č. j. 2 Azs 400/2004-99

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky ve věci žalobkyně: H. B., zastoupené Mgr. Alexandrem Vaškevičem, advokátem se sídlem Plzeň, Františkánská 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2004, č. j. 59 Az 71/2004-50,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhala zrušení uvedeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 14. 11. 2003, č. j. OAM-5733/VL-11-15-2003, kterým byla zamítnuta její žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

Podáním podaným osobně u Krajského soudu v Plzni dne 25. 1. 2005 vzala stěžovatelka kasační stížnost výslovně zpět. Vzhledem k tomu, že věc již byla předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, zaslal krajský soud zmíněné podání Nejvyššímu správnímu soudu, který řízení v této právní věci zastavil [§ 47 písm. a), § 120 s. ř. s.].

V souladu s § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. 2. 2005

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu