2 Azs 84/2008-54

U SN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: T. V. Q., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 4. 2007, č. j. OAM-1-261/VL-07-08-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 5. 2008, č. j. 60 Az 42/2007-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odů vodněn í :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž byla stěžovatelova žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle v rozhodné době účinného § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), jelikož stěžovatel neuvedl žádné skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování z důvodů uvedených v § 12 a § 14a zákona o azylu. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

Dne 27. 6. 2008 byla proti uvedenému rozsudku podána k poštovní přepravě kasační stížnost se žádostí o ustanovení advokáta. Krajský soud proto stěžovatele vyzval, aby vyplněním přiloženého formuláře ( Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ) doložil, že nemá dostatečné prostředky, aby mohlo být žádosti vyhověno. Formulář byl stěžovateli doručován na jím uvedenou adresu pobytu. Protože nebyl zastižen, byla zásilka uložena na poště dne 11. 7. 2008 a stěžovatel byl uvědomen, aby si ji vyzvedl. Zásilka však ve lhůtě k tomu určené nebyla vyzvednuta (resp. nebyla vyzvednuta vůbec), a tedy soud usnesením ze dne 8. 8. 2008, č. j. 60 Az 42/2007-42, rozhodl, že se stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti advokát neustanovuje, jelikož majetkové poměry stěžovatel neosvědčil. Týmž usnesením krajský soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení předložil plnou moc udělenou advokátovi a jeho prostřednictvím doplnil kasační stížnost o důvody podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Zároveň byl stěžovatel upozorněn, že pokud nebude výzvě vyhověno, bude stěžovatelovo podání předloženo Nejvyššímu správnímu soudu, který může podání odmítnout. Krajský soud zaslal uvedené usnesení na nahlášenou adresu. Stěžovateli bylo doručováno v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

(dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 1. 9. 2008. Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, byla písemnost uložena na poště a stěžovatel byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v pondělí 1. 9. 2008 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na čtvrtek 4. 9. 2008. Skutečnost, že stěžovatel usnesení fakticky vůbec nepřevzal, je právně bezvýznamná a nemá na den doručení žádný vliv. Dne 6. 10. 2008 (pondělí) marně uplynula lhůta k předložení plné moci advokáta a doplnění kasační stížnosti.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není v řízení o kasační stížnosti zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení. Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. Krajský soud k doplnění kasační stížnosti vyzval a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu, avšak výzvě vyhověno nebylo. Chybějící náležitosti (důvody kasační stížnosti) brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud těmito důvody vázán.

Pro neodstranění vad podání není možné v daném případě v řízení o kasační stížnosti pokračovat. Rovněž nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5, § 106 odst. 1, § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. října 2008

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu