č. j. 2 Azs 76/2006-44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: K A. , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 11. 2005, č. j. 60 Az 223/2004-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu, kterým soud zamítl její žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ( žalovaný ) ze dne 3. 12. 2004, č. j. OAM-3313/VL-10-04-2004. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení právního zástupce.

Z předmětného soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že přípisem ze dne 8. 2. 2006 krajský soud stěžovatelce zaslal formulář vyjádření o majetkových poměrech za účelem posouzení důvodnosti žádosti o ustanovení právního zástupce.

Usnesením ze dne 8. 3. 2006, č. j. 60 Az 223/2004-37, Krajský soud v Ostravě rozhodl, že se stěžovatelce neustanovuje právní zástupce, protože nedoložila svoje majetkové poměry. Stejným usnesením krajský soud vyzval stěžovatelku k odstranění vad kasační stížnosti, zejména aby uvedla, v jakém rozsahu a z jakých konkrétních důvodů napadá citovaný rozsudek a které kasační důvody ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) uplatňuje. Současně soud stěžovatelku upozornil na chybějící povinné zastoupení advokátem. K odstranění zmíněných vad soud stanovil lhůtu jednoho měsíce a poučil stěžovatelku o tom, že pokud ve stanovené lhůtě vady odstraněny nebudou, bude návrh odmítnut. Toto usnesení bylo stěžovatelce zasláno na adresu, kterou uvedla v kasační stížnosti. Protože na této adrese nebyla zastižena (viz doručenka na č. l. 40), byla zásilka dne 16. 3. 2006 uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb a stěžovatelka byla vyzvána, aby si ji vyzvedla. Protože tak neučinila, nastala dne 20. 3. 2006 fikce doručení (§ 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.).

Vzhledem k tomu, že si stěžovatelka ve lhůtě jednoho měsíce advokáta nezvolila a ani k výzvě soudu neuvedla důvody podání kasační stížnosti, jak k tomu byla řádně vyzvána podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s., nezbývá Nejvyššímu správnímu soudu než tuto kasační stížnost odmítnout, neboť nebyly splněny podmínky řízení [§ 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s.].

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. května 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu