č. j. 2 Azs 464/2004-47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: H. B., zastoupena opatrovnicí paní L. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 28. 1. 2004, č. j. OAM-163/VL-07-17-2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2004, č. j. 59 Az 34/2004-20,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2004 byla zamítnuta žaloba žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen žalovaný ) ze dne 28. 1. 2004, č. j. OAM-163/VL-07-17-2004, jímž byla její žádost o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatelka napadá tento rozsudek krajského soudu kasační stížností, v níž žádá o jeho zrušení, a to z důvodu tvrzeného porušení některých ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu, v azylovém řízení, dále pak proto, že její situace údajně umožňuje poskytnutí humanitárního azylu podle § 14 zákona o azylu. S touto kasační stížností stěžovatelka spojila žádost o ustanovení bezplatného právního zástupce a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelkou splněna, neboť stěžovatelka nedoložila, že by byla zastoupena advokátem na základě plné moci. Zároveň však stěžovatelka požádala o ustanovení advokáta. Další náležitosti kasační stížnosti upravuje zejména ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s.

Žádosti o ustanovení právního zástupce krajský soud nevyhověl usnesením ze dne 10. 8. 2004, č. j. 59 Az 34/2004-33, jelikož stěžovatelka neprokázala své majetkové a osobní poměry, ačkoliv k tomu byla soudem vyzvána (viz výzva ze dne 9. 7. 2004, kterou si stěžovatelka u pošty nevyzvedla, ačkoliv o tom byla vyrozuměna-č. l. 31). Krajský soud tak nemohl posoudit, zda stěžovatelka splňuje předpoklady pro vyhovění žádosti o ustanovení právního zástupce.

Vzhledem k tomu, že krajský soud následně dotazem u Policie ČR-služby cizinecké a pohraniční policie zjistil (č. l. 37), že se stěžovatelka nezdržuje na adrese, kterou uvedla v kasační stížnosti, a byla osobou neznámého pobytu, byla jí usnesením krajského soudu ze dne 7. 10. 2004, č. j. 59 Az 34/2004-38, ustanovena opatrovnicí pro řízení o kasační stížnosti paní L. V., pracovnice Krajského soudu v Ostravě.

Dále krajský soud vyzval stěžovatelku usnesením ze dne 3. 11. 2004, č. j. 59 Az 34/2004-39, doručeným jmenované opatrovnici, aby ve lhůtě jednoho měsíce doložila soudu plnou moc udělenou advokátovi a zároveň aby odstranila některé výslovně zmíněné nedostatky kasační stížnosti. Na tuto výzvu stěžovatelka nijak nezareagovala a zmíněné vady tak neodstranila.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. 1. 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu