č. j. 2 Azs 86/2006-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Vojtěcha Šimíčka, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: K. A., zastoupený JUDr. Davidem Černým, advokátem se sídlem Vinohradská 6/343, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 1. 2006, č. j. 28 Az 31/2005- 26,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna zástupce stěžovatele, advokáta JUDr. Davida Černého, za zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti s e u r č u j e částkou 1075 Kč. Tato částka bude jmenovanému vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen krajský soud ) dne 1. 3. 2006 se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 4. 2005, č. j. OAM-1740/VL-10-K04-2004. Tímto správním rozhodnutím nebyl stěžovateli udělen azyl pro nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Současně bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.

Ve své kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením ze dne 3. 4. 2006, č. j. 28 Az 31/2005-42 byl stěžovateli ustanoven zástupce pro řízení o kasační stížnosti JUDr. David Černý, advokát se sídlem Vinohradská 6/343, Praha 2. Zároveň byl stěžovatel tímto usnesením vyzván, aby prostřednictvím tohoto zástupce doplnil kasační stížnost o důvody dle § 103 odst. 1 s. ř. s. s řádným odůvodněním. Byl zároveň poučen, že nebude-li ve stanovené lhůtě této výzvě vyhověno, kasační stížnost bude předložena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu s následkem jejího odmítnutí [§ 37 odst. 5, § 106 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.)]. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 14. 4. 2006 (viz. doručenka na č. l. 43 soudního spisu).

Soudem ustanovený zástupce přípisem ze dne 1. 6. 2006 krajský soud informoval, že dne 18. 4. 2006 doporučeným dopisem vyzval stěžovatele k poskytnutí součinnosti pro doplnění kasační stížnosti. Stěžovatel ho jednou telefonicky kontaktoval, avšak dále mu žádnou součinnost neposkytl, zejména se nedostavil za účelem porady k němu do kanceláře, jak požadoval. Dále zástupce stěžovatele uvedl, že za této situace není bez součinnosti se stěžovatelem schopen doplnit a odůvodnit kasační stížnost více, než to učinil sám stěžovatel, a požádal o zproštění povinnosti právního zastoupení v této věci.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že za situace, kdy zástupce stěžovatele není objektivně schopen doplnit kasační stížnost ve smyslu výzvy krajského soudu, kasační stížnost nadále nesplňuje náležitosti předepsané ustanovením § 106 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 103 odst. 1 s. ř. s.

Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně. Podle ustanovení § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví mu k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, pokud stěžovatel v kasační stížnosti neuvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), a tyto vady k výzvě soudu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003-40; zveřejněno pod. č. 6/2003 Sb. NSS).

Nejvyšší správní soud uzavírá, že stěžovatel byl řádně vyzván k odstranění vytýkaných vad kasační stížnosti a byl současně poučen o následcích nerespektování této výzvy. Vytýkané vady stěžovatel v zákonné lhůtě neodstranil, přestože je zastoupen advokátem. Soudem ustanovenému zástupci stěžovatel neposkytl potřebnou součinnost k tomu, aby mohl kasační stížnost doplnit. Vzhledem k tomu, že citované údaje nebyly stěžovatelem doplněny, nebyly splněny podmínky ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s.

Za této situace nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnout, neboť tato nebyla ve stanovené lhůtě doplněna a v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. V případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s.

Stěžovatel rovněž požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. V situaci, kdy byla kasační stížnost odmítnuta, se Nejvyšší správní soud tímto návrhem již nezabýval.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Advokátu stěžovatele, ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 4. 2006, č. j. 28 Az 31/2005-42, přiznal Nejvyšší správní soud odměnu za zastupování v řízení o kasační stížnosti, a sice 1000 Kč za jeden úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f) a § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen AT ), a na to navázaný paušál 75 Kč podle § 13 odst. 3 AT. Celkem tedy 1075 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu