2 Azs 73/2015-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: A. R., zast. Mgr. Ing. Janem Procházkou, LL.M. eur., advokátem se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Masarykova 27, Ústí nad Labem, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalované ze dne 13. 2. 2015, č. j. KRPU-1657-47/ČJ-2015-040022, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soud v Ústí nad Labem ze dne 13. 3. 2015, č. j. 75 A 7/2015-24,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Včas podanou blanketní kasační stížností napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 13. 2. 2015, č. j. KRPU-1657-47/ČJ-2015-040022. Tímto rozhodnutím byl stěžovatel podle § 124 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 124 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen zákon o pobytu cizinců ) zajištěn za účelem správního vyhoštění, a to na dobu 60 dnů ode dne nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí.

[2] Usnesením ze dne 8. 4. 2015 byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení předmětného usnesení doplnil kasační stížnost tak, že uvede, z jakých důvodů byla podána a tyto důvody skutkově a právně konkretizuje. Stěžovatel byl také poučen, že pokud svou kasační stížnost ve stanovené lhůtě ve shora uvedeném smyslu nedoplní, nebude moci Nejvyšší správní soud v řízení pokračovat a kasační stížnost bude odmítnuta.

[3] Předmětné usnesení bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno do datové schránky dne 14. 4. 2015. Jelikož do dnešního dne nebyla kasační stížnost doplněna, Nejvyšší správní soud ji v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 věta první za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 27. května 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu