2 Azs 53/2007-112

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: G. A., zastoupeného advokátkou Mgr. Lilianou Balašovou Vochalovou jako opatrovnicí, se sídlem nám. I. P. Pavlova 3, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 11. 2006, č. j. 2 Az 19/2006-53,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna opatrovnice Mgr. Liliany Balašové Vochalové s e u r č u j e částkou 714 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 10. 2. 2006, č. j. U-2298/VL-07-P07-R2-2000, Ministerstvo vnitra (dále jen žalovaný ) neudělilo žalobci (dále jen stěžovatel ) azyl pro nesplnění podmínek podle § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Stěžovatel proti rozhodnutí žalovaného podal žalobu, kterou Městský soud v Praze zamítl podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), rozsudkem ze dne 8. 11. 2006.

Rozsudek stěžovatel napadá kasační stížností, a to z důvodu obsaženého v § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., když namítá, že městský soud vyhodnotil nesprávně tu skutečnost, že při zjišťování skutkové podstaty byl porušen zákon.

Městský soud však následně zjistil, že stěžovatel je neznámého pobytu, a proto mu pro řízení o kasační stížnosti ustanovil usnesením ze dne 26. 5. 2008, č. j. 2 Az 19/2006-107, opatrovnicí Mgr. Lilanu Balašovou Vochalovou. Posléze předložil spis k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). Ze soudního spisu přitom plyne, že podle informací Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, je stěžovatel neznámého pobytu. Totéž plyne z informací Mgr. Miroslava Kalouse, který stěžovatele zastupoval v řízení před městským soudem. Také podle informací poštovního doručovatele, který se pokoušel stěžovateli marně doručit doručenku městského soudu, není stěžovatel na své poslední adrese pobytu znám.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti z důvodu neznámého místa pobytu stěžovatele podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Stěžovateli byla zástupkyní ustanovena opatrovnice, která je advokátkou; v takovém případě jí přísluší odměna podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu. Podle § 9 odst. 5 této vyhlášky se při výkonu funkce opatrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení, jehož pobyt není znám, považuje za tarifní hodnotu částka 500 Kč. Podle § 7 bod 1 vyhlášky činí sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty do 500 Kč částku 300 Kč. Soud proto určil odměnu opatrovnici za jeden úkon právní služby-převzetí a příprava věci, byť zde z povahy věci nemohlo dojít k poradě s klientem-částkou 1x 300 Kč a k tomu 1x 300 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 5, § 7, § 11 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem 600 Kč. Vzhledem k tomu, že je advokátka plátkyní DPH, je tato částka zvýšena o 19% na celkových 714 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2008

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu