č. j. 2 Azs 33/2007-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: V. V., zastoupeného Mgr. Andrejem Perepečenovem, advokátem se sídlem Jana Zajíce 36, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 12. 2006, č. j. 14 Az 423/2004-40,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta Mgr. Andreje Perepečenova s e u r č u j e částkou 2400 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen žalovaný ) ze dne 23. 7. 2004, č. j. OAM-2060/VL-10-K02-2003, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovateli pro nesplnění podmínek zakotvených v ustanovení § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatel napadá tento rozsudek krajského soudu kasační stížností, spojenou se žádostí o ustanovení právního zástupce. Obsahem této kasační stížnosti je paušální konstatování vážných pochybení všech orgánů při projednávání jeho žádosti o udělení azylu.

Usnesením ze dne 26. 2. 2007, č. j. 14 Az 423/2004-53, krajský soud stěžovateli ustanovil zástupce advokáta Mgr. Andreje Perepečenova a zároveň mu uložil, aby ve lhůtě do jednoho měsíce odstranil nedostatky kasační stížnosti, tzn. aby uvedl, z jakých konkrétních důvodů a v jakém rozsahu napadá citovaný rozsudek krajského soudu.

Toto usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele Mgr. Perepečenovovi dne 28. 2. 2007. Ve stanovené lhůtě však zmíněné nedostatky kasační stížnosti nebyly odstraněny.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení, přičemž řádný a odůvodněný návrh představuje jednu ze základních podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Stěžovateli byl právním zástupcem pro řízení o kasační stížnosti ustanoven advokát Mgr. Andrej Perepečenov; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokáta částkou 1 x 2100 Kč za jeden úkon právní služby (převzetí a příprava zastoupení), 1 x 300 Kč na úhradu hotových výdajů v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, celkem tedy 2400 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2007

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu