č. j. 2 Azs 84/2006-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 6. 2005, č. j. 63 Az 207/2004-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 30. 8. 2005 se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 11. 2004, č. j. OAM-3140/VL-07-15-2004. Tímto rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížnosti. Přípisem ze dne 23. 9. 2005 byl stěžovatel vyzván k prokázání svých majetkových a osobních poměrů. Vzhledem k tomu, že se soudu ani prostřednictvím Policie České republiky nepodařilo zjistit místo pobytu stěžovatele, byl mu v souladu s § 29 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 64 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), usnesením krajského soudu ze dne 7. 11. 2005, č. j. 63 Az 208/2004-35, ustanoven opatrovník. Tímto opatrovníkem byla ustanovena paní R. Z., pracovnice Krajského soudu v Ostravě a té pak byla předmětná výzva dne 22. 11. 2005 řádně doručena (viz č. l. 37 soudního spisu).

Usnesením ze dne 21. 12. 2005, č. j. 63 Az 207/2004-39, krajský soud stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil. Usnesením ze dne 28. 2. 2006 soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil zastoupení advokátem. Opatrovnici stěžovatele bylo toto usnesení doručeno dne 8. 3. 2006. Lhůta k k doplnění podání tedy marně uplynula v pondělí 10. 4. 2006.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není přes výzvu soudu v tomto řízení zastoupen.

Nezastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu