č. j. 2 Azs 37/2006-68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: G. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2005, č. j. 63 Az 173/2004-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 7. 9. 2004, č. j. OAM-2671/VL-20-08-2004, kterým byla zamítnuta její žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno v souladu se zákonem, na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

V kasační stížnosti požádala stěžovatelka o ustanovení advokáta zástupcem v tomto řízení. Její žádost však byla usnesením krajského soudu ze dne 21. 7. 2005 zamítnuta. Proti tomu podala stěžovatelka kasační stížnost, kterou však Nejvyšší správní soud shledal nedůvodnou a rozsudkem ze dne 3. 11. 2005, č. j. 2 Azs 199/2005-52 ji proto zamítl. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem, jak ukládá § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ), vyzval jí Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 16. 12. 2005, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení mimo jiné doložila, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem. Zároveň byla stěžovatelka poučena, že nevyhoví-li této výzvě ve stanovené lhůtě, bude její kasační stížnost odmítnuta.

Ze spisu vyplynulo, že označené usnesení bylo stěžovatelce doručováno do vlastních rukou dne 23. 12. 2005 v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 s. ř. s., a to na adresu P.4-P., N.O. 791/8, kterou stěžovatelka označila jako adresu, kde se zdržuje a kam jí má být doručováno. Vzhledem k tomu, že nebyla v době doručování zastižena, písemnost byla uložena na poště a stěžovatelka byla vhodným způsobem vyzvána, aby si ji vyzvedla (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.).

Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v pátek 23. 12. 2005 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na pondělí 2. 1. 2006, které se považuje za den doručení. Skutečnost, že si stěžovatelka usnesení fakticky vůbec nepřevzala, je právně bezvýznamná a nemá na den doručení žádný vliv.

Lhůta k předložení plné moci advokáta pak marně uplynula ve čtvrtek 2. 2. 2006, neboť stěžovatelka plnou moc advokáta pro řízení o kasační stížnosti nedoložila.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, která nemá právnické vzdělání, není v řízení o kasační stížnosti zastoupena a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu