2 Azs 7/2013-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: S. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 4. 2012, č. j. OAM-22/ZA-ZA04-PA03-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 3. 2013, č. j. 28 Az 11/2012-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Žalobce (dále též stěžovatel) se podanou kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného, kterým stěžovateli nebyla udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a, § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu). Současně s kasační stížností stěžovatel s ohledem na nedostatek vlastních finančních prostředků požádal o ustanovení zástupce.

Pro účely posouzení odůvodněnosti žádosti o ustanovení zástupce zdejší soud stěžovateli zaslal k vyplnění formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Zároveň byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě 14 dní vrátil soudu zpět vyplněný formulář. Stěžovatel na uvedenou výzvu soudu reagoval tím, že všechny kolonky týkající se jeho příjmů proškrtal a uvedl, že je nemajetný. Zároveň ovšem uvedl, že trvale bydlí v bytě v Praze, nikoliv v pobytovém středisku.

Proto soud vyzval stěžovatele k doložení toho, jakým způsobem hradí náklady na toto ubytování a z čeho hradí běžné výdaje. Stěžovatel byl poučen, že neprokáže-li, z čeho hradí tyto výdaje, nebude jeho žádosti vyhověno. Výzva byla stěžovateli doručena dne 19. 6. 2013, stěžovatel ve lhůtě (ani kdykoliv později) nereagoval.

Vzhledem k tomu, že prohlášení stěžovatele o jeho majetkové situaci zůstalo neúplné a stěžovatel je ani přes výzvu soudu nedoplnil, zdejší soud je nemohl považovat za dostatečný podklad pro vyhovění jeho žádosti o ustanovení advokáta. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 9. 7. 2013, č. j.-19, rozhodl tak, že se stěžovatelův návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítá. Soud současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů předložil plnou moc udělenou advokátovi, kterého si sám zvolí, pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 19. 7. 2013, stěžovatel na něj však nikterak nereagoval (lhůta v něm obsažená uplynula dnem 2. 8. 2013).

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není v řízení o kasační stížnosti zastoupen, a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci udělené advokátovi v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2013

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu