2 Azs 87/2008-78

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: G. N., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19 3. 2007, č. j. OAM-1-207/VL-10-08-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 3. 2008, č. j. 63 Az 30/2007-48,

tak to:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odů vodněn í :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž byla stěžovatelčina žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), jelikož bylo zjištěno, že stěžovatelka podala žádost o udělení mezinárodní ochrany s cílem vyhnout se nepříznivým důsledkům rozhodnutí o správním vyhoštění z ČR. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

Stěžovatelka současně s podáním kasační stížnosti nepředložila plnou moc, která by opravňovala advokáta, aby ji v řízení o kasační stížnosti zastupoval; zároveň stěžovatelka o ustanovení advokáta nepožádala. Krajský soud proto stěžovatelku v její mateřštině usnesením ze dne 15. 5. 2008, č. j. 63 Az 30/2007-64, mj. vyzval, aby si ve lhůtě 1 měsíce od doručení této výzvy zvolila advokáta a předložila plnou moc pro jeho zastupování. Krajský soud uvedené usnesení zaslal na adresu, kterou stěžovatelka uvedla pro doručování písemností; stěžovatelce bylo doručováno v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 5. 8. 2008. Vzhledem k tomu, že nebyla v době doručování zastižena, byla písemnost uložena na poště a stěžovatelka byla vhodným způsobem vyzvána, aby si ji vyzvedla (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v úterý 5. 8. 2008 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na pátek 8. 8. 2008. Skutečnost, že stěžovatelka usnesení fakticky vůbec nepřevzala, je právně bezvýznamná a nemá na den doručení žádný vliv. Dne 8. 9. 2008 (pondělí) marně uplynula lhůta k předložení plné moci advokáta.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, která nemá právnické vzdělání, není v řízení o kasační stížnosti zastoupena a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2008

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu