2 VSOL 1017/2013-P1-8
KSBR 27 INS 14504/2012 2 VSOL 1017/2013-P1-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Čučice 119, PSČ 664 91, o přihlášce pohledávky č. 1 věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61860069, adresa pro doručování: Nábřeží Závodu Míru 2739, Pardubice, PSČ 530 02, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 27 INS 14504/2012-P1-3 ze dne 11.6.2013 takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení. Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 1 věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s. ve výši 84.448 Kč (výrok I.) a deklaroval, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení v rozsahu této pohledávky končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 84.448 Kč, která byla na přezkumném jednání konaném dne 13.11.2012 insolvenčním správcem popřena co do výše 43.398,14 Kč. Věřitel se přezkumného jednání nezúčastnil, vyrozumění o popření jeho pohledávky mu bylo doručeno dne 19.11.2012, posledním dnem lhůty pro podání žaloby na určení popřené pohledávky byl den 13.12.2012. Věřitel žalobu v zákonné lhůtě nepodal, soud proto postupoval podle ustanovení § 178 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) a přihlášenou pohledávku věřitele odmítl. Současně věřitele uvědomil o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Uvedl, že do insolvenčního řízení dlužnice přihlásil čtyři pohledávky, a to první dílčí pohledávku ve výši 29.958 Kč, která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem v rozsahu 12.480,02 Kč a v rozsahu 17.477,98 Kč byla uznána, druhou dílčí pokračování-2-pohledávku ve výši 141 Kč, která byla na přezkumném jednání insolvenčním správcem uznána, třetí dílčí pohledávku v celkové výši 54.189 Kč, která byla na přezkumném jednání insolvenčním správcem popřena v rozsahu 30.918,12 Kč a v rozsahu 23.270,80 Kč byla uznána, čtvrtou dílčí pohledávku v celkové výši 160 Kč, která byla na přezkumném jednání insolvenčním správcem uznána. S ohledem na skutečnost, že první dílčí pohledávku má zjištěnu ve výši přesahující 50 % z celkově přihlášené výše (ve výši 17.477,98 Kč), druhou a čtvrtou dílčí pohledávku má zjištěnu v celém rozsahu, ve vztahu k těmto dílčím pohledávkám jeho účast jako věřitele v insolvenčním řízení nadále trvá. Namítl, že proto není správné rozhodnutí soudu prvního stupně. Navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo změněno tak, že jeho přihláška pohledávky, pokud jde o pohledávky č. 1, č. 2 a č. 4, se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení ve vztahu k těmto pohledávkám nekončí.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 dost. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 173 odst. 1 věty prvé a druhé IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle odstavce 2, přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Podle odstavce 3, přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.

Podle § 178 věty prvé IZ, bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. pokračování-3-

Podle § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice dne 6.9.2012 čtyři pohledávky, a to pod č. 1 pohledávku z titulu nezaplacených splátek ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100420671 v celkové výši 29.958 Kč, pod č. 2 pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty z této smlouvy ve výši 141 Kč, pod č. 3 pohledávku z titulu nezaplacených splátek ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 6100441044 v celkové výši 54.189 Kč a pod č. 4 pohledávku z titulu nezaplacení smluvní pokuty z této smlouvy ve výši 160 Kč, celkem tedy pohledávky ve výši 84.448 Kč. U přezkumného jednání konaného dne 14.11.2012 (u kterého nebyl věřitel přítomen) byla přezkoumána přihláška pohledávky věřitele tak, že pohledávka č. 1 ve výši 29.958 Kč byla insolvenčním správcem popřena co do výše 12.480,02 Kč a uznána co do výše 17.477,98 Kč, pohledávka č. 2 ve výši 141 Kč byla insolvenčním správcem uznána, pohledávka č. 3 ve výši 54.189 Kč byla insolvenčním správcem popřena co do výše 30.918,12 Kč a uznána co do výše 23.270,88 Kč a pohledávka č. 4 ve výši 160 Kč byla insolvenčním správcem uznána. Vyrozumění o popření pohledávek bylo věřiteli doručeno dne 19.11.2012.

Odvolací soud je toho názoru, že citovaná ustanovení § 178, § 185 a § 198 IZ je třeba aplikovat jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku a nikoliv na přihlášku pohledávek jako celek, neboť každá pohledávka je individuálním nárokem specifikovaným konkrétním důvodem a výší a lze ji uplatnit samostatnou přihláškou. Aby tak věřitelé nemuseli (formálně) činit, tedy aby nemuseli každý svůj nárok samostatně přihlašovat, umožňuje jim předepsaný formulář přihlášky pohledávek (§ 176 IZ), který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz, uvést jednotlivě své pohledávky na vložených listech toliko jedné přihlášky a na její závěrečné straně pak mají všechny přihlášené pohledávky sečíst. Z toho však nelze dovozovat, že suma všech přihlášených pohledávek představuje v insolvenčním řízení pohledávku jedinou, neboť pokud by v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které by se podle insolvenčního zákona k některé z přihlášených pohledávek nebo její části nepřihlíželo, mělo to (nesprávně) následek pro přihlášku jako celek, tedy i pro pohledávky, ohledně nichž taková skutečnost nenastala; takový postup by byl zjevně v rozporu s dikcí ustanovení § 178, § 185 a § 198 IZ. pokračování-4-

Z výše uvedeného je zřejmé, že následky podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ (že se nepřihlíží k popřené části pohledávky v důsledku toho, že ve stanovené lhůtě nedošla soudu žaloba) a podle ustanovení § 178 IZ (že se nepřihlíží ani k její zjištěné části, neboť je menší než 50 % přihlášené částky) postihují celou jednotlivou pohledávku přihlášenou v přihlášce, nikoliv celou přihlášku, ve které bylo uplatněno více pohledávek, přičemž některé byly i zjištěny a ohledně nichž v průběhu insolvenčního řízení nenastala žádná skutečnost, na základě které by se k některé z nich nepřihlíželo.

Soud prvního stupně se z tohoto pohledu přihláškou pohledávky věřitele nezabýval, když toliko uzavřel, že věřitel přihlásil pohledávku v celkové výši 84.448 Kč, která byla popřena insolvenčním správcem co do výše 43.398,14 Kč, přičemž věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu, a proto nastávají důsledky podle ustanovení § 178 IZ, tedy že k přihlášené pohledávce se nepřihlíží. Podle odvolacího soudu je proto rozhodnutí soudu prvního stupně nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů a ve svém důsledku i předčasné.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. a napadené rozhodnutí zrušil. Podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. odvolací soud vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení se soud prvního stupně bude zabývat jednotlivými pohledávkami věřitele tak, jak byly do insolvenčního řízení přihlášeny a následně přezkoumány na přezkumném jednání, teprve poté ve věci znovu rozhodne.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a věřiteli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 28. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu