2 Skno 3/2007
0
Dotčené předpisy:
2 SKNO 3/2007

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud kárný v senátě složeném z předsedy JUDr. Stanislava Rizmana, soudce JUDr. Františka Hrabce a přísedících JUDr. Františka Vondrušky, JUDr. Miroslava Růžičky a JUDr. Miloše Kalába rozhodl dne 29. listopadu 2007 bez ústního jednání v řízení o odvolání nejvyšší státní zástupkyně proti rozhodnutí kárného senátu pro řízení ve věcech státních zástupců Vrchního soudu v Olomouci 2 Ds 3/2006 ve věci kárného řízení proti Mgr. V. V., bývalém státním zástupci Okresního státního zastupitelství v Přerově, t a k t o :

Podle § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců a státních zástupců ve znění pozdějších předpisů se řízení z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím kárného senátu Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 5. 2007, sp. zn. 2 Ds 3/2006 byl Mgr. V. V. uznán vinným celkem 4 kárnými proviněními podle § 28 zákona o státním zastupitelství a za tato kárná provinění mu bylo podle § 30 odst. 1 písm. b) zákona o státním zastupitelství uloženo kárné opatření spočívající ve snížení platu o 25 % na dobu 6 měsíců.

Proti tomuto rozhodnutí kárného senátu Vrchního soudu v Olomouci podala v neprospěch kárně obviněného nejvyšší státní zástupkyně v zákonné lhůtě odvolání.

Kárný senát Nejvyššího soudu v průběhu řízení zjistil, že kárně obviněný se měl vzdát funkce státního zástupce. Dotazem na ministra spravedlnosti bylo zjištěno, že Mgr. V. V. skutečně rezignoval na funkci státního zástupce, přičemž rezignace byla ministru spravedlnosti doručena dne 21. srpna 2007. Funkce státního zástupce mu tedy zanikla dnem 31. října 2007.

Za této situace nezbylo než přistoupit k aplikaci § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, z něhož plyne, že zanikla-li státnímu zástupci funkce, kárný senát bez ústního jednání řízení zastaví. Bylo proto rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí zákon odvolání nepřipouští.

V Brně dne 29. listopadu 2007

Předseda kárného senátu

JUDr. Stanislav Rizman