2 VSOL 1001/2014-B-45
KSBR 32 INS 6608/2012 2 VSOL 1001/2014-B-45

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Ing. Jaroslava Zatloukala, rodné číslo 570417/2309, Velkopavlovická 4068/17, 628 00 Brno, zastoupeného Mgr. Miroslavem Filipským, advokátem, se sídlem Polní 780/92, 639 00 Brno, o odvolání zástupce věřitelů z funkce, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.8.2014, č. j. KSBR 32 INS 6608/2012-B-31,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně zamítl návrh dlužníka na odvolání věřitele č. 8 Mgr. Leo Valenty z funkce zástupce věřitelů. V důvodech rozhodnutí uvedl, že odvolání zvoleného zástupce věřitelů se domáhal dlužník návrhem ze dne 24.10.2013, ze kterého citoval důvody pro odvolání, stejně jako argumenty z vyjádření Mgr. Leo Valenty ze dne 3.8.2012. Dále soud uvedl, že k odvolání zástupce věřitelů může dojít zejména při porušování nebo zanedbávání jeho povinností, případně z jiných důležitých důvodů, kterým je i pochybnost o jeho nepodjatosti, důvěryhodnosti nebo způsobilosti k výkonu funkce. Důvod pochybnosti o nepodjatosti lze spatřovat především v intencích § 59 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), kdy členy ani náhradníky věřitelského výboru nemohou být osoby, u kterých je vzhledem k jejich vztahu k dlužníkovi důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Mezi dlužníkem a věřitelem jsou obvykle dány protichůdné zájmy a nelze vyloučit ani vzájemnou averzi, neboť jednání dlužníka (neschopnost plnit splatné závazky) vždy poškozuje zájmy věřitele. Negativní vztah věřitel-dlužník je tak dán z povahy věci a nelze jej označit za zřejmý důvod podjatosti věřitele, který je zástupcem věřitelů. Tvrzení dlužníka, že Mgr. Leo Valenta se účastní insolvenčního řízení na základě nepravé pohledávky-falešné směnky, považoval soud za účelové. Rovněž skutečnost, že jmenovaný se kriticky vyjadřuje k podáním dlužníka, není mimořádná a vybočující z obvykle negativního pohledu věřitele na dlužníka, zvlášť za situace, kdy jsou zde důvodné pochybnosti o převedení podstatné části majetku dlužníka na osoby blízké. Tvrzení, že Mgr. Leo Valenta se aktivně podílel na vzniku závazků dlužníka, je pouhým nedoloženým konstatováním.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že soud prvního stupně nevzal do úvahy, že zástupce věřitelů vyhrožoval dlužníkovi a jeho manželce ztrátou střechy nad hlavou , pokud mu nezaplatí 352.000 Kč, což činí více než 100 % přihlášené pohledávky. Tuto výhrůžku realizoval Mgr. Leo Valenta formou SMS, kterou dne 27.5.2013 ve 14.58 hod. odeslal manželce dlužníka. Text výhrůžné SMS uvedl zástupce věřitelů ve svém dopise, kterým se vyjadřoval ke sdělení manželky dlužníka ze dne 22.10.2013 a který byl uveřejněn v ISIRu dne 29.10.2013 v oddílu B, pod položkou 13, na str. 3 tohoto dopisu. Tím se k takovému protiprávnímu jednání sám doznal. Proto má dlužník za to, že na osobu zástupce věřitelů nelze pohlížet jako na osobu důvěryhodnou a nepodjatou, ani jako na osobu jednající v zájmu všech věřitelů, neboť výrazně upřednostňuje svou pohledávku před pohledávkami ostatních věřitelů, a to jednáním, které hraničí s trestnou odpovědností. Mgr. Leo Valenta tedy nesplňuje předpoklady pro výkon funkce zástupce věřitelů. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že Mgr. Leo Valenta se z funkce zástupce věřitelů odvolává.

Zástupce věřitelů Mgr. Leo Valenta ve svém vyjádření k odvolání dlužníka tvrdil, že v konání dlužníka lze spatřovat snahu odvést pozornost soudu od merita věci a rozmělnit spor tak, aby nebyl řešen úpadek dlužníka. Dlužník proti zástupci věřitelů vystupuje v osobní rovině, protože zástupce věřitelů je v řízení aktivní, uvádí na pravou míru dlužníkova nepravdivá tvrzení a snaží se, aby do majetkové podstaty byl vrácen majetek, který z ní jednáním dlužníka a jeho rodinných příslušníků ušel. Dlužník pouze neustále opakuje a dezinterpretuje obsah jedné SMS zprávy a snaží se zástupce věřitelů očerňovat. Z předmětné SMS cituje vždy dlužník jen část, aby mu to co nejvíce konvenovalo. Celý text předmětné SMS je obsažen v podání zástupce věřitelů ze dne 22.10.2013. Tato zpráva byla odpovědí na SMS zprávu ze dne 25.5.2013, v níž manželka dlužníka sdělila zástupci věřitelů, že jí bere střechu nad hlavou. V odpovědi na tuto SMS zástupce věřitelů použil stejný obrat, o žádnou výhrůžku či vydírání se nejednalo. Snaží se o co nejrozsáhlejší uspokojení všech věřitelů, například insolvenční správkyni udělil pokyn k podání žaloby, která je vedena u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 ICm 1179/2014, a správkyni uhradil zálohu na náklady řízení. Shrnul, že se necítí být podjatý a důvody jeho podjatosti neexistují. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil a odvolání zamítl.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (19.3.2012) je na danou věc uplatnitelný insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014. S účinností od tohoto data byl insolvenční zákon změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II. zákona č. 294/2013 Sb. platí zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném od nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Podle ust. § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, odvolací soud přezkoumal odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. Podle ust. § 59 odst. 2 IZ, členy ani náhradníky věřitelského výboru nemohou být osoby, u kterých je vzhledem k jejich vztahu k dlužníkovi důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, zejména osoby dlužníkovi blízké, vedoucí zaměstnanci dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, společníci dlužníka, s výjimkou akcionářů, pokud nepůsobí v orgánech dlužníka nebo nevlastní dlužníkovy akcie anebo jiné jím vydané účastnické cenné papíry v souhrnné hodnotě více než desetiny základního kapitálu dlužníka, a osoby tvořící s dlužníkem koncern. Podle ust. § 63 odst. 3 IZ, z důležitých důvodů, zejména při porušování nebo zanedbávání povinností, může insolvenční soud odvolat věřitelský výbor nebo některého z jeho členů a náhradníků. Může tak učinit i bez návrhu; podá-li však tento návrh schůze věřitelů, insolvenční soud mu vyhoví, je-li návrh v souladu se zákonem. Podle ust. § 68 odst. 2 IZ, ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně. Zástupce věřitelů a jeho náhradník však nemohou být jmenováni insolvenčním soudem a neplatí pro ně § 63 odst. 2. V posuzované věci byla volba věřitele č. 8 Mgr. Leo Valenty zástupcem věřitelů potvrzena usnesením soudu prvního stupně vydaným dne 29.5.2013 (jeho náhradníkem byl zvolen věřitel č. 1 Komerční banka, a.s.). Usnesením ze dne 11.10.2013 soud prvního stupně neschválil oddlužení dlužníka Ing. Jaroslava Zatloukala, na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude řešen formou nepatrného konkursu. V odvolání proti tomuto usnesení dlužník (kromě jiného) namítal, že soud se nezabýval dlužníkem vyslovenou podjatostí zástupce věřitelů, který se účastní insolvenčního řízení na základě nepravé pohledávky-falešné směnky. Dále uvedl, že Mgr. Leo Valenta z osobních důvodů a zášti aktivně vystupuje proti dlužníkovi a zneužívá informací, které získal jako poskytovatel účetních služeb při provozu podniku, v němž měl dlužník obchodní podíl. Tyto služby poskytoval také manželce dlužníka. Osobní podjatost zástupce věřitelů je naprosto zjevná z jím učiněných podání, zejména z podání ze dne 3.8.2012. Mgr. Leo Valenta se k dlužníkem vznesené podjatosti vyjádřil v podání ze dne 9.5.2014. Namítal, že není podjatý, činí kroky chránící společný zájem věřitelů a přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení, tedy co nejvyššímu uspokojení věřitelů. Také uvádí na pravou míru nepravdivé skutečnosti tvrzené dlužníkem a jeho rodinnými příslušníky. Je nasnadě, že mu to má dlužník za zlé, neboť se snaží, aby došlo k uspokojení věřitelů co nejnižšímu. Před zahájením insolvenčního řízení se totiž dlužník záměrně a spekulativně zbavil svého majetku. Zástupce věřitelů žádná fakta nezkresluje a poskytováním jakýchkoliv informací v tomto řízení neporušuje žádné zákonné ani smluvní povinnosti. V přípise ze dne 22.10.2013 nazvaném Vyjádření věřitele ke sdělení paní Zatloukalové Mgr. Leo Valenta citoval doslovný přepis SMS zprávy, kterou dne 25.5.2013 poslal manželce dlužníka: Ten rozhovor je o jeden až dva roky starší, kdy Jara vyjednával s Ing. Peškem jeho odstoupení. Pak se Jara začal chovat neodpovědně, mých rad a varování nedbal a před čtyřmi lety mi začal lhát. Teď z prodeje Vaší střechy nad hlavou chci zaplatit jeho dluh mně, protože ze mne u soudu dělá hlupáky a zase lže. Jara ode mne už celé čtyři roky ví, co udělám. Abyste nepřišla o střechu nad hlavou, stáhnu můj žalobní návrh, když mi do středy 29.5.2013 do 12.00 hod. Jara zaplatí 281.000 Kč žalovaných + 52.000 Kč Vašemu advokátovi + 19.000 Kč dalších mých nákladů řízení. Nebo jste přesvědčena, že jsem tu práci pro něj měl dělat zdarma? Vás špatné svědomí z podrazu na kamarádovi a z dluhu pod těmi 352.000 Kč netíží? Sedněte si nad touto odpovědí s Jarem. Do zmíněné středy lze střechu nad hlavou řešit. Valenta . Ze shora citovaného ustanovení § 63 odst. 3 plyne, že insolvenční soud může odvolat některého z členů věřitelského výboru zejména tehdy, porušuje-li či zanedbává své povinnosti, ale i z jiného důležitého důvodu. Za takové důležité důvody lze považovat například zdravotní či jiné důvody (např. zahraniční cestu), které věřiteli trvale nebo alespoň dlouhodobě znemožňují výkon jeho funkce, ale též důvody uvedené v § 59 odst. 2 a 3 IZ, pro něž by ho nebylo možno potvrdit do funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru, a to i přesto, že by takové důvody vyšly najevo až po skončení schůze věřitelů, na které došlo k potvrzení jeho volby. V tomto směru je třeba uvést, že rozhodnutí, jímž je potvrzena volba člena nebo náhradníka věřitelského výboru (§ 57 odst. 3 IZ), má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 IZ), na rozdíl od rozhodnutí, jimž insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru (§ 59 odst. 3 IZ), proti němuž je odvolání přípustné (§ 59 odst. 4 IZ). Pokud tedy insolvenční soud zjistí, že v důsledku nově zjištěných skutečností nemůže dřívější rozhodnutí v rámci výkonu dohlédací činnosti obstát, změní je nebo přijme nové rozhodnutí. Zjistí-li tedy insolvenční soud, že u věřitele byl dán důvod pochybovat o jeho nepodjatosti nebo důvěryhodnosti anebo o tom, zda je k výkonu funkce způsobilý (§ 59 odst. 2 a 3 IZ), je taková skutečnost důležitým důvodem podle ust. § 63 odst. 3 IZ, pro něž ho lze odvolat z funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru. S ohledem na ust. § 68 odst. 2 IZ se tyto závěry plně uplatní i na zástupce věřitelů a jeho náhradníka. Soud prvního stupně tvrzení dlužníka o podjatosti zástupce věřitelů logicky vyhodnotil jako návrh na odvolání zástupce věřitelů z funkce. V posuzované věci dlužník tvrdí, že zástupce věřitelů má k němu nepřátelský vztah a snaží se jej poškodit. Soud prvního stupně v napadeném usnesení uvedl, že protichůdné zájmy dlužníka a věřitele jsou obvyklé a negativní vztah věřitele a dlužníka je dán z povahy věci, neboť samotná existence úpadku dlužníka poškozuje zájmy věřitele (jeho pohledávka zřejmě nebude uspokojena zcela, nebo přinejmenším nikoliv včas). Tento názor považuje odvolací soud za správný a případný. Z povahy věci totiž plyne, že mezi věřitelem a dlužníkem ještě před zahájením insolvenčního řízení existovaly určité vztahy, v některých případech mohlo jít o dlouholetou a dlouhodobou spolupráci apod. Takové vztahy by mohly být zcela jistě důvodem podjatosti např. u insolvenčního správce. Pokud by však měly být překážkou i pro věřitele, mohlo by to znamenat, že by v mnohých případech byli podjati všichni věřitelé. Z podání věřitele (dokument B-13) je zřejmé, že věřitel s dlužníkem dlouho a úzce spolupracoval. Je skutečností, že zástupce věřitelů v řízení aktivně vystupuje, například brojil proti schválení oddlužení (vyjádření věřitele na schůzi věřitelů dne 29.5.2013, jednání o projednání námitek dne 25.9.2013, dále podání ze dne 22.10.2013). Takový postoj je ovšem přípustný. Věřitel se může domnívat, že dlužník v řízení sleduje nepoctivý záměr, i když tento dosud nebyl soudem definitivně shledán (jak vyplývá z rozhodnutí odvolacího soudu, je k tomu třeba provést další šetření). Odvolací soud také souhlasí s názorem soudu prvního stupně, že tvrzení dlužníka o aktivním podílu Mgr. Leo Valenty na vzniku závazků dlužníka je jenom konstatováním, které dlužník ničím nedoložil. Tvrzení dlužníka, že pohledávka věřitele č. 8 je zcela smyšlená a má původ ve zfalšované směnce, není v této fázi řízení významné. Posuzování pravosti pohledávky je v případě jejího popření vyhrazeno incidenčním sporům. Odvolací námitky soustředil dlužník do výhrady, že soud prvního stupně pominul, že zástupce věřitelů vyhrožoval dlužníkovi a jeho manželce ztrátou střechy nad hlavou v případě nezaplacení částky 352.000 Kč, přičemž odkazoval na SMS zprávu odeslanou manželce dlužníka dne 27.5.2013. K této SMS zprávě, která je citována výše, odvolací soud považuje za vhodné poznamenat, že její text je nevhodnou reakcí věřitele, který je v postavení zástupce věřitelů. Zástupce věřitelů by totiž měl být ve vztahu k dlužníkovi či osobám jemu blízkým ve svých výrocích zdrženlivý. Obsah předmětné SMS zprávy vyhodnotil odvolací soud tak, že věřitel poukazuje na možnost exekuce, bude-li v řízení pokračováno, přičemž postižení majetku v exekuci je všeobecně známou skutečností. Přitom je nutno také zohlednit, že podobné postupy jsou za daných situací víceméně běžným nátlakem, ke kterému se věřitelé v praxi uchylují.

Lze tedy uzavřít, že odvolací soud považuje za správný závěr soudu prvního stupně, který neshledal návrh dlužníka na odvolání Mgr. Leo Valenty z funkce zástupce věřitelů důvodným. Proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 31. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu