č. j. 2 Azs 7/2006-45

U S N E S EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: N. M. H., zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Žitná 45, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. 55 Az 177/2004,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností žalobce (dále jen stěžovatel ) brojí proti v záhlaví označenému usnesení krajského soudu, kterým soud odmítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 10. 6. 2004, č. j. OAM-1633/VL-20-ZA-03-2004. Tímto rozhodnutím žalovaný stěžovateli neudělil azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Z předmětného soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadené usnesení Krajského soudu v Brně bylo stěžovateli doručováno na shora uvedenou adresu (viz doručenka na č. l. 28), kterou označil v žalobě i v kasační stížnosti. Protože na této adrese stěžovatel nebyl zastižen, byla písemnost dne 15. 8. 2005 uložena na poště a v souladu s ustanovením § 50c odst. 4 o. s. ř. nastala fikce doručení desátý den od uložení, tzn. 25. 8. 2005.

Protože lhůta stanovená soudním řádem správním počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek a jelikož lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (§ 40 odst. 2 s. ř. s.), skončila předmětná lhůta dne 8. 9. 2005. Stěžovatel však podal kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 24. 11. 2005, tzn. zjevně opožděně. Tuto opožděnost nelze s ohledem na výše uvedené prominout.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s.].

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. února 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu