č. j. 2 Azs 80/2006-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: N. I. G., zastoupená opatrovnicí L. V., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 2005, č. j. 59 Az 70/2005-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajského soudu v Ostravě bylo zastaveno řízení o žalobě žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen žalovaný ) ze dne 23. 5. 2005, č. j. OAM-886/VL-20-04-2005, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatelka napadá toto usnesení krajského soudu kasační stížností, spojenou se žádostí o ustanovení právního zástupce.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelkou splněna, neboť nedoložila, že by byla zastoupena advokátem na základě plné moci. Zároveň však požádala o ustanovení advokáta.

Této žádosti krajský soud nevyhověl svým usnesením ze dne 7. 2. 2006, č. j. 59 Az 70/2005-49, kterým stěžovatelce zástupce z řad advokátů neustanovil s odůvodněním, že nedoložila, že nemá dostatečné prostředky k ochraně svých práv, když nikterak nereagovala na příslušný formulář o osobních a majetkových poměrech.

Toto usnesení bylo doručeno opatrovnici stěžovatelky paní L. V., která byla pro neznámý pobyt stěžovatelky ustanovena usnesením krajského soudu ze dne 24. 11. 2005, č. j. 59 Az 70/2005-44.

Krajský soud dále usnesením ze dne 16. 3. 2006, č. j. 59 Az 70/2005-56, vyzval stěžovatelku, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolila zástupce z řad advokátů a aby odstranila obsahové vady kasační stížnosti.

Na tuto výzvu opatrovnice stěžovatelky ani stěžovatelka sama nikterak nezareagovala. Za těchto okolností Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než konstatovat, že stěžovatelka není zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a jelikož tato vada k výzvě soudu nebyla odstraněna, nelze v řízení pokračovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. května 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu