2 VSOL 1015/2012-A-12
KSOS 38 INS 28178/2012 2 VSOL 1015/2012-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Přemysla anonymizovano , anonymizovano , bytem Havířov-Šumbark, Marie Pujmanové 1119/18, PSČ 736 01, korespondenční adresa Malhotice 2, 753 53 Všechovice, o insolvenčním návrhu dlužníka, spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka doručeném dne 18.12.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.12.2012, č.j. KSOS 38 INS 28178/2012-A-7,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.12.2012, č.j. KSOS 38 INS 28178/2012-A-7, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 395 odst. 1 písm. b), § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na označený účet soudu.

V důvodech soud prvního stupně uvedl, že podáním doručeným dne 13.11.2012 se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o jeho úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Jednou ze základních podmínek pro povolení oddlužení je reálný předpoklad splacení pohledávek nezajištěných věřitelů dlužníka ve výši alespoň 30 %, pokud tito věřitelé nesouhlasí s nižším plněním. Z návrhu vyplývá, že celková výše nezajištěných závazků dlužníka činí 606.156 Kč, dlužník dále uvedl, že jeho zaměstnavatelem je společnost Stavby Hutyra s.r.o. a jeho měsíční příjem činí průměrně 13.780 Kč. V příloze návrhu na povolení oddlužení však dlužník předložil pouze Příslib zaměstnání , podle něhož společnost Stavby Hutyra s.r.o. měla s dlužníkem uzavřít pracovní smlouvu od 1.11.2012. S ohledem na tuto skutečnost soud vyzval dlužníka usnesením ze dne 20.11.2012, aby soudu sdělil, zda došlo k uzavření avizované pracovní smlouvy a v kladném případě předložil její kopii a platební výměr. Dlužník podáním ze dne 29.11.2012 sdělil, že k uzavření pracovní smlouvy nedošlo. Dle seznamu majetku dlužník disponuje movitým majetkem, jehož současná hodnota činí asi 11.700 Kč.

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře, jak dále uvedl soud prvního stupně, je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (ust. § 398 odst. 3 IZ). Splátky pro oddlužení se vypočítávají z čistého příjmu dlužníka. Z této částky se dále v souladu s ust. § 38 IZ odečte odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, což dle ust. § 3 a § 7 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb. představuje celkem 900 Kč měsíčně, za 5 let 54.000 Kč. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani (celkem včetně DPH 64.800 Kč). Na základě celkové výše závazků dlužníka minimální částka pro dosažení úhrady 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů činí 181.847 Kč. Dlužník však nedoložil žádný příjem, z něhož by mohl hradit své závazky, neboť avizovanou pracovní smlouvu, podle níž by měl tvrzený příjem ve výši 13.780 Kč, neuzavřel. Z výše uvedeného vyplývá, že dlužník není po dobu oddlužení schopen vyplatit nezajištěným věřitelům ničeho. Za tohoto stavu tak nelze očekávat splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře a vzhledem k nedostatečnému majetku dlužníka nelze očekávat ani splnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Na základě výše uvedených skutečností lze dovodit, že v případě pokračování insolvenčního řízení bude návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně soud dle ust. § 396 odst. 1 IZ rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Proto bude nutno, aby dlužník zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení v maximální výši 50.000 Kč (ust. § 108 odst. 1 IZ), neboť soud vzal v úvahu, že dlužník nedisponuje majetkem, který by po prohlášení konkurzu umožnil výkon činnosti insolvenčního správce. Dle vyhlášky č. 313/2007 Sb., pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí jen odměna insolvenčního správce nejméně 45.000 Kč. Zaplacení zálohy umožní při prohlášení konkursu zajištění disponibilních prostředků ke krytí nákladů insolvenčního řízení, zejména nákladů souvisejících se zjišťováním (prověřováním) stavu majetku dlužníka, odměny insolvenčního správce a jeho hotových výdajů.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Uvedl, že v době podání návrhu měl průměrný příjem u Stavby Huryta s.r.o. 17.780 Kč, byl zde zaměstnán na dohodu o provedení práce s příslibem získání trvalého pracovního poměru. Na výzvu soudu pravdivě uvedl, že uvedená společnost s ním smlouvu o trvalém pracovním poměru neuzavřela, na to jej soud vyzval k zaplacení zálohy s tím, že není schopen uhradit minimálně 30% svých závazků a že jeho úpadek bude nutno řešit konkursem. Na důkaz svého záměru řešit úpadek formou splátkového kalendáře proto dokládá novou pracovní smlouvu a smlouvu o důchodu, aby mu bylo oddlužení touto formou povoleno. Navrhl zrušení napadeného usnesení.

Ke svému odvolání dlužník předložil Dohodu o provedení práce ze dne 17.9.2012 z níž vyplývá, že byla uzavřena mezi dlužníkem a společností DAVAP group s.r.o., předmětem dohody je stavební dozor, Škoda Auto Mladá Boleslav . Dohoda byla uzavřena na dobu od 18.9.2012 a pracovní úkol měl být ukončen 31.10.2012, odborný odhad práce činí 300 hodin, za provedený úkol byla sjednána odměna 150 Kč za jednu hodinu. Z výplatních listin vyplývá, že dlužník obdržel v měsíci září 2012 čistého 9.750 Kč a v říjnu 2012 9.900 Kč. Dále dlužník předložil Smlouvu o důchodu ze dne 10.12.2012 uzavřenou mezi ním a paní Bohumilou Šindlerovou, která se zavázala po dobu insolvenčního řízení a to do 10 dnů po pravomocném rozhodnutí soudu o povolení oddlužení splátkovým kalendářem a dále po dobu 60 měsíců vyplácet dlužníkovi důchod 2.500 Kč měsíčně.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle § 108 odst. 1, odst. 2 věty první IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, jestliže je to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Podle ust. § 389 odst. 1 IZ platí, že dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením.

Dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně přepokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Dle ust. § 396 odst. 1 IZ jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

V přezkoumávaném případě odvolací soud souhlasí se závěry soudu prvního stupně, že dlužník nedoložil své příjmy, z nichž by byl schopen po dobu 5 let splatit nezajištěným dvěma věřitelům nejméně 30% jejich pohledávek. Své pro oddlužení dostačující příjmy nedoložil jak před soudem prvního stupně, avšak ani v rámci odvolání. Avízovanou pracovní smlouvu se společností Stavby Hutyra s.r.o. neuzavřel a pokud doložil Dohodu o provedení práce, z níž měl shora uvedené příjmy v měsíci září a říjnu 2012, pak z této smlouvy vyplývá, že dohoda byla uzavřena toliko na dobu od 18.9.2012 do 31.10.2012; v žádném případě z ní nelze dovodit, že bude zajišťovat příjmy dlužníka i do budoucna. Pokud jde o doloženou smlouvu o důchodu na 2.500 Kč měsíčně, jde o částku, z níž by dlužník byl schopen svým věřitelům hradit toliko cca 13,9% (po odpočtu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, pokud by byl plátcem daně z přidané hodnoty) za dobu 5 let, což je pro oddlužení plněním splátkového kalendáře nedostačující. Nadto je nutno uvést, že pokud by dlužník neměl jiného příjmu než ze smlouvy o důchodu, pak by se na oddlužení vlastními příjmy vůbec nepodílel.

Za této situace je závěr soudu prvního stupně, že úpadek dlužníka nelze řešit oddlužením plněním splátkového kalendáře či zpeněžením majetkové podstaty a že jej bude nutno řešit konkursem, zcela správný, včetně požadavku na složení zálohy na náklady insolvenčního řízení, včetně její výše. Co se týče účelu a výše zálohy na náklady insolvenčního řízení pak v tomto směru odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí zcela odkazuje na přiléhavou argumentaci soudu prvního stupně, jak je uvedena v odvoláním napadeném usnesení.

Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcné správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je

dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě (§ 237, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 30. ledna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu