č. j. 2 Azs 412/2004-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2004, č. j. 24 Az 1999/2003-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 8. 2003, č. j. OAM-3994/VL-19-08-2003. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu). Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno v souladu se zákonem, na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

V kasační stížnosti požádal stěžovatel o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že neprokázal své majetkové a osobní poměry, byla jeho žádost usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 7. 2004 zamítnuta. Kasační stížností uvedené usnesení napadeno nebylo. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, jak ukládá § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a bylo mu proto usnesením ze dne 24. 8. 2004, č. j. 24 Az 1999/2003-35, mimo jiné uloženo, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení, předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Rovněž byl poučen o následcích, pokud tak neučiní.

Ze spisu vyplývá, že stěžovateli bylo označené usnesení doručováno v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2004 (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 30. 8. 2004, a to na adresu P. 3/64, P. 6-L., kde se stěžovatel zdržoval (to je zřejmé i ze skutečnosti, že tuto adresu uvedl v kasační stížnosti). Vzhledem k tomu, že na uvedené adrese nebyl stěžovatel zastižen a nebylo zjištěno, že se na této adrese nezdržuje, písemnost byla uložena na poště a stěžovatel byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl. Podle § 46 odst. 2 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označené usnesení bylo uloženo na poště v pondělí 30. 8. 2004, poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na čtvrtek 2. 9. 2004, který se také považuje za den doručení. Lhůta jednoho měsíce k předložení plné moci advokáta tak marně uplynula dnem 4. 10. 2004, neboť poslední den lhůty připadl na sobotu 2. 10. 2004 a podle § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Skutečnost, že stěžovatel uvedené usnesení fakticky vůbec nepřevzal, je právně bezvýznamná.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení, nesplňuje dané podmínky.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. 2. 2005

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu