2 Azs 52/2008-59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Vojtěcha Šimíčka, JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: D. S., zastoupený Mgr. Milošem Jiříkem, advokátem se sídlem Velké Přílepy, Erbenova 711, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2008, č. j. 46 Az 54/2008-20,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Rozhodnutím ze dne 11. 3. 2008, č. j. OAM-194/LE-C09-C09-2008 (dále jen napadené rozhodnutí ), žalované Ministerstvo vnitra neudělilo žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce u Krajského soudu v Praze žalobou, který ji usnesením ze dne 24. 4. 2008, č. j. 46 Az 54/2008-20, pro neodstranění vad postupem dle § 37 odst. 5 a § 71 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. )odmítl.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen stěžovatel ) prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost, v níž uplatnil důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s.. Kasační stížnost je odůvodněna a stěžovatel se jí domáhá zrušení napadeného rozsudku.

Podle § 106 odst. 2, věty první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání lhůty kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř . s).

Po prostudování předloženého soudního spisu dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně. Dle doručenky připojené k čl. 21 spisu bylo zástupci stěžovatele Mgr. Miloši Jiříkovi napadené usnesení krajského soudu nejdříve uloženo u pošty (2. 2. 2008), osobně je převzal až dne 7. 5. 2008. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o písemnost, u níž by bylo vyloučeno její náhradní doručení, je za den doručení předmětného usnesení nutno považovat poslední den třídenní lhůty počítané od uložení (§ 50c odst. 4 občanského soudního řádu, § 64 s. ř. s.). V projednávané věci bylo tedy usnesení o odmítnutí žaloby doručeno právnímu zástupci stěžovatele cestou právní fikce v úterý 5. 2. 2008. Posledním dnem dvoutýdenní lhůty k podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 s. ř. s., § 40 odst. 2 s. ř. s.) tak bylo úterý 19. 2. 2008. Tato lhůta však uběhla stěžovateli marně, neboť kasační stížnost podal teprve dne 21. 2. 2008 k poštovní přepravě (viz obálka na čl. 31 spisu). Za situace, kdy kasační stížnost byla podána opožděně, nezkoumal již Nejvyšší správní soud její přijatelnost, případně důvodnost dalších námitek v ní uvedených a kasační stížnost z výše uvedených důvodů podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. a § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2008

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu