č. j. 2 Azs 42/2006-69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: M. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 8. 2005, č. j. 55 Az 196/2004-37,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 12. 7. 2004, č. j. OAM-2038/VL-10-ZA07-2004. Tímto rozhodnutím mu nebyl udělen azyl pro nesplnění podmínek uvedených v § 12, 13 a 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a bylo rozhodnuto, že se na něho nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. Krajský soud žalobu odmítl podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), neboť stěžovatel k výzvě soudu neodstranil vady podání a současně se jednalo o takové nedostatky, které bránily pokračování v řízení.

V kasační stížnosti požádal stěžovatel o ustanovení advokáta zástupcem v tomto řízení. Jeho žádost však byla usnesením krajského soudu ze dne 26. 9. 2005 zamítnuta. Proti tomu podal stěžovatel kasační stížnost, kterou však Nejvyšší správní soud odmítl usnesením ze dne 11. 11. 2005, č. j. 2 Azs 257/2005-60, jako nepřípustnou, neboť se kasační stížnost opírala jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103 s. ř. s. (§ 104 odst. 4 s. ř. s.). Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, jak ukládá § 105 odst. 2 s. ř. s, vyzval ho Krajský soud v Brně usnesením ze dne 20. 12. 2005, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení doložil, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Zároveň ho poučil o tom, že nevyhoví-li této výzvě ve stanovené lhůtě, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

Ze spisu vyplynulo, že označené usnesení bylo stěžovateli doručováno dne 5. 1. 2006 v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 s. ř. s., a to na adresu P. 9, P. 569, kterou stěžovatel označil jako adresu, kde se zdržuje a kam mu má být doručováno. Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, písemnost byla uložena na poště a stěžovatel byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště ve čtvrtek 5. 1. 2006 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na neděli 8. 1. 2006; za den doručení se však považuje až pondělí 9. 1. 2006 (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Stěžovatel si pak usnesení převzal dne 19. 1. 2006, avšak v soudem stanovené lhůtě (tj. do 24. 1. 2006) a ani později plnou moc udělenou advokátovi nedoložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. května 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu