2 Azs 87/2003-62

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: B. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 10. 2003, čj. 60 Az 1/2003-28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Od ů vod ně ní :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 9. 12. 2002, čj. OAM-1162/AŘ-2002, o zamítnutí jeho rozkladu a potvrzení rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen žalovaný) ze dne 17. 10. 2001, čj. OAM-3874/VL-07-P13-2000. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla žádost stěžovatele o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) s uvedením, že stěžovatel nesplňuje důvody udělení azylu podle § 13 odst. 1, 2 a § 14 citovaného zákona a ani nebyla shledána překážka vycestování podle § 91 téhož zákona. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo v souladu se zákonem o azylu i zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

Krajský soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 28. 4. 2004, čj. 60 Az 1/2003-49, aby ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení tohoto usnesení odstranil vady kasační stížnosti, zejména předložil písemnou plnou moc advokáta, jehož si zvolil, aby ho v řízení o kasační stížnosti zastupoval.

Při doručování tohoto usnesení bylo, na základě šetření krajského soudu v součinnosti s Policií České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno, oddělení cizinecké policie Brno-město zjištěno, že stěžovatel měl ubytování v soukromí v tomto služebním obvodě na ulici V. 4. Při pobytové kontrole bylo zjištěno, že zde nebydlí. Krajský soud se proto obrátil s žádostí o sdělení adresy pobytu na Policii České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Plzeň, oddělení cizinecké policie Cheb, které sdělilo, že stěžovatel je hlášen na adrese H., H. 137, kde se však od října 2003 nezdržuje. Adresa současného pobytu nebyla zjištěna.

Proto mu byla v souladu s ustanovení § 64 s. ř. s., § 29 odst. 3 o. s. ř., usnesením krajského soudu ze dne 30. 8. 2004, čj. 60 Az 1/2003-56 pro toto soudní řízení ustanovena opatrovnice paní M. B., zaměstnankyně Krajského soudu v Plzni. Ze spisu vyplynulo, že usnesení ze dne 28. 4. 2004, čj. 60 Az 1/2003-49 bylo doručeno M. B. dne 8. 10. 2004.

Stanovená lhůta k odstranění vad kasační stížnosti marně uplynula v pátek 22. 10. 2004. Kasační stížností usnesení ze dne 30. 8. 2004 napadeno nebylo.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatel právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupen není a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst.1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2005

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu