č. j. 2 Azs 45/2006-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: O. H., zastoupen opatrovnicí L. V., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 12. 2004, č. j. 64 Az 83/2004-21,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen žalovaný ) ze dne 6. 4. 2004, č. j. OAM-1281/VL-07-03-2004. jímž byla stěžovatelova žádost o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Podle ustanovení § 106 odst. 2, 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Z předmětného soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen dne 25. 1. 2005. Stěžovatel podal kasační stížnost, datovanou ke dni 31. 1. 2005, k Městskému soudu v Praze, který ji obdržel dne 2. 2. 2005. Krajskému soudu v Ostravě byla kasační stížnost doručena dne 17. 2. 2005.

Z uvedeného je zřejmé, že lhůta k podání kasační stížnosti počala běžet ve středu 26. 1. 2005 a skončila v úterý 8. 2. 2005. Stěžovatel však podal kasační stížnost k nepříslušnému soudu a za této situace platí (viz usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Azs 39/2003, obdobně usnesení č. 101/2004 Sb. NSS), že kasační stížnost, podaná ve lhůtě uvedené v § 106 odst. 2 s. ř. s. u nepříslušného soudu, je kasační stížností včasnou jen tehdy, jestliže tento nepříslušný soud ještě ve lhůtě k podání kasační stížnosti tuto kasační stížnost odeslal (předal k poštovní přepravě) příslušnému krajskému soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu. To se však v daném případě nestalo, neboť Městský soud v Praze předal kasační stížnost k poštovní přepravě teprve dne 16. 2. 2005. Je tak zjevné, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s.] a za této procesní situace se dále již nezabýval splněním ostatních podmínek řízení (zejména chybějící právní zastoupení), neboť by to bylo nadbytečné.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. března 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu