č. j. 2 Azs 64/2006-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. Z., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 9. 2005, č. j. 60 Az 230/2004-26,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 11. 11. 2005 se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 16. 12. 2004, č. j. OAM-3483/VL-10-15-2004. Rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížnosti. Přípisem ze dne 23. 11. 2005 byl stěžovatel vyzván k prokázání svých majetkových a osobních poměrů. Adresát nebyl na adrese, kterou uvedl v kasační stížnosti, zastižen, zásilka mu byla 28. 11. 2005 uložena na poště. Stěžovatel si předmětnou zásilku nevyzvedl ani v úložní době, a proto mu bylo doručeno fikcí ve čtvrtek dne 1. 12. 2005 [§ 50c odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen s. ř. s. )].

Usnesením ze dne 29. 12. 2005, č. j. 60 Az 230/2004-42, krajský soud stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil. Zároveň ho v tomto usnesení vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil plnou moc udělenou advokátu, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a jeho prostřednictvím doplnil údaj o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a doplnil důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatel nebyl při doručování tohoto usnesení na adrese, kterou uvedl v kasační stížnosti, zastižen, zásilka byla dne 8. 2. 2006 uložena na poště. Vzhledem k tomu, že si stěžovatel zásilku nevyzvedl, bylo mu v pondělí 13. 2. 2006 doručeno fikcí (§ 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Lhůta k předložení plné moci udělené advokátu, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, tedy marně uplynula v pondělí 13. 3. 2006.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu