č. j. 2 Azs 52/2006-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: M. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 10. 2005, č. j. 14 Az 369/2004-21,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen žalovaný ) ze dne 21. 4. 2004, č. j. OAM-4157/VL-18-C04-2003, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovateli pro nesplnění podmínek zakotvených v ustanovení § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatel napadá tento rozsudek krajského soudu kasační stížností, v níž s ním ve zcela obecné rovině vyjadřuje nesouhlas. S touto kasační stížností spojil rovněž žádost o ustanovení právního zástupce.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci. Zároveň však požádal o ustanovení advokáta.

Této žádosti krajský soud nevyhověl usnesením ze dne 15. 12. 2005, č. j. 14 Az 369/2004-28, kterým stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil, neboť k výzvě soudu nezaslal vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Zároveň krajský soud v tomto usnesení vyzval stěžovatele, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil zástupce z řad advokátů a aby tuto skutečnost doložil předložením plné moci.

Na tuto výzvu však stěžovatel nikterak nezareagoval.

Za těchto okolností Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než konstatovat, že stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a jelikož tato vada k výzvě soudu nebyla odstraněna, nelze v řízení pokračovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. března 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu