č. j. 2 Azs 67/2006-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: M. H., zastoupen JUDr. Annou Bělunkovou, advokátkou se sídlem Ostrava, Tovární 3, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 2. 2005, č. j. 63 Az 176/2004-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokátky JUDr. Anny Bělunkové s e u r č u j e částkou 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 9. 2004, č. j. OAM-2774/VL-20-03-2004. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu). Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno v souladu se zákonem, na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

V kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení advokáta zástupcem. Vzhledem k tomu, že splňoval podmínky stanovené v § 35 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), byla mu usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 8. 2005 ustanovena zástupkyní advokátka JUDr. Anna Bělunková. Stěžovatelem podaná kasační stížnost však neobsahovala uvedení důvodů; pouze obsahovala tvrzení, že je podávána z důvodů specifikovaných v § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. Stěžovatel, resp. jeho zástupkyně, byla proto usnesením krajského soudu ze dne 23. 9. 2005 vyzvána, aby uvedla důvody kasační stížnosti, tj. konkrétní skutková tvrzení, která se vztahují ke stěžovatelem zmíněným ustanovením s. ř. s. K odstranění vad jí byla stanovena lhůta jednoho měsíce od doručení a byla též poučena, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud kasační stížnost odmítne. Uvedené usnesení bylo stěžovateli (ustanovené advokátce) doručeno dne 13. 10. 2005. Ve stanovené lhůtě advokátka zaslala soudu podání, kterým žádala o zrušení povinnosti stěžovatele zastupovat, a to s ohledem na jeho nedostatečnou součinnost. Usnesením ze dne 8. 2. 2006 krajský soud advokátčině žádosti nevyhověl a poukázal na povinné zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti a na to, že nezájem o spolupráci ze strany stěžovatelů bývá účelový. Uvedené usnesení bylo advokátce doručeno dne 2. 3. 2006, ta však zůstala nečinná.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě stěžovatel v kasační stížnosti vyslovil pouze svůj nesouhlas s napadeným rozhodnutím krajského soudu a domněnku, že je toto rozhodnutí vydáno v rozporu s platným právním řádem . Rovněž uvedl, že kasační stížnost podává z důvodů specifikovaných v § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. a že shledal vážná pochybení všech dosavadních orgánů v řízení o udělení azylu; konkrétně, že krajský soud projednal předmětnou věc v rozporu se zákonem o azylu . Takto uvedené námitky ovšem nelze považovat za řádně uplatněné důvody kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť ty musí být stěžovatelem vymezeny nejen po stránce právní (tj. která zákonná ustanovení má za porušená), ale i-a to zcela bezvýjimečně-skutkové (tj. v čem konkrétně namítanou nezákonnost spatřuje). Ve stěžovatelově kasační stížnosti tak zcela chybí uvedení důvodů skutkových. Krajský soud ho k doplnění kasační stížnosti vyzval a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu. Stěžovatel však důvody kasační stížnosti nedoplnil. Chybějící náležitosti (zejména rozsah a důvody kasační stížnosti) brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud zásadně vázán rozsahem kasační stížnosti a jejími důvody. Skutečnost, že se ustanovené advokátce stěžovatele nepodařilo kontaktovat, na shora uvedené nemá vliv, neboť advokátka mohla skutkové informace k doplnění kasační stížnosti získat ze správního a soudního spisu, kam ostatně dne 30. 8. 2005 nahlížela.

Pro neodstranění vad podání není možné v daném případě v řízení o kasační stížnosti pokračovat, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5, § 106 odst. 1 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Stěžovateli byla pro řízení o kasační stížnosti ustanovena zástupcem advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokátky částkou 1x 1000 Kč za jeden úkon právní služby-převzetí a příprava věci a 1x 75 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, celkem 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. července 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu