2 Azs 59/2008-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: O. N., zastoupeného JUDr. Ing. Lukášem Prudilem, advokátem se sídlem Bašty 2, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2007, č. j. 59 Az 126/2006-33,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku, kterým krajský soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen žalovaný ) ze dne 6. 11. 2006, č. j. OAM-1217/VL-20-11-2006. Tímto rozhodnutím zamítl žalovaný stěžovatelovu žádost o udělení mezinárodní ochrany podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Z předmětného soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl doručen zástupci stěžovatele JUDr. Ivo Adámkovi dne 18. 12. 2007 (č. l. 37). Protože lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek, začala v daném případě lhůta k podání kasační stížnosti běžet dne 19. 12. 2007, a jelikož lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (§ 40 odst. 2 s. ř. s.), skončila předmětná lhůta dne 2. ledna 2008 (poslední den lhůty připadl na 1. ledna 2008, a proto byl posledním dnem nejbližší následující pracovní den-§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Není tedy pravdou, že-jak uvádí stěžovatel v kasační stížnosti-bylo napadené rozhodnutí krajského soudu stěžovateli doručeno teprve 3. 1. 2008.

Stěžovatel však podal kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 14. 1. 2008 (č. l. 42), tzn. opožděně.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s.].

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. července 2008

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu