č. j. 2 Azs 468/2004-48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: I. B., zastoupený opatrovnicí paní L. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 28. 1. 2004, č. j. OAM-164/VL-07-17-2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2004, č. j. 59 Az 33/2004-20,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2004 byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen žalovaný ) ze dne 28. 1. 2004, č. j. OAM-164/VL-07-17-2004, jímž byla stěžovatelova žádost o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatel napadá tento rozsudek krajského soudu kasační stížností, v níž žádá o jeho zrušení, jednak z důvodu tvrzeného porušení některých ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu v azylovém řízení, dále pak proto, že jeho situace údajně umožňuje poskytnutí humanitárního azylu podle ustanovení § 14 zákona o azylu. S touto kasační stížností stěžovatel spojil také žádost o ustanovení bezplatného právního zástupce a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci. Zároveň však stěžovatel požádal o ustanovení advokáta. Další náležitosti kasační stížnosti upravuje zejména ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s.

Žádosti o ustanovení právního zástupce krajský soud nevyhověl svým usnesením ze dne 10. 8. 2004, č. j. 59 Az 33/2004-34, jelikož stěžovatel neprokázal své majetkové a osobní poměry, ačkoliv k tomu byl soudem vyzván (viz výzva ze dne 9. 7. 2004, kterou si stěžovatel u pošty nevyzvedl, ačkoliv o tom byl vyrozuměn č. l. 32). Krajský soud tak nemohl posoudit, zda stěžovatel splňuje předpoklady pro vyhovění žádosti o ustanovení právního zástupce.

Vzhledem k tomu, že krajský soud následně dotazem u Policie ČR-služby cizinecké a pohraniční policie zjistil (č. l. 38), že se stěžovatel nezdržuje na adrese, kterou uvedl v kasační stížnosti, a byl tedy nadále neznámého pobytu, byla mu usnesením krajského soudu ze dne 7. 10. 2004, č. j. 59 Az 33/2004-39, ustanovena opatrovnicí pro řízení o kasační stížnosti paní L. V., pracovnice Krajského soudu v Ostravě.

Dále krajský soud vyzval stěžovatele svým usnesením ze dne 3. 11. 2004, č. j. 59 Az 33/2004-42, doručeným jmenované opatrovnici, aby ve lhůtě jednoho měsíce doložil soudu plnou moc udělenou advokátovi a zároveň aby odstranil některé výslovně zmíněné nedostatky kasační stížnosti. Na tuto výzvu stěžovatel již nijak nezareagoval a zmíněné vady neodstranil.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. 1. 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu