2 VSOL 1009/2012-P24-9
KSBR 31 INS 13430/2012 2 VSOL 1009/2012-P24-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka INFOSERVIS CZ, a.s., se sídlem Kozmíkova 1103/7, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 255 38 403, o přihlášce pohledávky č. 24 věřitele PROFIN and MANAGEMENT v.o.s., se sídlem Lázeňská č. p. 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, identifikační číslo 481 68 904, zastoupeného JUDr. Petrem Nuckollsem, advokátem se sídlem Barcalova 2, 562 01 Ústí nad Orlicí, rozhodl o odvolání věřitele PROFIN and MANAGEMENT v.o.s. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.11.2012, č. j. KSBR 31 INS 13430/2012-P-24-3,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl přihlášku pohledávky č. 24 věřitele PROFIN and MANAGEMENT v.o.s. ze dne 2.10.2012 ve výši 23.694 Kč (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí usnesení účast tohoto věřitele ohledně přihlášky pohledávky č. 24 ze dne 2.10.2012 co do částky 23.694 Kč v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že usnesením ze dne 30.7.2012, které bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno téhož dne v 6.59 hod., zjistil úpadek dlužníka a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 29.8.2012. Podáním ze dne 27.8.2012, doručeným soudu dne 29.8.2012, přihlásil věřitel PROFIN and MANAGEMENT v.o.s. do insolvenčního řízení pohledávku zaevidovanou pod č. 24 ve výši 63.009 Kč. Dne 5.10.2012 bylo soudu doručeno podání, označené jako doplnění přihlášky pohledávky č. 24 poté, co se stala vykonatelnou, kterým věřitel mění výši přihlášené pohledávky č. 24 na částku 86.703 Kč, kdy částka 23.694 Kč představuje příslušenství pohledávky č. 24. S poukazem na ust. § 173 odst. 1, § 185 a § 192 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), soud prvního stupně uzavřel, že podání ze dne 2.10.2012 bylo podáno po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení, jakož i po lhůtě stanovené v ust. § 192 odst. 4 IZ. Proto postupoval podle ust. § 185 IZ a toto podání odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel PROFIN and MANAGEMENT v.o.s. Tvrdil, že dne 2.10.2012 neučinil přihlášku pohledávky, ani neměnil výši přihlašované pohledávky . Pouze doplnil přihlášku pohledávky poté, co se stala vykonatelnou. Neměnil tedy výši přihlašované pohledávky, doplnil její příslušenství v podobě nákladů řízení přiznaných pravomocným rozhodnutím soudu. Dále uvedl, že insolvenční řízení, a to ani po přezkumném jednání, netvoří překážku pro pokračování řízení nalézacího ohledně přihlášené pohledávky, proto i po přezkumném jednání musí být umožněno věřiteli promítnout výsledky nalézacího řízení ohledně této pohledávky do řízení insolvenčního. Těmito výsledky jsou vykonatelnost pohledávky a její příslušenství v podobě pravomocně přiznaných nákladů řízení. Opačný přístup soudu je popřením účelu insolvenčního zákona, podle kterého (na rozdíl od zákona o konkursu a vyrovnání) se nalézací řízení o přihlášené pohledávce nepřerušuje. Aplikace ust. § 192 odst. 4 IZ je aplikací, která může obstát pouze při striktně gramatickém výkladu tohoto ustanovení, nikoliv však již při jeho výkladu, který by respektoval smysl zákona jako celku. Jedná se tedy o nesprávnou aplikaci. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 dost. 2, písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Podle ust. § 136 odst. 2, písm. d) IZ platí, že insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3, tato lhůta nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle odstavce 2, přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Podle odstavce 3, přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.

Dle ust. § 192 odst. 4 IZ, může věřitel až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Po stránce skutkové je nutno předně uvést, že soud prvního stupně učinil ve věci správná zjištění, na základě kterých dospěl ke správným skutkovým závěrům. Lze tedy shrnout, že v insolvenčním řízení dlužníka INFOSERVIS CZ, a.s. rozhodl soud prvního stupně o úpadku dlužníka usnesením ze dne 30.7.2012, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne a lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula věřitelům dne 29.8.2012. Přezkumné jednání se konalo dne 21.9.2012 a z protokolu o tomto jednání vyplývá, že přezkoumány byly přihlášky pohledávek č. 2 až 33, přičemž pohledávka věřitele PROFIN and MANAGEMENT v.o.s. byla zjištěna. Přihláška pohledávky tohoto věřitele ve výši 63.009 Kč došla soudu prvního stupně dne 29.8.2012, jako důvod jejího vzniku uvedl věřitel kupní ceny tiskopisů a dále uvedl, že se jedná o pohledávku peněžitou, nepodmíněnou a splatnou. Dne 5.10.2012 bylo doručeno soudu podání věřitele označené jako doplnění přihlášky pohledávky, v němž věřitel na předepsaném formuláři uvedl, že výše jistiny pohledávky představuje 63.009 Kč, důvodem vzniku je kupní cena tiskopisů, vykonatelnost pro částku 63.009 Kč dle 19C 165/2012-22, druh náklady řízení, výše

23.694 Kč (SOP 3.150 Kč, náklady zastoupení 20.544 Kč), celková výše pohledávky 86.703 Kč.

V rovině právního posouzení věci je třeba přisvědčit soudu prvního stupně, že přihláška pohledávky věřitele doručená soudu dne 29.8.2012 zaevidovaná pod č. 24 ve výši 63.009 Kč je přihláškou včasnou. Správný je i závěr soudu prvního stupně, že přihláška pohledávky č. 24 věřitele PROFIN and MANAGEMENT v.o.s. ze dne 2.10.2012 ve výši 23.694 Kč je přihláškou, která byla podána po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení. Rozhodným se v dané věci stalo posouzení právního důvodu přihlašované pohledávky. Přitom nutno vyjít z toho, že dle taxativního výčtu obsaženého v ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku (jenž se užije i pro oblast obchodních závazkových vztahů) příslušenství pohledávky představují úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky. Jako příslušenství pohledávky jsou tedy definovány nároky, jež k ní příslušejí, tj. svým vznikem souvisejí s existencí pohledávky hlavní a zásadně sdílejí i její osud, nicméně jde o samostatné pohledávky, které jsou vymezeny vlastním důvodem vzniku a výší. Insolvenční zákon z této hmotněprávní úpravy důsledně vychází. Náležitosti přihlášky, kterou je třeba ve smyslu ust. § 176 IZ podat na předepsaném formuláři, jsou zřetelně vymezeny v ust. § 21 odst. 1, písm. i), bodu 2 vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení tak, že v údaji o výši pohledávky je třeba odlišit jistinu a příslušenství pohledávky. U příslušenství pohledávky je nezbytné rozlišit jeho jednotlivé druhy tak, jak byly vypočteny výše, tedy úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky.

Z výše uvedených zjištění a úvah je zřejmé, že ve lhůtě, jež byla v přezkoumávané věci k podávání přihlášek stanovena, věřitel přihlásil pohledávku ve výši 63.009 Kč představovanou dlužnou jistinou (kupní cenou), a jeho další podání učiněné u soudu dne 5.10.2012 (a tedy po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty) mělo charakter uplatnění nové pohledávky (nákladů řízení). Nešlo tedy o zvýšení pohledávky. Věřitel mohl tuto pohledávku z titulu nákladů řízení přihlásit již dříve jako pohledávku podmíněnou, tedy vázanou na skutečnost, že mu bude přiznána soudem v nalézacím řízení.

Pro úplnost odvolací soud poznamenává, že věřiteli je třeba přisvědčit v tom, že v dané věci se neuplatní ust. § 192 odst. 4 IZ. To proto, že příslušenství pohledávky je samostatnou pohledávkou a jeho uplatnění není změnou výše pohledávky, ale uplatněním pohledávky zcela nové.

Ze všech výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil. .

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání, které lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Nejvyššímu soudu ČR v Brně.

V Olomouci dne 31. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu