č. j. 2 Azs 380/2004-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 4. 2004, č. j. 59 Az 72/2003-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 3. 11. 2003, č. j. OAM-5523/VL-15-08-2003. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a v souladu se zákonem.

K tomu ze soudního spisu vyplynulo, že stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení advokáta zástupcem v tomto řízení. Krajský soud mu proto zaslal k vyplnění formulář o osobních, výdělkových a majetkových poměrech. Při doručování této písemnosti však bylo zjištěno, že se stěžovatel nezdržuje na adrese, kterou uvedl v kasační stížnosti a kde je hlášen k pobytu. Vzhledem k tomu, že místo jeho současného pobytu se nepodařilo zjistit, byl mu usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 7. 2004 ustanoven opatrovník. Usnesením ze dne 13. 9. 2004 byla zamítnuta žádost stěžovatele o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížnosti a usnesením ze dne 29. 9. 2004 byl stěžovatel vyzván k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti; k tomu mu byla stanovena lhůta jednoho měsíce ode dne doručení. Rovněž se stěžovateli dostalo poučení, že nebude-li plná moc doložena a v řízení nebude pro tento nedostatek možno pokračovat, jeho kasační stížnost bude odmítnuta. Předmětné usnesení bylo doručeno opatrovníkovi dne 5. 10. 2004, neboť stěžovatel byl stále neznámého pobytu. Lhůta k předložení plné moci udělené advokátovi marně uplynula v pátek 5. 11. 2004.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. 1. 2005

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu