č. j. 2 Azs 44/2006-48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: S. N., zastoupen opatrovníkem Mgr. J. K., justičním čekatelem Krajského soudu v Hradci Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 9. 2005, č. j. 28 Az 28/2005-21,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení uvedeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8. 4. 2005, č. j. OAM-512/VL-10-K01-2005, jímž mu nebyl udělen azyl z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu) a bylo vysloveno, že se na něho nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel požádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, bylo mu usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 11. 2005, č. j. 28 Az 28/2005-32, uloženo předložit ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení usnesení soudu vyplněný formulář o osobních a majetkových poměrech s tím, že stěžovatel byl upozorněn, že v případě nevyhovění této výzvě bude jeho žádost o ustanovení zástupce zamítnuta. Pokus o doručení tohoto usnesení stěžovateli byl učiněn dne 28. 11. 2005 na jím v kasační stížnosti uvedenou adresu-tj. na adresu K. 23/10, P. 10, přičemž zásilka byla dne 29. 11. 2005 vrácena zpět krajskému soudu s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Soud poté požádal Oddělení cizinecké policie Praha o sdělení, kde se stěžovatel zdržuje. Policie soudu sdělila, že stěžovatel má sice nahlášen pobyt na adrese P. 9, P. 569, avšak podle ubytovatelky paní P. se na této adrese nikdy nevyskytoval, navíc ona mu žádné potvrzení o ubytování nevystavovala. Pokud jde o adresu, kterou stěžovatel uvedl v kasační stížnosti, tak ta podle policie vůbec neexistuje. Krajský soud tedy dospěl k závěru, že je stěžovatel neznámého pobytu a usnesením ze dne 30. 1. 2006 mu ustanovil opatrovníka; jeho žádost o ustanovení advokáta zamítl.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 zákona o azylu ve znění účinném do 12. 10. 2005, který je třeba v souladu s přechodnými ustanoveními tohoto zákona na dané řízení aplikovat, soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu a tato skutečnost brání nejméně po dobu devadesáti dnů rozhodnutí ve věci. V souzené věci není sporu o tom, že místo pobytu stěžovatele na území České republiky není známé; tato skutečnost přetrvává již od listopadu 2005 a Nejvyšší správní soud si ji před vydáním svého rozhodnutí ověřil z internetové databáze žalovaného. Rozhodnutí ve věci samé brání v souzené věci skutečnost, že bez stěžovatelovy součinnosti není možné odstranit nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti spočívající v absenci povinného zastoupení stěžovatele advokátem; bez toho, že by byl stěžovatel zastoupen advokátem, nelze o kasační stížnosti věcně rozhodnout.

Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 33 zákona o azylu, ve znění účinném do 12. 10. 2005, usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s., § 120 s. ř. s.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu