15. prosince 2015. Jak správně uvádí krajský soud, rozhodnutí soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu bylo věřiteli doručeno dne 16.12.2015, 15 denní lhůta pro podání odvolání věřiteli počala běžet dnem 17.12.2015 a marně uplynula, včetně započtených vánočních svátků dne 31.12.2015. Jelikož odvolání věřitele bylo odesláno a dodáno do datové schránky soudu dne 4.1.2016, jde o podání opožděné. Soud proto důvodně podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odvolání věřitele jako opožděné odmítl.

Z těchto důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli se však doručuje zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 27. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu