č. j. 2 Azs 387/2004-89

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: G. T., zastoupená advokátkou Mgr. Janou Hladíkovou, se sídlem Smilova 356, Pardubice, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 16. 12. 2003, č. j. OAM-4222/VL-11-16-2002, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 52 Az 1/2004,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky Mgr. Jany Hladíkové se určuje částkou 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) včas podanou kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 16. 12. 2003, č. j. OAM-4222/VL-11-16-2002, o neudělení azylu podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Podáním ze dne 4. 1. 2005, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 1. 2005, vzala stěžovatelka tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno (ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.).

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatelce byla pro toto řízení před soudem ustanovena zástupcem advokátka (usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 5. 8. 2004, č. j. 52 Az 1/2004-61); v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát

(§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokátky částkou 1 x 1000 Kč za jeden úkon právní služby-převzetí a příprava věci-a 1 x 75 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. d) a k) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, celkem 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. 1. 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu